ЕК предприема инициатива за устойчиво управление на морските и крайбрежните зони

europe-fish-catchЕвропейската комисията публикува предложение за подобряване на планирането на морските дейности и управлението на крайбрежните райони. Целта на предложението, което е под формата на проект за директива, е да се създаде обща европейска рамка за морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните райони в държавите членки на ЕС, за да се гарантира, че растежът на морските и крайбрежните дейности и използването на ресурсите в морето и по крайбрежието продължават да са устойчиви.

maria-damanakiКомисарят по въпросите на рибарството и морското дело Мария Даманаки заяви: „С днешното си предложение ние задълбочаваме интегрираната морска политика на Европейския съюз и предлагаме един нов инструмент за нашата стратегия за „син растеж“. Като улеснява устойчивото развитие и инвестициите в морските райони, директивата ще допринесе за реализирането на потенциала на „синята икономика” на Европа за растеж и работни места“.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Тази инициатива ще допринесе за здравословна околна среда и по-добри условия на живот за 200 милиона граждани на ЕС, които живеят в крайбрежните региони. Тя следва да спомогне също за запазване на уникалните и разнообразни крайбрежни райони и екосистеми, които предлагат безценни местообитания за растения и животни.“

Все по-често в морските и крайбрежни райони се осъществяват дейности като добив на енергия от вятъра чрез съоръжения в морето, полагане на подводни кабели и тръбопроводи, корабоплаване, риболов и отглеждане на аквакултури, при което недостатъчната степен на координация може да доведе до възникване на конкурентна борба за пространство и безогледна експлоатация на ценни ресурси.

С предложеното действие от държавите членки се изисква да картографират тези дейности в рамките на морското пространствено планиране, за да се използват по-ефикасно морските райони, както и да разработят стратегии за управление на крайбрежните зони, чрез които ще се координират мерки в различните области на политиката, прилагани към дейностите в крайбрежните зони.

За да се спазят минималните изисквания, предложени с директивата, ще е необходимо държавите членки да гарантират, че морското планиране и управлението на крайбрежието, осъществявани от тях, са в подкрепа на устойчивото развитие, като в същото време включат в процеса съответните заинтересовани страни и си сътрудничат със съседните държави. Последователното прилагане на морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони следва да подобри координацията между наземните и морските дейности.

По-добрата координация ще донесе ползи в области като свързването на морските вятърни инсталации с енергийните мрежи на сушата или работата по инфраструктурата за защита на бреговата линия срещу ерозията и изменението на климата, което също засяга дейностите в крайбрежни води. Използването на един единствен инструмент за постигане на баланс между всички интереси, следва също така да увеличи сигурността за инвеститорите и да намали административната тежест за националните администрации и оператори, като същевременно запази екосистемните услуги. Понастоящем в някои страни е необходимо да се осъществи контакт с до 8 административни агенции преди да се получи разрешително за разработване на участък с аквакултури. С предложения в директивата принцип „на едно гише“ ще бъде премахнато това сложно администриране и ще бъдат спестени време и средства.

Очаква се подобряването на сигурността и намаляването на административната тежест да доведат до икономически ползи в размер до 1,6 милиарда евро като цяло, особено за малките и средни предприятия. Проучванията показват също, че ускоряването на инвестициите в дейности за добив на енергия от вятъра и за отглеждане на аквакултури ще генерира между 60 милиона евро (при ускоряване с 1 година) и 600 милиона евро (при ускоряване с 3 години) до 2020 г. Контекст Европейският съюз желае да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономическа среда до 2020 г. Морските сектори предлагат възможности за новаторство, устойчив растеж и заетост, които следва да допринесат за постигането на тази цел. Както е посочено в съобщението относно „синия растеж“ — „Възможности за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването“ (вж. IP/12/955), днешното предложение е важна част от амбицията да се развива „синята икономика“ на Европа. Морското пространствено планиране е прозрачен и всеобхватен процес, основаващ се на участие на заинтересованите страни, анализ и планиране кога и къде следва да се осъществява човешката дейност по море. Целта е да се установят най-ефикасните и устойчиви начини за настоящо и бъдещо използване на морското пространство.

През 2008 г. Комисията публикува “Пътна карта за морско пространствено планиране: за постигане на общи принципи в ЕС”, последвана от съобщение от 2010 г. „Морско пространствено планиране в ЕС — постижения и бъдещо развитие”, които проправиха пътя за днешното предложение. Предложението трябва да гарантира, че при икономическите дейности се отчита на ранен етап защитата на природните ресурси, както и рисковете, свързани с изменението на климата и природните бедствия, за които крайбрежните райони са изключително уязвими. Това носи икономически ползи, тъй като природните ресурси представляват важна основа за дейности като риболов и отглеждане на аквакултури, за които са необходими чисти морета. Тези нови инструменти ще допринесат и за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, като например Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за местообитанията.

Интегрираното управление на крайбрежието е инструмент за координиране на всички политически процеси, засягащи крайбрежната зона, които се занимават с взаимодействията между сушата и морето по координиран начин с цел осигуряване на тяхното устойчиво развитие. То гарантира, че решенията в сферата на управлението или развитието в отделните сектори са съгласувани помежду си. В препоръката от 2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони се определят принципите на доброто планиране и управление на крайбрежието и начините за тяхното най-добро прилагане. Европейският съюз също така е договаряща се страна по Конвенцията от Барселона, с която бе създаден Протокол за интегрирано управление на крайбрежната зона, който влезе в сила през март 2011 г. и направи интегрираното управление на крайбрежната зона задължително за държавите членки с излаз на Средиземно море. Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. След като бъде приета, новата инициатива ще стане част от законодателството на ЕС.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Над 2800 руски кораби не могат да посещават пристанища в ЕС

Европейският съюз затвори своите пристанища за целия търговски флот на Русия, състоящ се от над 2800 плавателни съда. Мярката обаче не засяга плавателни съдове, превозващи:

Новата техника на АППД осигурява целогодишно корабоплаването по река Дунав

Специализирана техника, осигурена с европейско финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", вече се грижи за целогодишното използване на река

Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав обсъдиха премиерите на България и Румъния

Транспортната свързаност между България и Румъния беше във фокуса на разговора на министър-председателя Гълъб Донев с румънския му колега Николае Чука. Във

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент