Приеха измененията в Закона за морските пространства

Министерският съвет прие закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Предложенията за промени бяха направени след анализ на работна група, в която бяха включени и представители на бизнеса.

С промените се създават по-добри възможности за разширяване и развитие на пристанищната система като се допуска строителството върху морското дъно и дъното на река Дунав да се извършва за подводни линейни обекти на техническата инфраструктура – проводи или мрежи на транспорта (в т. ч. продуктопроводи), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните съобщения или третирането на отпадъци. Във всички случаи това трябва да са обекти с национално значение (обявени за такива с решение на Министерския съвет) или за трайно задоволяване на обществени потребности.

Правото на строеж ще се дава с решение на Министерския съвет. Създават се и правила за реда и условията за строителство и на останалите видове пристанища, чиято територия и инфраструктура принадлежи на общини и на физически или юридически лица.

Втората съществена група разпоредби има задачата да постигне намаляване на административната тежест върху бизнеса чрез опростяване на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища, преди всичко на пристанищата за обществен транспорт. С промените се преминава към едностепенна система на устройствено планиране, като на генералния план на пристанището се предоставя статут на подробен устройствен план, който се изработва като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и като парцеларен план за пристанищната акватория (като вид неурбанизирана територия).

Предвижда се правомощие на Министерския съвет да приема списъците на пристанищата за обществен транспорт, които в момента представляват приложения към закона. По този начин ще се намали времето между издаването на разрешението за ползване по реда на Закона за устройство на територията на новопостроено пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище и момента, в който то реално може да започне да работи (след издаване на удостоверение за съответствието му с изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и вписването му в регистъра на пристанищата).

Maritime.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за