Идейните проекти за Интермодален терминал Варна ще са готови до края на август

Строителство Градът
Строителство Градът

Град Варна благодарение на уникалното си геостратегическо местоположение като югоизточната граница на ЕС е възлова интермодална точка, пресечна точка на връзката между Изтока и Запада. Разположен е по протежение на Паневропейски транспортни коридори, свързващи страните от Централна Европа със страните от Закавказието, Средна Азия и Китай. Перспективата за изграждане на интермодален контейнерен терминал Варна, отчитайки стратегическото му местоположение и регионалното икономическо значение, е залегнала в няколко стратегически за държавата документи като приоритетен проект за развитието на транспортната инфраструктура: в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България на МТИТС 2010 г., в Общия генерален план на транспорта на МТИТС 2010 г. и се цели подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните транспортни услуги, пише Градът. Договорът за възлагане на проектирането на интермодалния терминал във Варна бе сключен в края на февруари 2015 г. Възложител е МТИТС, а проектант – Консорциум „Енергопроект – Роял Хасконинг“ ДЗЗД.

Интермодалният терминал ще бъде разположен на северния бряг на Варненското езеро, под „Максуда“. Предвижда се обектът да се развие на няколко териториални зони. Две от основни инфраструктурни зони – пристанищна зона (1) и гарова зона (1а), са разположени в района южно от бившата фабрика „Христо Ботев“ и ул. „Девня“.

Кои са предимствата на тази територия
Интермодалният терминал Варна (ИМТ Варна) е сложен комплексен инфраструктурен транспортен обект, където ще се осъществява претоварване на товари между три вида транспорт: морски, автомобилен и железопътен с възможности за комбинации между тях.

Концентрирането на транспортната дейност в този район отговаря на философията на общия устройствен план на Варна. Новият ИМТ Варна ще представлява модерен логистичен център, който със своите параметри, технологични възможности и експлоатационни предимства ще повиши транспортната конкурентоспособност на Варненския район и Република България и ще обслужва обществения интерес. Градоустройствена реконструкция от подобен мащаб е ключова за града и помага за постигане на целите на европейската кохезионна политика.

Освен това отговаря на една от основните цели на България, записана в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), а именно: намаляване на транспортната пренатовареност и рисковете за безопасност от очакваното повишаване на потребности, включително търговски към транспорта.

Какво ще включва Интермодалният терминал във Варна
Обектът ще се развива на следните териториални зони:

Пристанищната зона 
включва кейов фронт, който трябва да осигури едновременната обработка на 5 кораба с оперативна зона за отделните специализирани площадки към съответните корабни места за претоварни операции от кораб на автомобил и вагон, складови площи. Предвиждат се жп и автокантари, контролно-пропускателни пунктове в западно и източно направление, административно битов комплекс, фронт офис, зона за съхранение и ремонт, хладилна зона, зона за почистване на контейнери, паркинги и други. Предвидена е оперативната акватория и маневрена зона за корабите, съобразени с нормативните изисквания.
 
Гаровата зона включва нова товарна гара, която е извън централната гара на Варна, с нов приемно-отправен парк за товарни влакове, имащ връзки: западно с двойна линия двойна връзка за едновременно приемане и изпращане, с товаро-разтоварните коловози на контейнерния терминал и с коловоза за силозите за зърнени храни и източно – с Разпределителния парк на гара Варна и с новото Локомотивно депо. Върху този терен ще бъдат изградени и всички сервизни и помощни стопанства (локомотивно депо, вагонен кантар, габаритна рамка, работилници и др.), които ще обслужват железопътната част от терминала.
 
График за изготвяне на проекта
Проектирането е разделено на пет етапа, сроковете за изпълнението на които според изготвения от изпълнителя линеен график са:
Етап 1 – Предварителни дейности, в т.ч. проучвателни работи (анализ на съществуващото положение и на теренните, геоложките, хидрогеоложките и др. условия, заснемания, проучвания и др.) за предвидените за изграждане зони на интермодалния терминал: пристанищна (1) и гарова (1а), както и на зоните на пристанищен терминал Варна-изток – обществена зона (2) и зона за круизно плаване (2.1.) – 1 месец.
Етап 2 – Въз основа на извършените проучвателни работи да се изработят два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна, като се извърши оценка и определяне на икономически най-ефективния вариант. Следва изготвяне на Задание за проектиране на генерален план на Пристанищната зона (1) – 3 месеца, от които 1.5 месеца за подетап 2.1. Изготвяне на необходимите документи за Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за Пристанищната зона и за Гаровата зона.
Етап 3 – Изработване на проект на Генерален план въз основа на разработката „Актуализиране на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“ за Пристанищната зона (1) и разработване на ПУП за Гаровата зона (1а) – 1.5 месеца.
Етап 4 – Разработване на технически проект на база избрания вариант на идеен проект за изграждане на Пристанищната зона (1) и Гаровата зона (1а) – 2 месеца.
Етап 5 – Изготвяне и съгласуване на Заключителен доклад за изпълнението на всички дейности по договора – 15 дни.
 
