Американски военни кораби край Сочи: Гарантиране на сигурност или демонстрация на сила?

100608-N-3970R-426

На 4 фев­ру­ари през Босфора в Черно море премина аме­ри­кан­ският флаг­ман­ски кораб USS Mount Whitney, а на след­ващия ден — фрега­тата USS Taylor. В офици­ална информация на Европе­йското команд­ване на САЩ не се споме­нава миси­ята на кора­бите: „Двата кораба осъще­ствя­ват в Черно море пла­нови задачи за уста­но­вя­ване и заздра­вя­ване на сътруд­ни­че­ството, вза­имно обу­че­ние и отра­ботка на вза­и­мо­действи­ето с държа­вите парт­ньори и съюз­ници в региона.”

Съв­сем ясно е обаче, че вли­за­нето на кора­бите в аква­то­ри­ята на Черно море е свър­зано със игрите в Сочи. Спо­ред информация на пор­тала Black Sea News на 6 фев­ру­ари флаг­ман­ският кораб на 6-и аме­ри­кан­ски флот USS Mount Whitney е приближил на около 20 nm крайбрежи­ето на Сочи и започна да кур­сира успо­редно на него. USS Mount Whitney е командно-щабен кораб. Military.com пък цитира вашинг­тон­ския вое­нен ана­ли­тик Даниъл Гур, че „сред­ствата за свръзка на борда на USS Mount Whitney и нали­чи­ето в двата кораба на вер­то­летни площадки могат да осигу­рят под­дръжка в слу­чай на няка­ква кри­зисна ситу­ация”. Той добавя: „От борда на тези кораби може да се осъще­стви пре­хвър­ляне. Флаг­ман­ският кораб може да осъще­ствява също така командно-щабна функция, ако въз­никне необ­хо­димост да се орга­ни­зира коор­ди­нация с рус­кия Воен­номор­ски флот и с брего­вата охрана.”

Спо­ред друг воен­номор­ски ана­ли­тик — Чем Дев­рим Йялали от блога Bosphorus Naval News, съставът на кора­бите навежда на мисълта, че тях­ната цел е по-скоро демон­страция на сила, откол­кото гаран­ти­ране на сигур­но­стта. „Тези два кораба на ВМС на САЩ имат само отбра­ни­телно въоръже­ние. Докол­кото ми е известно, на борда им няма нито мор­ски пехо­тинци, нито отряди от силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние за спа­ся­ване на цивилни лица. Така че миси­ята им има по-скоро поли­ти­че­ски, откол­кото прак­ти­че­ски харак­тер”, съобщи той за блога The Bug Pit.

Рус­ките медии наши­роко, но погрешно разтръ­биха, че към влез­лите в аква­то­ри­ята на Черно море аме­ри­кан­ски кораби се при­съе­ди­нил и трети — ракет­ният ескад­рен мино­но­сец USS Ramage. Както и тряб­ваше да се оча­ква, на тази тема се появи цяла поре­дица от тео­рии за заго­вори от рода на твър­де­ни­ето, че на борда на кора­бите има пси­хо­тронно оръжие, спо­собно дистанци­онно да въз­действа върху пси­хи­ката на хората. 

Реакци­ята на тези съби­тия като че ли има пре­димно дипло­ма­ти­чен харак­тер. „Вли­за­нето на кора­бите в Черно море е про­дик­ту­вано, раз­бира се, не само от безпо­койството за сво­ите спор­ти­сти. Едно­временно ще се извършва и раз­уз­на­ване — каза пред в. „Изве­стия” бившият начал­ник на Глав­ния щаб на ВМФ Вик­тор Кра­вченко. — При всички слу­чаи обаче тях­ното вли­зане в Черно море не нарушава ника­кви меж­ду­на­родни правила.”

Информаци­он­ната агенция Black Sea News обобщава своето виждане на сто­ящите пред аме­ри­кан­с­ките кораби задачи: „Още на 21 яну­ари САЩ пред­ложиха на Русия помощ в анти­те­ро­ри­стич­ното осигу­ря­ване на Олимпи­а­дата в Сочи, в това число и с военни кораби. Както стана ясно, отго­вор от Рус­ката феде­рация не последва или последва отго­вор в духа: „Благо­даря, но ще се спра­вим сами”. Тогава аме­ри­канците все пак реша­ват да изпра­тят в Черно море два военни кораба, отчи­тайки, че в Сочи има веро­ят­ност от теро­ри­стични атаки и има голяма спортна делегация и фенове. И ако стане нещо — бързо да ги евакуират.”

Чем Дев­рим Йялали отбе­лязва, че бази­ра­ните в Ита­лия кораби на 6-и аме­ри­кан­ски флот, чийто флаг­ман е Mount Whitney, не за първи път браз­дят водите на Черно море — те вли­зат в аква­то­ри­ята му един-два пъти годишно. Русия следи осо­бено внима­телно посеще­ни­ята на фло­ти­ли­ята в при­ста­нищата на Гру­зия. Рус­ките медии изра­зиха догадки, че и сега ще вля­зат там. Въпреки че „Изве­стия” предпо­лага, че това е малко веро­ятно, все пак вест­ни­кът стига до извода, че вли­за­нето на кора­бите там има за цел главно да издигне аме­ри­кан­ския флаг в зад­ния двор на Русия. Вест­ни­кът пише: „Както заявиха от гру­зин­ското Мини­стер­ство на отбра­ната, не е пла­ни­рано посеще­ние на аме­ри­кан­ски военни кораби на гру­зин­ски при­ста­нища. Чер­номор­ското крайбрежие на Украйна е далеч от Сочи и едва ли си струва да се оча­ква, че кора­бите ще тръг­нат към Одеса, за да под­крепят Май­дана. Но те вече оста­виха впе­чат­ле­ние за себе си, което беше целта на Пентагона”, предаде „Русия Днес„.

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Последни новини

Естакадата в Шабла, а не удълбочаването за 400 млн., е причина за рокадата в ДППИ

Строежът на морската естакада при нос Шабла е предаден за проверка на Софийска градска прокуратура. Това съобщи пред БНР служебният министър на транспорта Георги Тодоров.