На България са нужни 3528 моряци

Варненска Морска Гимназия "Свети Николай Чудотворец"

На страната ни са нужни 3528 моряци. Този извод прави Работната група, натоварена със задачата да разработи изменения и допълнения в нормативната уредба, регламентираща образованието, учебните програми, квалификацията и преквалификацията както и освидетелстването на морските кадри, създадена със заповед на министъра на транспорта.

„Гражданският флот на Р. България в момента се състои от 147 броя кораби с тонаж над 100 БТ, в който брой са включени и корабите, неизвършващи задгранично плаване – кораби от технически и спомагателен флот и риболовни кораби. При допускане, че средният брой на екипажа на един кораб се състои от 12 души и средно два екипажа на един кораб, за да може да се поддържа непрекъсната експлоатация, това означава, че за да бъде снабден с достатъчен брой квалифицирани моряци българският флот трябва да имаме 3528 моряци. Съставът на тези екипажи, съответно броя трябва да са: – капитани 295 бр., помощник капитани 588 бр., главни механици 295 бр., вахтени механици 588 бр., палубен изпълнителски състав 1764 бр. и машинен изпълнителски състав 1764 бр.  При нормални условия за пенсиониране на тези МЛ и при приемане, че 10% се пенсионират ежегодно това означава, че на мястото на освободените поради пенсиониране трябва да постъпват/респективно да излизат от учебните заведения/да бъдат освидетелствани минимум по 30 капитани, 60 помощник капитани, 30 главни механици, 60 вахтени механици, палубен изпълнителски състав – 177 души и машинен изпълнителски състав – 177 души. Необходимото образование по специалности е корабоводене, корабни машини и механизми, корабна електротехника, а правоспособностите за заемане на тези длъжности са в съответствие с Наредба № 6.“, това докладват до министър Московски от групата.

За нуждите на военноморския флот и морската гранична полиция, според работната група са необходимите 720 души. От които капитани – 60, главни механици – 60, помощник капитани – 120, помощник механици – 120, палубен изпълнителски състав – 180 и машинен изпълнителски състав – 180 души.

„Ако се приеме, че ежегодно се пенсионират 10% от състава на екипажите, попълнението с нови кадри ще бъде приблизително 6 капитани, 6 главни механици, 12 помощник капитани, 12 помощник механици, 18 души палубен изпълнителски състав и 18 души машинен изпълнителски състав, което попълнение трябва да се осигури от учебните заведения“, смятат експертите.

Работната група не е правила приблизителни изчисления за нуждите на кадри за индустрията обслужваща корабоплаването. „Тези специалности не попадат в обхвата на STCW и директивата, не са регулирани специалности по смисъла на Закона за висшето образование и Закона за народната просвета и поради тази причина нямаме данни за броя на лицата, заети в тези индустрии“, докладва работната група.

На база данните РГ заключава, че за да има устойчиво поддържане нивото на експлоатация на българския флот – търговски и военен, ежегодно трябва да завършват не по-малко 216 души висше морско образование по специалности „корабоводене” и „корабни машини и механизми” и не по-малко от 390 души със средно морско образование по същите специалности. Също така, тези получени цифри трябва да се завишат с около 5% за МЛ, които напускат професията по различни причини.

34883 са регистрираните морски лица плаващи под чуждо знаме
Много трудно може да се отчете какъв е броят на българските морски кадри, които се реализират на кораби, плаващи под чуждо знаме, включително и поради факта, че те не сключват договори чрез менинг агенти, заключават експертите от работната група. За броя на правоспособните морски лица, които работят на чужди кораби, може да се съди косвено, като от общия брой на морските лица, притежаващи валидни свидетелства за правоспособност – 9858, се извади броят на тези, които работят на български кораби. Пресметнато по този начин вероятният брой правоспособни морски лица, които работят на чужди кораби, е 6330 души.

Няма доказана с факти нелоялна конкуренция
Работната група по морско образование прави заключение, че твърденията и широко разтръбяваните и скандално поднасяни на публиката изблици на определени институции за нелоялна конкуренция са „несъстоятелни„.  „ИАМА е извършвала проверки по подадените сигнали и не са установени нарушения“ – това е заключението на РГ в доклада до министър Московски.

От одитите на ИМО и ЕС до момента в ИА „Морска администрация” не са постъпвали официални оплаквания от компетентността на освидетелствани български морски лица, нито има постъпила информация за върнати лица от офицерския или изпълнителски състав. 

Съвсем „леко“ в доклада е прокарана и идеята за обединение на морското образование – идея, която срещна отпор в социалните мрежи от стотици настоящи и бивши възпитаници на всички морски учебни заведения. Ето как Работната група е замаскирала тази линия на интереси: „следва да се отчете и препоръката за окрупняване и обединяване на ресурсите на обучаващите институции, което е от съществено значение за финансирането и поддържане съвременна материалната база и квалифицирани преподаватели, които се използва в обучението„. Не става ясно кой препоръчва това т.нар. окрупняване.

Предложенията на работната група за подобряване на морското образование в страната са няколко. Да бъде поискано в работата на Министерство на образованието, младежта и науката при разработване на промените в Закона за висшето образование, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и наредбите по прилагане на тези закони да бъдат включвани представители на ИА „Морска администрация” и на учебните заведения, предоставящи морско образование и квалификация. Работната група не предлага в момента създаването на специален закон, регулиращ морското образование. РГ предлага да се разпореди на дирекция „Национална транспортна политика” да изготви съвместно с ИА „Морска администрация” план за провеждане на национална информационна кампания  „Стани моряк” и да се разпореди предприемането на мерки  от дирекция „Национална транспортна политика” за осигуряване финансирането на кампанията по международни програми. По мнение на експертите от групата трябва да се изготви предложение до Министерство на здравеопазването за създаване на  работна група с представители от МТИТС, ИА МА и МЗ за изготвяне проект на нова Наредба за медицинско освидетелстване на моряците.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на