Европейският съвет приема преработени правила за системата на ЕС за контрол на рибарството

Съветът на ЕС даде окончателната си зелена светлина за преразглеждането на системата на ЕС за контрол на рибарството, като модернизира начина, по който се контролира риболовът.

„Приетият регламент ще гарантира, че нашата система за контрол на рибарството е в крак с най-новите технологични разработки, за да се гарантира, че можем ефективно да предотвратим прекомерния улов. Това е от полза за околната среда и в крайна сметка ще бъде от полза и за рибарските общности и ще спомогне за гарантиране на социалната и икономическата устойчивост на сектора“, каза Луис Планас Пучадес, изпълняващ длъжността министър на земеделието, рибарството и храните на Испания.

Около 70% от действащите правила за контрол на риболовните кораби се актуализират с новоприетия регламент, което ще спомогне да се гарантира, че корабите на ЕС и другите кораби, извършващи риболов във водите на ЕС, спазват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Основните промени включват:

  • системи за наблюдение на кораби (VMS) и електронно записване на улова: за да се осигури съответствие с ОПОР, всички риболовни кораби ще бъдат проследявани чрез VMS и всеки улов ще трябва да бъде записван с електронни средства; за някои кораби за дребномащабен крайбрежен риболов с дължина под 9 метра могат да се предоставят изключения от изискването за VMS до 31 декември 2029 г.
  • в случай на по-големи кораби ще се използват инструменти за електронно наблюдение от разстояние, за да се гарантира, че нежеланият улов не се изхвърля в морето в нарушение на „задължението за разтоварване“, а вместо това се разтоварва на сушата
  • любителски риболов: любителите рибари, ловящи специфични видове, ще трябва да записват и да докладват своя улов чрез електронна система; въпреки че първоначално ще бъдат обхванати ограничен брой видове, броят им може да се увеличи въз основа на научни становища
  • преразглеждане на системата за санкциониране: на равнището на ЕС е изготвен изчерпателен списък на тежките нарушения на правилата на ОПОР; държавите членки трябва да гарантират, че извършителите подлежат на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции; в допълнение или като алтернатива могат да се използват наказателни санкции
  • подобрена цифрова проследимост по веригата на доставки: ще бъде по-лесно да се проследяват пресни продукти от риболов и аквакултури; що се отнася до преработените продукти, това ще бъде направено след проучване на Комисията относно наличните решения и след петгодишен преходен период

Как новата система ще спомогне за предотвратяване на прекомерния улов

Ще бъдат въведени също нови правила относно допустимото отклонение (или грешката) при изчисляването на улова, за да се избегне погрешно докладване.

Допустимото отклонение представлява разликата между приблизителната оценка на уловената риба и действителния резултат от претеглянето.

Като общо правило допустимото отклонение ще се поддържа на 10% за всеки вид, както е понастоящем. Ще се прилагат обаче някои изключения. За видове, които не надвишават 100 kg, границата ще бъде 20% на вид.

Дерогации ще се прилагат за риболова на дребни пелагични видове, риболова за промишлени цели и риболова на тропическа риба тон с мрежи гъргър, по-специално ако уловът се разтоварва в определени пристанища, включени в списък, където трябва да се гарантират специални условия за разтоварване и претегляне.

И накрая, някои по-големи кораби ще бъдат оборудвани с устройство за измерване на мощността на двигателя, за да се гарантира, че риболовният им капацитет остава в границите, определени в ОПОР.

Нови правила за вносните продукти

Ще бъде въведена цифрова система (известна като „CATCH“) в контекста на схемата за удостоверяване на улова за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН).

Целта е да се гарантира, че сертификатите за улов и други свързани документи ще се управляват в единна цифрова среда в целия ЕС, като по този начин ще се подобри способността на компетентните органи да откриват продукти, получени от ННН риболов.

Държавите извън ЕС ще могат да изготвят и заверяват сертификати за улов директно в цифровата среда на CATCH. Вносителите ще трябва да представят сертификати за улов чрез CATCH и за рибните продукти, внасяни в ЕС.

Контекст и следващи стъпки

Основната правна рамка за системата на ЕС за контрол на рибарството е определена в Регламент (ЕО) № 1224/2009 относно контрола на рибарството. Мониторингът се извършва от националните органи с подкрепата и сътрудничеството на Европейската комисия и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA).

През 2018 г. Комисията публикува предложение за преразглеждане на системата за контрол, за да я опрости, да я направи по-ефективна и ефикасна и да гарантира пълно спазване на реформираната ОПОР.

Съветът постигна съгласие по позицията си („общ подход“) по предложения регламент на 28 юни 2021 г. Преговорите с Парламента започнаха през юли 2021 г., като на 30 май 2023 г. беше постигнато окончателно споразумение между двата съзаконодателни органа.

Приети са подробни правила за датата на прилагане на новите разпоредби, както и на преходните разпоредби, за да се даде достатъчно време на органите на ЕС в областта на рибарството и на други заинтересовани страни да се адаптират към новите изисквания.

Последни новини

Последни новини

БАМК: Отвличането на „Galaxy Leader“ е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН

Отвличането на "Galaxy Leader" е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН. Това пише в декларация до премиера Николай Денков на Българската

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер „Central Park“

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер CENTRAL PARK, в екипажа на който има двама български моряци. Това стана ясно от думите на говорителя на Пентагона

Израелската ZIM: Предприемаме временни проактивни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите екипажи

Израелската ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) потвърждава постоянния си ангажимент да обслужва източносредиземноморските и израелските пристанища. Това обявиха пред