Съобщение на ДП „Пристанищна инфраструктура“

bgportsНа 4 февруари 2014 г. (вторник), от 10,30 часа в зала 404 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4) ще бъдат отворени офертите на кандидатите за участие в обществената поръчка с предмет:

„Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение”.

Процедурата за възлагане е открита в изпълнение на проект „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение”, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) 2007-2013 г.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Морски организации настояват за включване на синята икономика в Плана за възстановяване

За включване на синята икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост на България настояват в писмо до президента Румен Радев Българска морска камара Морски