«Орион Инвайърмънт» ще поддържа автоматичната екомониторингова система в пристанище Бургас

bgportsСтанциите за екологичен мониторинг извършват системни измервания на параметрите на атмосферния въздух и морската вода и натрупват база данни,

която да служи за оценка на екологичното състояние на основни физико-химични параметри на околната среда в района на пристанище Бургас.

Мониторинговите станции са изградени от ДП „Пристанищна инфраструктура” в рамките на проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор – ECOPORT 8”, финансиран от трансграничната програма „Югоизточна Европа”.

В срока, определен за подаване на оферти за участие в обществената поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с глава Осма „а” от ЗОП, обявена с публична покана рег. № 05-11-25/23.10.2013 г., публикувана в Портала за обществени поръчки към АОП под № 9021382 на 23.10.2013, с предмет:Комплексно сервизно обслужване на автоматична мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на бази от данни за оценка екологичното състояние на основни физикохимични параметри на околната среда в района на пристанище Бургас, постъпи само една оферта – от участника «Орион Инвайърмънт» ООД.

С протокол от 04.11.2013 г. определеният състав от длъжностни лица разгледа и оцени постъпилата оферта. Дружеството, подало оферта, сертифицирано по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 за доставка, инсталиране, поддръжка и сервиз на оборудване и системи за мониторинг на околна среда и на технологични процеси и е доказало опит в поддръжката на сходна апаратура и в работа със софтуер ORION EDA 2000. Участникът е представил и доказателства за сключен договор с акредитирана лаборатория. С оглед обявения критерий „най-ниска цена”, длъжностните лица са предложили единственият участник да бъде избран за изпълнител. Протоколът от работата на длъжностните лица е утвърден от генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Предстои да бъде сключен договор с дружеството, подало оферта, за комплексното сервизно обслужване на автоматичната мониторингова система през следващите 12 месеца.

Пристанище Бургас и пристанище Бар в Черна гора са единствените в Югоизточна европа, в които функционират подобни автоматични система за мониторинг на околната среда.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Празник на флота в Русе (галерия)

От град Русе започнаха празненствата по случай 142-та годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Заместник-командирът на Военноморските сили

Проф. Илия Пеев: Поне 15% ръст на БВП може да даде морската индустрия

За възможността националната морска идея, която толкова пъти беше неглижирана, най-после да има по-ефективна и резултатна завършеност, за очакванията на морската ни общественост