Пристанище Бургас с проект по ОП „Човешки ресурси“ за над 200 хил. лева

„Пристанище Бургас” ЕАД стартира и изпълнява проект по ОП „Човешки ресурси“. Днес той ще бъде представен на специална конференция. Участие в нея ще вземат Изпълнителният директор – Диян Димов на „Пристанище Бургас” ЕАД, председателят на Съвета на директорите – Наско Драков, заместник председателят – Карамфилка Апостолова и екипът за управление на проекта.

Общите цели на проекта кореспондират напълно с целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ, а именно подобряване на условията на труд в „Пристанище Бургас” ЕАД при спазване нормативните  изисквания на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Изпълнението на проекта ще доведе до адаптиране на управленските процеси във фирмата към нов подход при регламентиране и нормиране на труда. Ще бъде изградена система стандарти за управление, включваща въвеждане на стандарт, отговарящ на съвременните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд към динамично развиващата се бизнес среда. Ще бъде намалени заболеваемостта и трудовите злополуки. Проектът ще допринесе и за  повишаване на мотивацията и производителността на заетите лица в  „Пристанище Бургас” ЕАД в условията на криза.

 Специфичните цели на проекта ще осигурят усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятиeто на база извършен „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност. Създават се предпоставки за вишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез осигуряване на по-добри условия на труд. Друга специфична цел е повишаване ективността на производството и производителността на труда чрез създаване  на условия  за  рационално  използване  и  оптимална организация  на трудовите, материалните и финансови ресурси. Не на последно място проектът цели и повишаване мотивацията на служителите.

Целевата група по проекта включва заети лица на пълен работен ден в „Пристанище Бургас” ЕАД. Заетите лица са разпределени в различните структурно-организационни единици на фирмата. Общият брой лица включени в проекта са разпределени както следва: 115 лица, за които ще се климатизират 25 кранови кабини и 10 помещения; 616 които ще получат по проекта високачествени лични предпазни средства и работно облекло. Всички заети лица в „Пристанище Бургас”ЕАД ще бъдат обхванати в нововъведената система за управление ЗБУТ във фирмата.

Продължителността на проекта е 1 година, а общата му стойност 232 899,52 лева

Управлението на проекта ще се извършва изцяло от експерти и служители на „Пристанище Бургас” ЕАД, подкрепени от мениджърския екип на дружеството.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на