Разработват концепция за развитие на българските пристанища

pristanishteДържавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» сключи договор с «ЕМ ТИ БИ ЕС – ИнфраКеър» ДЗЗД за разработване на концепция за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци.

Договорът е на стойност 880 124 лева, финансирането е в рамките на проект „Техническа помощ за развитие на българските пристанища”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Задачата на избрания с открита процедура по реда на ЗОП изпълнител обхваща разработването на анализ на състоянието и тенденциите в международните превози на пътници и товари, като част от пристанищната дейност, изготвяне на перспективна прогноза за динамиката на товарооборота, за търсенето и предлагането на пазара на пристанищни услуги, както и анализ на стратегическите фактори, оказващи въздействие върху сектора. Изпълнителят по договора ще трябва да анализира бъдещите възможности за финансиране на дейности за развитие на пристанищата и технологиите за обработка на товарите, с оглед ролята и мястото на българските пристанища за обществен транспорт в общоевропейските транспортни коридори.
Концепцията трябва да интегрира различните политики, свързани с устойчивото развитие на водния транспорт и да бъде основа за формиране на визия за развитието на пристанищния сектор в България.Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие