Възходът на Висшето военноморско училище

Преди няколко дни стана ясно, че началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ проф. д.в.н. Боян Медникаров ще бъде повишен в звание комодор. ВВМУ е във възход по време на управлението на първия професор на чело на училището и неговия екип.

boyan-mednikarovПроф. Медникаров е роден на 8 октомври 1961 г. във Варна, в семейството на дългогодишен преподавател в Морско училище. Завършва ВВМУ като първенец на випуска през 1984 г. по специалност „Корабоводене за ВМС“, през 1992 г. Военноморска академия „Адмирал Кузнецов” в Санкт-Петербург, Русия, със златен медал и с магистърска степен по „Организация и управление на оперативно-тактическите звена във ВМС”, а през 2006 г. завършва като първенец на випуска на ВА „Г. С. Раковски” и като магистър по “Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”.

В кариерата си служи в Бригадата леки сили в Созопол, преминавайки стъпалата във военното израстване до началник на щаба на дивизион кораби. До 1995 г. е старши помощник-началник по ударните сили на Оперативния отдел в Щаба на ВМС във Варна, три години е заместник-началник на катедра „Оперативно-тактическа” на Центъра за следдипломна квалификация при ВВМУ, а от 1998 до 1999 г. е главен асистент в катедра „Военноморско изкуство и военна интеграция” на факултет „Командно-щабен” на ВВМУ. Бил е директор на департамент „Командно-щабен” на ВВМУ, доцент в катедра „ВМС” на Военната академия „Г. С. Раковски”, началник на катедра „ВМС” на ВА „Г. С. Раковски”, доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения на ВМС” във ВВМУ, а от ноември 2001 г. до 2011 г. е зам.-началник на училището. Професор на науките по научната специалност „Военнополитически аспекти на сигурността” от 2009 г. Членува и участва в управлението на редица научни организации.

Развитието на Висшето военноморско училище през последните 5 години

Образователна сфера
Получена е институционална акредитация за максималния шест годишен период с оценка 9,16 от максимална 10,00.

Успешно са акредитирани основните професионални направления и свързаните с тях регулирани специалности: Професионално направление „Военно дело“ с оценка 9,41;
Професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ с оценка 9,22;
Висшето военноморско училище е акредитирано за обучение в тринадесет докторски програми, всички с оценка по-висока от 9,00.

През 2014 г. успешно премина одит от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), без да бъдат констатирани съществени забележки.

През 2015 г. успешно премина одит от Министерството на земята, транспорта, инфраструктурата и туризма на Япония, в резултат на което випускниците на Висшето военноморско училище получават директен достъп до заемане на офицерски позиции на кораби под японски флаг;

Непрекъснато се усъвършенства учебно-плановата документация за изпълнение на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на морските лица, 1978 г. (STCW ‘78) както е изменена, както и свързаните с тези промени регламенти на националната Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Наблюдава се устойчива тенденция на увеличаване на приема на студенти във ВВМУ (до 648 за учебната 2015/2016 година), като към днешна дата във ВВМУ се обучават над 2800 студенти, курсанти и докторанти, което 4 пъти повече в сравнение с 2001 г..

Нараства броят на привличаните нови чуждестранни студенти – към момента във ВВМУ са обучавани и се обучават около 150 студенти от Албания, Германия, Гърция, Индия, Казахстан, Румъния, Турция и Украйна, Ел Салвадор и Хондурас.

Разкрити са нови специалности в професионални направления „Администрация и управление“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“: „Мениджмънт на водния транспорт“ в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съвместна магистърска програма по специалност „Логистика“ с университета в град Артоа – Франция. Създадена е и е въведена нова система за ранно кандидатстване и прием на студенти и курсанти. Непрекъснато се разширява спектърът на квалификационните курсове за обучение на морски лица – към днешна дата каталогът на квалификационните услуги, предлагани от ВВМУ надхвърля 50 курса.

