Светлин Стоянов: Корабостроенето трябва да бъде национален приоритет

Трябва да обръщаме специално внимание на отношенията ни с Русия

Снимка: Димитър Ставрев
Снимка: Димитър Ставрев

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на „МТГ – Делфин“ АД, пред Maritime.bg.

Интервю на Д. Велев, Maritime.bg

Г-н Стоянов, преди няколко седмици бяха отбелязани 25 години от създаването на МТГ „Делфин“. Какъв път извървя предприятието и какви са перспективите за развитие пред Вас?
За изминалите 25 години колективът на „МТГ Делфин“ успя да извърви пътя от първата частна фирма за кораборемонт в България, до признат в целия свят корабостроителен и кораборемонтен завод, доказателство за което е дългогодишната ни съвместна дейност с водещи в света корабособственици, проектанти, производители на корабно оборудване и корабостроители.

В работата си винаги сме се стремили да следваме принципите на честни, прозрачни и партньорски отношения, поради което нямаме проблем да работим както със западни, така и с източни фирми.

Очакваме бъдещото развитие на фирмата да бъде в посоката заложена с нейното създаване – да бъде новаторска, преследваща все по-високи цели, внедряваща нови технологии и налагаща се на нови пазари.

Доказателство за успешната реализация на тези цели през годините са и множество проекти – първият построен в България ветроходен кораб от клас „А“ – баркентината „Royal Helena”, което нарежда “МТГ Делфин“ сред едва седемте завода в света, които изпълняват такива проекти. Извършихме първото в България преустройство на кораб, включващо разрязване на кораба на две части, отделянето им една от друга и инсталирането на междинна секция, удължаваща кораба с 10 метра. Бяхме първи и при построяването на първия патрулен кораб у нас, както и първата саморазтоварваща се дълбачка.

Кои бяха ключовите проекти, по които работихте през изминалата година?
През изминалата година в завода преминаха класови и междинни ремонти 55 кораба, с общ дедуейт от над 1,5 млн тона, като следва да се отбележи ремонта на TSHD ORANJIE (собственост на Royal Boskalis, б.р.) с неговата изключителна сложност и организация. По отношение на корабостроенето, продължихме със строителството на високотехнологични, високоинтегрирани кораби, като завършихме и предадохме на крайните получатели два кораба.

Колко души работят в МТГ „Делфин“ и какъв е приносът Ви за местната икономика?
Към настоящия момент в „МТГ Делфин“ работят 670 постоянно заети лица и около 150 лица, наети от подизпълнители.

За съжаление корабостроенето и кораборемонта са тежка индустрия, непривлекателна за голяма част от младите хора. Независимо от инвестициите, няма как да бъде избегнат физическия труд, което обуславя и неособено голямата популярност на бранша, което е специфично не само за България, но и за Европа.

Стремим се да осигуряваме непрекъснато развитие и подобряване на работната обстановка, като своя принос в това имат и социалните придобивки, включително осигуряване на транспорт до работното място и обратно, осигуряване на общежитие за работници от други населени места, както и апартаменти на изплащане за семействата на наши работници и служители, допълнителни материални стимули при раждане на дете и за първокласници и т.н.

Извън преките данъци, които директно подпомагат общинския и държавен бюджет, корабостроенето и кораборемонта имат мултиплициран ефект, като осигуряват приходи за голям брой допълнителни икономически дейности, като машиностроене, буксирни услуги, пилотски услуги, корабно снабдяване, агентиране и дори туристически услуги – например само за миналата година наши клиенти са заплатили около 5 000 нощувки във Варна, което ангажира изцяло един малък семеен хотел.

Говори се, че предстои строителство на нови кораби за състава на флота, готово ли е родното корабостроене да поеме такъв тип проект?
Корабостроителната индустрия в България е в състояние да се справи с всякакви предизвикателства, което е доказвано през годините нееднократно. Гаранция за това е сертифицирането от съответните международни контролни органи. Разбира се, военните кораби имат специфика, но изпълнението на военни проекти в България е напълно възможно и реалистично. Още повече, че вече има опит в тази посока.

Тук не трябва да забравяме ефекта на изпълнението на поръчката в България – създаването на допълнителни работни места, внасянето на високи технологии от доставчиците на оборудване, обучение на родни специалисти за поддръжката на специализираното оборудване и не на последно място – осигуряване на гаранционната и извънгаранционна поддръжка на кораба от родната индустрия. Всичко това би довело до значително подобряване на общата стойност по придобиване и поддръжка, спрямо изпълнението на проекта извън България.

Категорично можем да заявим, че изпълнението на проекта в България, би донесло само ползи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Такива са и опитът и практиката на всички възложители на военни поръчки в тази област – строеж на кораба „на място“, в държавата-поръчител.

Мисля че не е необходимо да се споменава колко допълнителни работни места и заплати ще осигури един такъв проект на България. Неслучайно при възлагане на такива поръчки се определя и процент, който следва да бъде изпълнен от индустрията на страната поръчител, който започва от 50-60% в по-слабо развитите в индустриално отношение страни, за да достигне до 90% в индустриализираните страни.

Това е и начинът за увеличаване на доходите на работещите – чрез изпълнение на високотехнологични индустриални поръчки, а не чрез декларации за реиндустриализация на страната.

Относно самия проект, същият категорично следва да отговаря на изискванията на възложителя и съвременните тенденции във военното корабостроене, като неговата функционалност, мореходност и способности би следвало да бъдат потвърдени от независима страна.

Как ще коментирате закриването на Корабостроителния факултет в ТУ – Варна като самостоятелна академична единица, ще повлияе ли това на кадрите?
Мисля, че преструктурирането няма директно отношение към качеството на подготвяните кадри. По-сериозният въпрос е как да направим специалностите, свързани с корабостроенето по-атрактивни за младите хора, как да ги привлечем точно към тези специалности, след което – как да ги обучим качествено и да им осигурим подходяща реализация и кариерно развитие.

Мисля, че отговорът на този въпрос в голямата си част се крие отново в отговора на предишния – чрез изпълнение на високотехнологични поръчки, като държавата, образователните институции и работодателите се ангажират със създаването и поддържането на необходимите специалисти, тяхната мотивация и кариерно развитие.

Разбира се всичко би следвало да се прави с оглед на дългосрочната стратегия на държавата за отраслова политика, която в момента липсва. Ако с оглед на заетостта, създаваната добавена стойност, доходите на работещите в съответния отрасъл, заплащаните данъци към бюджета, перспективността и националната сигурност се прецени, че дадени отрасли на икономиката са стратегически за държавата, би следвало те да станат приоритетни. За тях трябва да се осигурят условия за надеждно и дългосрочно функциониране, включително и чрез специалното отношение и подкрепа към обучението на съответните специалисти.

Изпитвате ли недостиг на подготвени специалисти?
Недостигът на специалисти е масово явление навсякъде, но като че ли най-силно засегнати са районите на Централна и Източна Европа. За съжаление преходът към пазарна икономика в България не беше изпълнен по най-добрия начин, което доведе след себе си и съответните последствия. Като добавим към това и спецификата на нашия манталитет, положението не изглежда никак оптимистично. В настоящия момент се изискват много усилия и реформи за да успеем всички ние да си подредим държавата и да я направим нормално място за живеене, като отново минаваме през това да заложим дългосрочна стратегия за развитие и реформи, която да мине през широко обсъждане и одобрение и да бъде подкрепена от всички. Разбира се, водеща роля за това, следва да имат политиците.

Доколко е важно средното морско образование за тази част на морската индустрия у нас?
Средното образование е изключително важно, защото трябва да осигурява добре подготвени специалисти. За съжаление цялата ни образователната система беше реорганизирана на грешна основа, което дава своите негативни резултати.

Искрено се надявам, че най-после ще се появи единно виждане на държавата, образователните институции и крайните потребители, за да може да се намери най-правилният път към подобряване нивото на образование и реализацията на младите хора.

Естествено, този процес трябва да върви заедно с план за стимулиране на инвестициите в родната икономика и повишаване на доходите, така че всеки завършващ да има перспектива за реализация и достойно заплащане.

Руски медии съобщават за възможно частично възстановяване на задгранични корабостроителни проекти. Възможно ли е наши предприятия да работят по тях, без да вземате предвид наложените санкции от ЕС спрямо РФ?
Руските корабостроителни проекти са факт и тяхната реализация, съвместно с чужди фирми също. През последните две години, независимо от наложените санкции, се реализираха значително количество проекти с участието на западноевропейски фирми, например холандски, което нееднозначно показва, че би следвало да обръщаме специално внимание на отношенията ни с Русия. В тази посока бяха и дискусиите с руската страна по време на поредната среща на руско-българската междуправителствена комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество между, в която БНАКК взе активно участие. Бяха набелязани редица мерки, които се надявам в скоро време да дадат резултат. По време на срещата многократно беше повдиган основният въпрос – всяка съвместна дейност финансирана от Русия, следва да се изпълнява на руска територия и да е със сериозното участие на руската индустрия, което още веднъж показва, че пътят за развитие на индустрията е оценен не само на запад, но и на изток от нас.

Не можем да пропуснем и обещаваната подкрепа за сектора от всяко следващо правителство. Има ли светлина в тази посока и колко важно е държавата да подаде ръка на българското корабостроене?
За съжаление всички предизборни обещания давани през годините, си остават към настоящият момент такива. Искрено се надявам, че секторът най-после ще получи подобаващо внимание, защото е стратегически не само за България, но и за Европейският съюз, доказателство за което са и редица документи и директиви на Европейската Комисия.

Ако трябва да опишете МТГ „Делфин“ с една дума, коя ще бъде тя?
„Семейство“, защото въпреки и независимо от несгодите, характерни за всяко семейство, ние всички изживяваме и своите добри моменти и продължаваме заедно напред!

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Гледат дело за унищожен слънчоглед след сблъсък на наш кораб в Дунав

Открито заседание по търговско дело за унищожен слънчоглед на борда на кораб по река Дунав се провежда в Окръжен съд – Русе. Исковата молба е от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ срещу „Рубишипс“ ООД. Застрахователят твърди, че на
Прочетете

Забраниха корабоплаването край част от „Северен поток“

Датските и шведските власти съобщиха днес, че са установили два теча на синьо гориво от газопровода "Северен поток-1", който преминава по дъното на Балтийско море, свързвайки Русия и Германия, предаде Франс прес. Тази
Прочетете

Пристанище Каварна върху карта на Исак Тирион от 1733 година

Нова карта на Европейска Турция, Нов ръчен атлас, Исак Тирион, 1765 г. Отсечка с Каварна, Пристанище Каварна (Kaverna; Haven van Kaverna). Националната библиотека на Австралия, Канбера (National Library of Australia, Canberra). Исак
Прочетете

Установяват собствеността на лодката с мигранти, заловена край н. Шабла

Териториално отделение – Каварна при Районна прокуратура - Добрич приключи успешно работата по образуваното на 22 септември 2022 година бързо производство по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, във връзка с ал. 1 от НК. Към наказателна
Прочетете

Канада отмени COVID мерките за пътуващите

Министерството на транспорта на Канада отмени всички COVID-изисквания за пътуващите. Това обявиха днес от министерството. По-късно през деня круизни компании заявиха задоволство от взетото решение. От PRINCESS CRUISES коментираха в
Прочетете

България и Румъния се договориха за трети мост и удълбочаването на река Дунав

България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав. Инфраструктурното съоръжение ще бъде изградено при Русе - Гюргево. За целта ще бъде подписано споразумение между двете държави. В друг документ те ще регламентират
Прочетете

Нови археологически открития в Черно море

Завършиха подводните и геофизични проучвания в залива до нос Христос и м. Каваци южно от гр. Созопол. Проучванията се проведоха в два етапа. Първият през м. юни, а втория през м. септември 2022 г. с финансовата подкрепа на
Прочетете

Във Варна ще се проведе първото издание на High-Tech Summit for the Black Sea

Във Варна ще се проведе първото издание на High-Tech Summit for the Black Sea.  Форумът ще събере инвеститори, иноватори, изследователи и представители на бизнеса от секторите на синята икономика с цел да се подпомогне изпълнението
Прочетете

Президентът на К-Line посети Морско училище

Президентът и главен изпълнителен директор на К-Line RoRo Ship – Ейджи Кадоно, посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, заедно със своя екип. Гостите от Япония бяха придружени от к.д.п. Андриан Евтимов – управител на „Старгейт маритайм“, която е
Прочетете

С над 1 млн. лева Морска администрация постига изискванията на международните инструменти по…

До 1 099 667 лева ще осигури Изпълнителна агенция "Морска администрация" за обществена поръчка за избор на изпълнител за консултантска услуга, предоставяна от външна страна, целяща да осигури на ръководството на ИАМА постоянна
Прочетете

Последни новини

България и Румъния се договориха за трети мост и удълбочаването на река Дунав

България и Румъния се договориха за трети мост над река Дунав. Инфраструктурното съоръжение ще бъде изградено при Русе - Гюргево. За целта ще бъде подписано споразумение между

С над 1 млн. лева Морска администрация постига изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването

До 1 099 667 лева ще осигури Изпълнителна агенция "Морска администрация" за обществена поръчка за избор на изпълнител за консултантска услуга, предоставяна от външна страна,

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент