Втори кораб прекратява дейността си и отива за скрап

Разплащателната агенция изплати втората премия по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР), за нарязване на риболовен кораб за скрап, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Бенефициентът е фирма „Черноморскищорм” ООД гр. Варна , а риболовният кораб – „Перис стар”. Плавателният съд, който е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море, е с обща дължина 21.14 м. и с тонаж от 39 БТ (бруто тона).

Корабът, който е построен преди 57 години, е оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади. Фирма „Черноморскищорм” ООД е сключила договор за покупко-продажба на кораба „Перис стар” за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Безвъзмездната финансова помощ за нарязване на риболовния кораб е в размер на 178 020 лв. Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% – национално доплащане от държавния бюджет. Калкулираната премия по проекта е на стойност 186 287 лв., а изчислената безвъзмездна финансова помощ, която ще получи бенефициента, е в размер на 178 020 лв. Премията се намалява с размера на продажната цена.

Това е вторият изплатен проект от ДФЗ –РА за скрапиране на риболовен кораб по Оперативна програма “Рибарство”.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор