Съобщение на ДП „Пристанищна инфраструктура“

bgportsНа 10.02.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, зала 404)

ще се проведе публично заседание на Комисията за оценка на постъпилите предложения за участие в откритата процедура по реда на ЗОП с предмет: „Разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци”.

На заседанието ще бъдат оповестени резултатите от оценката на техническите предложения на кандидатите и предложените цени.

Поръчката се възлага в изпълнение на дейностите по проект BG161PO004-5.0.01-0086 „Техническа помощ за развитие на българските пристанища“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Откриха изложба за годишнината на ВМС, наградиха победителите във флотската спартакиада (галерия)

На 5 август във Военноморския музей беше открита изложба „Творчество и пропаганда във флота в годините на студената война“ по случай 142-та годишнина от създаването на

Финансов експерт е предложеният за генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Финансов експерт е предложеният за нов генерален директор на ДП "Пристанищна инфраструктура". Роденият през 1981 г. Добромир Янев е завършил Икономическия техникум в Бургас, а

Празник на флота в Русе (галерия)

От град Русе започнаха празненствата по случай 142-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Заместник-командирът на Военноморските сили