Покана за избор на обслужващи банки на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013г. на МС за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. и писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-422/18.11.2013 г. за съгласуване на процедурата, ДП „Пристанищна инфраструктура” отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги.

  1. I.                  Обща информация

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с териториални поделения в  градовете: Бургас,  Варна, Лом  и Русе.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят възнамерява да сключи договори за банково обслужване за срок от 3 (три) години, в които биха се отразили конкретните предложенията на участниците класирани на първите пет места.

  1. II.    Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът

Настоящият конкурс цели избор на изпълнител на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

  1. III.  Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

  1. IV.             Показатели и относителна тежест

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно показателите:

  1. Количествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 60 на сто, както следва:

1.1.           Лихва по разплащателни сметки – 20 точки

1.2.           Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – 40 точки, както следва:

–        Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път – 20 точки (Такса банков превод в лева – в абсолютна стойност – 10 точки и Такси на обслужващата банка за превод във валута – в абсолютна стойност – 10 точки)

–        Такси и комисионни по касови операции –  10 точки

–        Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

  1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 40 на сто, както следва:

2.1.           Рейтинг на участника, присъден от агенцията за кредитен рейтинг – 10 точки

2.2.           Срок за обслужване на плащанията – 10 точки

2.3.           Развитие на клонова мрежа – 10 точки

2.4.           Надеждност на платформата за инернет банкиране – 10 точки

  1. V.    Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на ДП станищна инфраструктура”, на адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, стая 418, в срок не по-късно от 17.30 часа на 09.12.2013 г.

VI.  Допълнителна информация:

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на на телефони: 02 807 99 77 и 02 807 99 99 – Райна Димитрова.

 

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент