Покана за избор на обслужващи банки на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013г. на МС и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-93/03.04.2015 г. за съгласуване на процедурата, ДП „Пристанищна инфраструктура” отправя покана към търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги при условията посочени по-долу.

  1. Обща информация

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с адрес на управление: бул. „Шипченски проход“ № 69, с клонове – териториални поделения, както следва:

  1. Териториално поделение (клон) Варна, с адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1;
  2. Териториално поделение (клон) Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1;
  3. Териториално поделение (клон) Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22;
  4. Териториално поделение (клон) Лом, с адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”.

След проведена през 2013 г. процедура за избор на финансови институции по реда на чл. 13б от ПРУПДТДДУК, предприятието има установени договорни отношения за срок до 19.12.2016 г. с банките: „Централна Кооперативна Банка“ АД, гр. София,  „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София, Алфа Банк“ АД,  клон България, „Корпоративна Търговска Банка“ АД, гр. София.

Предвид отнемането лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД, с настоящата процедура ДП „Пристанищна инфраструктура“ отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, с изключение на тези с които предприятието има установени договорни отношения, да представят оферти за финансови услуги.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят възнамерява да сключи договори за банково обслужване, в които биха се отразили конкретните предложенията на участниците класирани на първите три места за срока на договорите на избраните с предходната процедура обслужващи банки – 19.12.2016 г.

  1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът

Настоящият конкурс цели избор на изпълнител на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

  • Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

  1. Показатели относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка на офертата се получва в резултат на следната формула и съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирана относителна тежест в крайната оценка, както следва:

C – Комплексна оценка – 100 т.

А – Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 40%.

Б – Количествени показатели  с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 60%.

С =А+ Б             

*В случай на равни резултати се тегли жребий за съответното място.

** Навсякъде във формулите числата се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая.

А. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто, както следва:

А= А1 + А2 + А3

А1. Срок за обслужване на плащанията – макс. бр. 10 точки. Определя се по формулата:

А1= (А1min : А1n) * 10, където

А1n – предложен срок на n-тия участник

А1min – най-кратък срок

А2. Развитие на клоновата мрежа – макс. бр. 10 точки. Определя се по формулата: А2 = А2.1 + А2.2 + А2.3 + А2.4 + А2.5

Възложителят оценява броя представителства на територията на градовете София, Бургас, Варна, Русе и Лом. Определя се по формулата:

А2.1= (А2.1n : А2.1max) * 4, където

А2.1n – броя представителства за град София n-тия участник

А2.1max – най-големия брой представителства за град София

По същата формула се определят  А2.2, А2.3, А2.4 и А2.5 за всеки от градовете  Бургас, Варна, Русе и Лом.

За удостоверяване на това обстоятелсво се съставя декларация свободен текст.

            А3. Надеждност на платформата за инернет банкиране – макс. бр. 20 точки.

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 20 точки.

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 10 точки.

Б. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто, както следва:

Б= Б1 + Б2

Б1. Лихва по разплащателни сметки  – макс. бр. 20 точки.

Възложителят оценява доходността по разплащателни сметки. Процентът за формиране на оценката се пресмята като средно аритметично от този при различни стойности  на годишна база като резултатът се умножи по 20. Навсякъде по- долу лихвите се посочват като резултат от следното:

 (Лихва в лева + лихва в евро)/2 , респективно стойността се замества във формулата за определената стойност.

Б1 = (Б1n : Бmax)* 20 , където

Б max – най- високата предложена лихва

Б1n – лихвата предложена от n-тия участник

Б2. Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – макс. бр. 40 точки. Определя се по следната формула: Б2= Б2.1 + Б2.2 + Б2.3

Б2.1. Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път20 точки

Възложителят оценява разходите по изходящи преводи в лева и валута – такса вътрешен банков превод и такса превод към друга банка.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Б2.1 = Б2.1.1 + Б2.1.2

Б2.1.1. Такса банков превод в лева – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.1 = (Б2.1.1 min : Б2.1.1n)* 8, където

Б2.1.1min – най – ниската предложена такса получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи в лева, наредени по електронен път

Б2.1.1n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи в лева, наредени по електронен път

Б2.1.2 Такси на обслужващата банка за превод във валута – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.2 = (Б2.1.2 min : Б2.1.2n)* 8 , където

Б2.1.2min – най- ниската предложена такса получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи, наредени по електронен път

Б2.1.2n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи, наредени по електронен път

Б2.2. Такси и комисионни по касови операции –  10 точки

Възложителят оценява разходите по касови операции.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Възложителя оценява средна стойност на сумата парични средства които могат да бъдат изтеглени без такса ежедневно по една банкова сметка – в абсолютна стойност

Б2.2 = (Б2.2n : Б2.2max)* 10 , където

Б2.2max – най- високата предложена сума

Б2.2n – сумата предложена от n-тия участник

Б2.3. Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

Такси – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.3 = (Б2.3 min : Б2.3)* 8 , където

Б2.3min – най- ниската предложена такса

Б2.3n – таксата предложена от n-тия участник

  1. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба), на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, деловодство, в срок не по-късно от 17.30 часа на 29.04.2015 г. Върху плика с офертата следва да е указано, че същата се представя за участие в конкурса за избор на финансова институция, наименованието на участника и адрес за кореспонденция.

  1. Допълнителна информация

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на  телефон 02 807 99 68 – Надежда Терзийска, ръководител отдел „Финансов“.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).