Открита е процедура за рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русе – изток

bgportsС Решение № РД-10-29/13.11.2013 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, откри  процедура за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет

„Рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русе – изток с два подобекта: рехабилитация на рампен жп коловоз и рехабилитация на площадка за обособяването й в открит склад”. Подробно описание на рехабилитационните строителни и монтажни работи се съдържа в техническото задание и количествената сметка, част от документацията за участие в поръчката.

Пълен достъп до документацията за поръчката е предоставен на всички заинтересовани лиза в електронен вид на официалната интернет-страницата на възложителя (www.bgports.bg) в раздел „Профил на купувача” от датата на решението за откриване на процедурата до 17,30 часа на 09.12.2013 г. Съобщения и обявления за хода на процедурата ще бъдат публикувани на същия адрес.

Офертите за участие се приемат в Главното управление на ДП „Пристанищнаинфраструктура” на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“, № 69, ет. 4, „Деловодство” до 17,30 часа на 16.12.2013 г.

Получените оферти ще бъдат отворени в 10,30 часа на 17.12.2013 г. в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” в гр.София. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Лице за контакт: Стоян Христов – директор Териториално поделение «Пристанище Русе», тел: 082 818988, 02 807 99 99, факс: 082 821862, 02 807 99 66; е-mail: s.hristov@bgports.bg„>s.hristov@bgports.bg.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост