Американски военни кораби край Сочи: Гарантиране на сигурност или демонстрация на сила?

100608-N-3970R-426

На 4 фев­ру­ари през Босфора в Черно море премина аме­ри­кан­ският флаг­ман­ски кораб USS Mount Whitney, а на след­ващия ден — фрега­тата USS Taylor. В офици­ална информация на Европе­йското команд­ване на САЩ не се споме­нава миси­ята на кора­бите: „Двата кораба осъще­ствя­ват в Черно море пла­нови задачи за уста­но­вя­ване и заздра­вя­ване на сътруд­ни­че­ството, вза­имно обу­че­ние и отра­ботка на вза­и­мо­действи­ето с държа­вите парт­ньори и съюз­ници в региона.”

Съв­сем ясно е обаче, че вли­за­нето на кора­бите в аква­то­ри­ята на Черно море е свър­зано със игрите в Сочи. Спо­ред информация на пор­тала Black Sea News на 6 фев­ру­ари флаг­ман­ският кораб на 6-и аме­ри­кан­ски флот USS Mount Whitney е приближил на около 20 nm крайбрежи­ето на Сочи и започна да кур­сира успо­редно на него. USS Mount Whitney е командно-щабен кораб. Military.com пък цитира вашинг­тон­ския вое­нен ана­ли­тик Даниъл Гур, че „сред­ствата за свръзка на борда на USS Mount Whitney и нали­чи­ето в двата кораба на вер­то­летни площадки могат да осигу­рят под­дръжка в слу­чай на няка­ква кри­зисна ситу­ация”. Той добавя: „От борда на тези кораби може да се осъще­стви пре­хвър­ляне. Флаг­ман­ският кораб може да осъще­ствява също така командно-щабна функция, ако въз­никне необ­хо­димост да се орга­ни­зира коор­ди­нация с рус­кия Воен­номор­ски флот и с брего­вата охрана.”

Спо­ред друг воен­номор­ски ана­ли­тик — Чем Дев­рим Йялали от блога Bosphorus Naval News, съставът на кора­бите навежда на мисълта, че тях­ната цел е по-скоро демон­страция на сила, откол­кото гаран­ти­ране на сигур­но­стта. „Тези два кораба на ВМС на САЩ имат само отбра­ни­телно въоръже­ние. Докол­кото ми е известно, на борда им няма нито мор­ски пехо­тинци, нито отряди от силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние за спа­ся­ване на цивилни лица. Така че миси­ята им има по-скоро поли­ти­че­ски, откол­кото прак­ти­че­ски харак­тер”, съобщи той за блога The Bug Pit.

Рус­ките медии наши­роко, но погрешно разтръ­биха, че към влез­лите в аква­то­ри­ята на Черно море аме­ри­кан­ски кораби се при­съе­ди­нил и трети — ракет­ният ескад­рен мино­но­сец USS Ramage. Както и тряб­ваше да се оча­ква, на тази тема се появи цяла поре­дица от тео­рии за заго­вори от рода на твър­де­ни­ето, че на борда на кора­бите има пси­хо­тронно оръжие, спо­собно дистанци­онно да въз­действа върху пси­хи­ката на хората. 

Реакци­ята на тези съби­тия като че ли има пре­димно дипло­ма­ти­чен харак­тер. „Вли­за­нето на кора­бите в Черно море е про­дик­ту­вано, раз­бира се, не само от безпо­койството за сво­ите спор­ти­сти. Едно­временно ще се извършва и раз­уз­на­ване — каза пред в. „Изве­стия” бившият начал­ник на Глав­ния щаб на ВМФ Вик­тор Кра­вченко. — При всички слу­чаи обаче тях­ното вли­зане в Черно море не нарушава ника­кви меж­ду­на­родни правила.”

Информаци­он­ната агенция Black Sea News обобщава своето виждане на сто­ящите пред аме­ри­кан­с­ките кораби задачи: „Още на 21 яну­ари САЩ пред­ложиха на Русия помощ в анти­те­ро­ри­стич­ното осигу­ря­ване на Олимпи­а­дата в Сочи, в това число и с военни кораби. Както стана ясно, отго­вор от Рус­ката феде­рация не последва или последва отго­вор в духа: „Благо­даря, но ще се спра­вим сами”. Тогава аме­ри­канците все пак реша­ват да изпра­тят в Черно море два военни кораба, отчи­тайки, че в Сочи има веро­ят­ност от теро­ри­стични атаки и има голяма спортна делегация и фенове. И ако стане нещо — бързо да ги евакуират.”

Чем Дев­рим Йялали отбе­лязва, че бази­ра­ните в Ита­лия кораби на 6-и аме­ри­кан­ски флот, чийто флаг­ман е Mount Whitney, не за първи път браз­дят водите на Черно море — те вли­зат в аква­то­ри­ята му един-два пъти годишно. Русия следи осо­бено внима­телно посеще­ни­ята на фло­ти­ли­ята в при­ста­нищата на Гру­зия. Рус­ките медии изра­зиха догадки, че и сега ще вля­зат там. Въпреки че „Изве­стия” предпо­лага, че това е малко веро­ятно, все пак вест­ни­кът стига до извода, че вли­за­нето на кора­бите там има за цел главно да издигне аме­ри­кан­ския флаг в зад­ния двор на Русия. Вест­ни­кът пише: „Както заявиха от гру­зин­ското Мини­стер­ство на отбра­ната, не е пла­ни­рано посеще­ние на аме­ри­кан­ски военни кораби на гру­зин­ски при­ста­нища. Чер­номор­ското крайбрежие на Украйна е далеч от Сочи и едва ли си струва да се оча­ква, че кора­бите ще тръг­нат към Одеса, за да под­крепят Май­дана. Но те вече оста­виха впе­чат­ле­ние за себе си, което беше целта на Пентагона”, предаде „Русия Днес„.

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент