Тръгва втора фаза на проект БУЛРИС


ДП „Пристанищна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС.
Става дума за фаза 2, лот 2 – разширяване обхвата на услугите и системата.

Дейностите в обхвата на поръчката ще бъдат осъществявани в изпълнение на проекта за речна информационна система, съфинансиран със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос за подобряване условията за корабоплаване.

Втората фаза на проекта предвижда разширяване на обхвата на услугите и системата за управление на корабния трафик в българската част на река Дунав, внедряване на нови сензори за контрол на корабоплаването (радари, телевизионни и термовизионни камери), разширяване и въвеждане на нови функциите на иформационната система БУЛРИС.

Избраният изпълнител ще трябва паралелно с развитието на системата да разшири преносната РРЛ среда и да създаде условия за подобряване комуникационните услуги. Поръчката предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на конструкции и съоръжения, монтаж и въвеждане в експлоатация на техника и оборудване.

В изпълнение на фаза 3 на проекта ще бъдат изградени националната система за управление на референтни данни (NRDMS), националният RIS портал (River Information Services), безжична мрежа (WLAN) за връзка между компонентите, система за видеонаблюдение, система за радарно наблюдение на корабния трафик и системата за подпомагане вземането на решения в кризисни ситуации (CMS).

Поръчката предвижда да бъдат надградени съществуващата електронна подсистема за докладване (ERI), системата за известия до корабните водачи (NtS), да бъдат разширени мрежовата и преносната среда (РРЛ), а също така да бъдат разширени системите за комуникация на ултракъси вълни (VHF), за проследяване и последващо възпроизвеждане на движението на корабите (VTT). Поръчката предвижда интервенция в 24 обекта на територията на 12 общини. Документацията за участие  е достъпна на официалната интернет страница на възложителя до 26 януари. Срокът за подаване на оферти е 5 февруари 2013 г., а отварянето им е на 6 февруари.

Първа фаза на проекта се изпълнява от обединение „Булрис 2009“ АД. Официалният старт на проекта „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав“ – първа фаза, бе даден в началото на юни 2010 г. В края на август 2011 г. успешно преминаха последните тестове за локална работоспособност на подсистемите по обектите в източната част на реката, част от проект БУЛРИС.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В