Към настоящия момент се изпълнява вторият етап
– изработване на два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна, изготвяне на Задание за проектиране на генерален план на Пристанищната зона (1) и изготвяне на необходимите документи за Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за Пристанищната зона и за Гаровата зона.

Изготвени са повече от две архитектурни предложения, които се обсъждат в работен порядък, съобщиха от ДП „Пристанищна инфраструктура. През месец август 2015 г. изпълнителят следва да внесе за разглеждане от назначен за целта експертен съвет доклада от работите по Етап 2.
 
Срокът за изпълнение
на договора е 9 месеца и започва да тече датата на подписването му, т.е. от 20.02.2015 г.
В този срок не се включва времето, през което възложителят одобрява докладите по изпълнението на етапите, както и законоустановените срокове за провеждане на необходимите административни процедури по издаване на одобрения и разрешения, съгласуване и др. от институции, външни на възложителя. Независимо от това задължение на изпълнителя е така да изпълни договора, че причината за забавянето за издаването на съответното разрешение, одобрение или какъвто и да е друг правен акт от страна на възложителя или на външни институции, да не е по негова вина, коментират от ДППИ.
 
Вариантите за осигуряване на финансиране
за строителството на ИМТ Варна според законодателството са предоставяне на концесия чрез публично-частно партньорство, изграждане със средства от държавния бюджет или комбинация от тях. Ще се търсят възможности части оттози мащабен проект да бъдат обект на финансиране по някои от оперативните програми, като например ОП  „Транспорт и Транспортна инфраструктура“ или ОП „Регионално развитие“.

С изграждането на новия ИМТ Варна се цели да се обезпечат възможности за добри транспортни връзки в направленията:
* Варна – София и обратно;
* Варна – Русе с възможност за ефективна връзка с Констанца и обратно;
* Варна – Бургас с възможност за ефективна връзка с Истанбул и обратно.
Терминалът ще има важно значение за икономиката и модернизацията на транспортните мощности в региона и значително ще облекчи транспортната схема на Варна.

Тъй като ИМТ Варна ще бъде разположен на част от територията на пристанищен терминал Варна-изток, освободената от пристанищни дейности територия от Варна-изток ще се урбанизира. Градоустройствената реконструкция е ключова, защото ще се урбанизира най-старата част на града. На територията на съществуващия терминал Варна-изток и на железопътната гара до него ще се развие нова инфраструктура, стимулираща появата и засилването на:
•    пътническо и круизно плаване;
•    яхтени и спортни дейности (включително организиране на международни регати, като Tall Ships и др.);
•    научноизследователски и информационно-статистически транспортен център;
•    транспортен клъстер;
•    културни дейности (артистично-художествени мероприятия, музей на транспорта, транспортна библиотека, изложби на маринисти и др.);
•    рекреативни дейности за местните жители и за българските и чуждите туристи.

Изграждането на новите мощности, реконструкцията и освобождаването на съществуващите мощности ще става поетапно и няма да се допуска нарушаване на съществуващия ритъм на работа.

Силвия Ценова, Градът

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Пристанище Варна отбелязва годишнината си с фотоконкурс

Пристанище Варна ще отбележи своята 116-а годишнина на 18-и май с конкурс за авторски фотографии на тема „Пристанище Варна, портал към морския свят“. За поредна година любителите на фотообектива, както и професионалистите в тази сфера
Прочетете

Украински курсанти започнаха обучение в Морско училище

Курсанти от Военния институт по телекомуникации и информационни технологии в Киев, Украйна започнаха обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Още в първите дни на войната, Началникът на Морско училище– флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян
Прочетете

Експедиционни яхти ще строят в Бургас

Пристанище Бургас ще бъде домакин на представянето на международния производител на експедиционни яхти Bering Yachts. Събитието е част от програмата за отбелязване на 119 години от откриването на бургаския порт. Bering Yachts е
Прочетете

Пристанище Бургас подарява морска разходка на бургазлии за 119-ата си годишнина

На 18-ти май 2022 г. „Пристанище Бургас” ЕАД отбелязва 119 години от откриването му за търговско корабоплаване. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на
Прочетете

Морските пристанища на България отбелязват годишнина

Снимка: БМФ Порт Бургас Българските пристанища на Черно море отбелязват годишнина от своето създаване на 18-и май. На 18 май преди 119 години е открито пристанището в Бургас, а три години по-късно това във Варна. Пристанище Бургас
Прочетете

Последни новини

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно през Пристанище Варна

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент