АППД приключва подобряването на навигацията по река Дунав

appd (1)Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) е във финална фаза на изпълнение на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. (ОПТ). Изпълняват се довършителни работи по дейностите по проекта, който приключва в средата на годината, съобщиха от АППД пред Maritime.bg.

Доставката и инсталирането на 9 бр. автоматични хидрометрични и метеорологични станции приключи успешно през м. март миналата година. Станциите са разположени в 9 населени места по поречието на река Дунав от с. Ново село до гр. Силистра. Те отчитат водното ниво, температура на водата, мътност, влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, количество валежи, атмосферно налягане и др. параметри. Получените данни се визуализират на електронни табла, а тази хидрологична информация е достъпна и онлайн на интернет страницата на агенцията.

По дейността за изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав са изградени всички нови 198 бр. геодезични точки, с които могат да се извършват измервания с необходимата точност. Те ще бъдат изходна геодезична база за контролиране състоянието на корабоплавателния път, както и за проучване и проектиране на строителни дейности, проследяване на хидроморфоложките изменения на реката, развитие и допълване на електронни навигационни карти и др. Приключило е измерването на 267 броя геодезични точки (198 бр. новоизградени и 69 бр. съществуващи и почистени) чрез прилагане на Глобална навигационна спътникова система (ГНСС). Продължава изграждането на сигнално-бетонови колове, чиято функция е да указват местоположението на GPS точките.
appd
Изработването и доставката на 160 бр. плаващи навигационни буйове, 980 бр. брегови знаци и 20 бр. светещи брегови фарове с внедряване на система за мониторинг е друга дейност от проекта. Тази система за контрол на местоположението в реално време ще позволи проследяването на работата им, състоянието им и др.

От общо 1000 на брой брегови знаци и фарове напълно готови са 758 бр., като предстои изработване и поцинковане на последните 242 бр. рамки за знаците. Бреговите знаци информират корабоплавателите какви са условията за използване на българския бряг за престой, преминаване или акостиране, а бреговите фарове указват положението на корабоплавателния път по отношение на брега.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПоследната дейност по проекта е доставка на специализиран кораб, оборудван с многолъчев ехолот за хидрографски измервания. Избран е изпълнител, който да изработи и достави кораба, но поради невъзможност дейността да се изпълни в срока на допустимост на разходите по ОПТ, който изтича в края на тази година е планирано тази дейност да бъде финансирана от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Хидрографският кораб ще притежава специализирано оборудване за проучвания в общия българо-румънски участък, което е крайно необходимо за дейността на ИАППД.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТ-33/09.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията на корабоплаването по морските и вътрешно-водните пътища“, номер на проекта BG161PO004-4.0.01-0007

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и