Пристанище Варна провежда проучване сред други контейнерни пристанища в страната и Европа

up2Крайният срок за изпълнение на проект „SEcuring TRansit CONtainers” (SETRACON), в който Пристанище Варна участва като партньор, е удължен с четири месеца до 13 ноември 2015 г.

В рамките на удължения краен срок, Пристанище Варна провежда проучване сред национални и европейски морски пристанища и пристанища по р. Дунав, които обработват контейнери. Проучването се провежда в рамките на Група дейности 1 „Разработване на уеб приложение за проследяване и внедряване на процедури за сигурност за движението на контейнери”, дейност 3 „Оценка на изискванията на потребителите и на тези, които взимат решения, относно проследяването и сигурността на управление дейността на контейнери на базата на съществуващите регулации и изисквания на ниво ЕС” от проекта. Проучването се провежда чрез два въпросника, специално разработени за целта от водещия партньор по проекта – Солунски технологичен институт „Александър”, Гърция и съдържащи въпроси относно начина и спецификите на опериране и обработване на контейнери, основните заплахи и рискове и мерки за осигуряване сигурността на контейнерните товари.

Резултатите от проучването и попълнените въпросници са необходими за финализиране на Доклад относно заплахите по отношение на сигурността на процедурите за обработка на контейнери и Доклад за изискванията на потребителите, изготвяни от водещия партньор по проекта.

Проект SETRACON се изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013” и с национални средства. Общата стойност на проекта е 532 785 00 евро, като финансирането от страна на ЕС се равнява на 479 506,50 евро или 937 818,81 лева (90 % от стойността на проекта).

За повече информация:
Светла Богданова
„Пристанище Варна” ЕАД
Тел.: + 359 52 692 293
svetla.bogdanova@port-varna.bg
down2

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,