Съобщение на ДП “Пристанищна инфраструктура”

bgportsНа 14.01.2014 г. от 10,30 часа в зала 404 на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” (гр.София, бул. „Шипченски проход” № 69) ще бъдат отворени офертите

на кандидатите за участие в откритата процедура за избор на изпълнител с предмет „Рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русе – изток с два подобекта: рехабилитация на рампен жп коловоз и рехабилитация на площадка за обособяването й в открит склад”.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Maritime.bg – България
 

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини