Организират форум по проекта за развитие на пристанищата по река Дунав

ИА „Морска администрация” е партньор в международния проект DaHar ( Danube Inland Harbour Development) – „Развитие на пристанищата по река Дунав” по Оперативна програма за транс-национално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.

Целта на този проект е да се проучи потенциала на дунавските пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се изработи обща стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.

Съгласно проектната схема всеки партньор трябва да направи анализ и предложения за развитие на дунавско пристанище в сферата на мултимудалния транспорт. ИА „Морска администрация“ реши да акцентира върху състоянието и перспективите за развитие на пристанище Лом, като на 1-2 октомври т.г. представи пристанището пред партньорите по проекта. Основните мотиви за този избор са ключовото географско положение на пристанището като пресечна точка на два основни европейски транспортни коридора (4 и 7) и приоритетното включване на региона в основната европейска транспортна мрежа TEN-T за реализиране на проекти (предимно за железопътен и автомобилен транспорт) чрез новите финансови механизми на ЕС след 2014 г. Затова на 8 ноември 2012 г. се организира национална среща.

В изпълнение на Работен пакет 5 на проект DaHar – „Осигуряване подкрепата на заинтересованите страни към темата на проекта и засилване процеса на консенсус” ИА „Морска администрация” инициира създаването в национален мащаб на широк форум (DaHar Stakeholders Forum – DSF) от представители на целеви групи с отношение към темата на проекта.

Идеята е в този форум да се включат всички структури, заинтересовани за развитието на транспортната логистика и повишаване на икономическите показатели на населените места по река Дунав в Югоизточна Европа. Със своята компетентност, експертно мнение и инициативи те ще допринесат да се постигнат по-бързи и ефективни резултати в полза, както на бизнеса в региона на река Дунав, така и за развитие на крайдунавските общини, което е и основна цел на проект DaHar. Предложенията за развитието на българските дунавски пристанища и специално на пристанище Лом ще бъдат отразени в крайните резултати от проекта и представени пред съответните институции за одобрение.

Съгласно проектната рамка и с цел постигане на реални резултати, форумът по проект DaHar ще има свое ръководство – председател и координационен съвет – с представители на целевите групи, заинтересовани страни по проект. Тази структура ще бъде оторизирана в рамките на проектните възможности и контакти да спомогне за решаване на поставените въпроси и внедряване на направените предложения. Целта е да има широко представителство на отговорни и заинтересовани фактори, които да осигурят необходимата среда за насърчаване на българското речно корабоплаване и развитие на пристанищата по река Дунав.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини