ДППИ продаде на търг метали

scrap

Приключи работата на комисията, назначена със заповед на генералния директор на ДППИ за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата движими вещи – частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали.

Заявления за участие в търга бяха подадени от четирима кандидата. След проверка за наличието на всички изискуеми документи, съгласно тръжната документация и редовността им, до участие в търга бяха допуснати всички кандидати, подали заявления.

Търгът бе проведен в сградата на Главно управление на ДП «Пристанищна инфраструктура» в София, в присъствието на представители на всички участници.

Наддаването започна от определената начална тръжна цена в размер на 60 470.00 лв. (шестдесет хиляди четиристотин и седемдесет лева), при стъпка на наддаване – 647 лева без ДДС, представляваща 1,07% – едно цяло и седем стотни върху сто, съгласно заповедта на генералния директор за откриване на търга.

Достигнатата продажна цена е в размер на 61 117 лв. (шестдесет и една хиляди сто и седемнадесет лева), предложена от кандидата ЕЛ ЗЕТ ВАРНА” ЕООД.

След утвърждаване на протокола от работата на комисията от генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, с участника ЕЛ ЗЕТ ВАРНА” ЕООД бе сключен договор за продажбата на движими вещи – частна държавна собственост, съдържащи черни и цветни метали по 68 (шестдесет и осем) броя инвентарни позиции, съгласно нарочен опис.

Maritime.bg –  България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал