ЕК предприема инициатива за устойчиво управление на морските и крайбрежните зони

europe-fish-catchЕвропейската комисията публикува предложение за подобряване на планирането на морските дейности и управлението на крайбрежните райони. Целта на предложението, което е под формата на проект за директива, е да се създаде обща европейска рамка за морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните райони в държавите членки на ЕС, за да се гарантира, че растежът на морските и крайбрежните дейности и използването на ресурсите в морето и по крайбрежието продължават да са устойчиви.

maria-damanakiКомисарят по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки заяви: „С днешното си предложение ние задълбочаваме интегрираната морска политика на Европейския съюз и предлагаме един нов инструмент за нашата стратегия за „син растеж“. Като улеснява устойчивото развитие и инвестициите в морските райони, директивата ще допринесе за реализирането на потенциала на „синята икономика“ на Европа за растеж и работни места“.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Тази инициатива ще допринесе за здравословна околна среда и по-добри условия на живот за 200 милиона граждани на ЕС, които живеят в крайбрежните региони. Тя следва да спомогне също за запазване на уникалните и разнообразни крайбрежни райони и екосистеми, които предлагат безценни местообитания за растения и животни.“

Все по-често в морските и крайбрежни райони се осъществяват дейности като добив на енергия от вятъра чрез съоръжения в морето, полагане на подводни кабели и тръбопроводи, корабоплаване, риболов и отглеждане на аквакултури, при което недостатъчната степен на координация може да доведе до възникване на конкурентна борба за пространство и безогледна експлоатация на ценни ресурси.

С предложеното действие от държавите членки се изисква да картографират тези дейности в рамките на морското пространствено планиране, за да се използват по-ефикасно морските райони, както и да разработят стратегии за управление на крайбрежните зони, чрез които ще се координират мерки в различните области на политиката, прилагани към дейностите в крайбрежните зони.

За да се спазят минималните изисквания, предложени с директивата, ще е необходимо държавите членки да гарантират, че морското планиране и управлението на крайбрежието, осъществявани от тях, са в подкрепа на устойчивото развитие, като в същото време включат в процеса съответните заинтересовани страни и си сътрудничат със съседните държави. Последователното прилагане на морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони следва да подобри координацията между наземните и морските дейности.

По-добрата координация ще донесе ползи в области като свързването на морските вятърни инсталации с енергийните мрежи на сушата или работата по инфраструктурата за защита на бреговата линия срещу ерозията и изменението на климата, което също засяга дейностите в крайбрежни води. Използването на един единствен инструмент за постигане на баланс между всички интереси, следва също така да увеличи сигурността за инвеститорите и да намали административната тежест за националните администрации и оператори, като същевременно запази екосистемните услуги. Понастоящем в някои страни е необходимо да се осъществи контакт с до 8 административни агенции преди да се получи разрешително за разработване на участък с аквакултури. С предложения в директивата принцип „на едно гише“ ще бъде премахнато това сложно администриране и ще бъдат спестени време и средства.

Очаква се подобряването на сигурността и намаляването на административната тежест да доведат до икономически ползи в размер до 1,6 милиарда евро като цяло, особено за малките и средни предприятия. Проучванията показват също, че ускоряването на инвестициите в дейности за добив на енергия от вятъра и за отглеждане на аквакултури ще генерира между 60 милиона евро (при ускоряване с 1 година) и 600 милиона евро (при ускоряване с 3 години) до 2020 г. Контекст Европейският съюз желае да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономическа среда до 2020 г. Морските сектори предлагат възможности за новаторство, устойчив растеж и заетост, които следва да допринесат за постигането на тази цел. Както е посочено в съобщението относно „синия растеж“ — „Възможности за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването“ (вж. IP/12/955), днешното предложение е важна част от амбицията да се развива „синята икономика“ на Европа. Морското пространствено планиране е прозрачен и всеобхватен процес, основаващ се на участие на заинтересованите страни, анализ и планиране кога и къде следва да се осъществява човешката дейност по море. Целта е да се установят най-ефикасните и устойчиви начини за настоящо и бъдещо използване на морското пространство.

През 2008 г. Комисията публикува „Пътна карта за морско пространствено планиране: за постигане на общи принципи в ЕС“, последвана от съобщение от 2010 г. „Морско пространствено планиране в ЕС — постижения и бъдещо развитие“, които проправиха пътя за днешното предложение. Предложението трябва да гарантира, че при икономическите дейности се отчита на ранен етап защитата на природните ресурси, както и рисковете, свързани с изменението на климата и природните бедствия, за които крайбрежните райони са изключително уязвими. Това носи икономически ползи, тъй като природните ресурси представляват важна основа за дейности като риболов и отглеждане на аквакултури, за които са необходими чисти морета. Тези нови инструменти ще допринесат и за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, като например Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за местообитанията.

Интегрираното управление на крайбрежието е инструмент за координиране на всички политически процеси, засягащи крайбрежната зона, които се занимават с взаимодействията между сушата и морето по координиран начин с цел осигуряване на тяхното устойчиво развитие. То гарантира, че решенията в сферата на управлението или развитието в отделните сектори са съгласувани помежду си. В препоръката от 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони се определят принципите на доброто планиране и управление на крайбрежието и начините за тяхното най-добро прилагане. Европейският съюз също така е договаряща се страна по Конвенцията от Барселона, с която бе създаден Протокол за интегрирано управление на крайбрежната зона, който влезе в сила през март 2011 г. и направи интегрираното управление на крайбрежната зона задължително за държавите членки с излаз на Средиземно море. Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. След като бъде приета, новата инициатива ще стане част от законодателството на ЕС.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на