Обявена е обществена поръчка за драгиране акваторията на пристанищен терминал Свищов

bgportsДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с Решение № РД-10-30/14.11.2013 г. откри  процедура за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет„Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на акваторията на пристанищен терминал Свищов”. Рехабилитационните работи включват драгиране на натрупаните наносни материали в акваторията извън обсега на пристанищните кранове.

Документацията за поръчката е достъпна за всички заинтересовани лица в електронен вид на официалната интернет-страница на възложителя (www.bgports.bg) в раздел „Профил на купувача” от датата на решението за откриване на процедурата до 17,30 часа на 10.12.2013 г. Съобщения и обявления за хода на процедурата ще бъдат публикувани на същия адрес.

Офертите за участие се приемат в Главното управление на ДП „Пристанищнаинфраструктура” на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“, № 69, ет. 4, „Деловодство” до 17,30 часа на 17.12.2013 г.

Получените оферти ще бъдат отворени в 11,00 часа на 18.12.2013 г. в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” в гр.София. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Лице за контакт:инж. Наташа Ценева – директор на дирекция «Инфраструктура, акватория и собственост», ДП «Пристанищна инфраструктура», тел: 02 807 99 37, 02 807 99 99 факс: 02 807 99 66; е-mail: n.ceneva@bgports.bg„>n.ceneva@bgports.bg.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).