Научноизследователска сфера
През последните пет години при управлението на новия екип, ВВМУ като непрекъснато усъвършенства и своя научноизследователски потенциал. Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. Същата е съставна част от учебния процес и се развива в съответствие с утвърдената от академичната общност Стратегия за развитие на научните изследвания.

По нейното изпълнение бяха разкривати нови стратегически направления за научни изследвания – зелена енергия, морска екология и информационни технологии и мехатроника. Целенасочено растат, свързания с тях научноизследователски потенциал, както и научноизследователската инфраструктура.

ВВМУ участва активно в изпълнение на научни проекти, финансирани от европейски и национални източници.  В периода 2013-2015 година е изпълнен проект по ОП „Конкурентоспособност“, свързан с повишаване на ефективността на корабните енергетични установки и опазването на околната среда на стойност 700 000 лева. Оборудвани и в процес на усвояване са две лаборатории. Изграден е комплекс, позволяващ да се тества ефективността на енергетичната установка в различни хидрометеорологични условия и при различни варианти на натоварване на кораба. Придобита е способност за тестване на експлоатационните характеристики на различни брегови съоръжения в условията им на експлоатация.

През миналата година ВВМУ в партньорство с Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областна администрация – Варна стартира изпълнение на проект по програма BG-02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Бюджет на проекта 2 300 000 лева. Предвижда се изграждането на уникален комплекс за прогнозиране и реакция на разливи на петролни продукти. Комплексът допълнително притежава способности за отработване на операции по търсене и спасяване, изследване на експлоатационни характеристики на морски инфраструктурни обекти (пристанища, пристанищни съоръжения), осигуряване на специализирана подготовка (пилоти, капитани портови флот и др.). Към комплекса е изградена и в процес на усвояване лаборатория за диагностика на замърсяване с петролни продукти и изследване на баластни води.

Реализира се проектът DECOMAR, имащ за цел уеднаквяване на един учебен семестър за морски специалности в четири морски университети от четири държави – Полша Румъния, Турция и България. Изпълнението на проекта ще позволи по-активно използване на програма „Еразъм+“ за реализиране на студентски и преподавателски мобилности.

Други изпълнени проекти са MAREM и MARSА за създаване на съвместна магистърска програма по морска сигурност с Морския университет в Констанца, AVOIDING COLLISIONS AT SEA (ACTS) – международен проект по програма Lifelong Learning Programme The Leonardo da Vinci на Европейската комисия, който се реализира в партньорство с пет държави за разработване на иновативна електронна онлайн платформа за изучаване на Морските правила за предпазване от сблъскване на море (COLREG).

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” получи мандат от НАТО съвместно с Военноморската академия на Полша и САЩ да окаже помощ при възстановяването на военноморския факултет на Украйна на базата на програмата на DEEP (Defense Education Enhancement Programme). Целта на програмата е подпомагане на материално-техническата база, академичния състав, модела и структурата на военноморската образователна система, учебните дисциплини и специализации, както и наличните способности за тренировка и обучение на Одеската държавна морска академия за изграждане на Военноморски факултет в град Одеса.

През последните години ВВМУ участва активно в провеждането на множество научно-практически конференции. През 2013 г. училището организира конференция на тема ”Съвременни технологии в офшорната индустрия” 2013. Целта на форума бе обсъждане на състоянието, устойчивото развитие и експлоатацията на суровините и енергийните ресурси на морето и континенталния шелф. Участие взеха български и чуждестранни специалисти и учени в областта на морската индустрия, преподаватели, представители на научни институти и изследователски центрове от страната и чужбина;

На 16 и 17 май 2013 г. във ВВМУ „Н.Й Вапцаров“ се проведе научна сесия с международно участие, посветена на Европейския ден на морето. През двата дни на работа на сесията в секциите от единадесет научни направления бяха изнесени повече от 120 доклада. С научни доклади в работата на сесията се представиха 11 висши училища и научни институти от България – ТУ Варна, ИУ-Варна, Военна академия „Г. С. Раковски“, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Бургаски свободен университет „Проф. Асен Златаров“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Велико Търновски университет „Св. св. Кирил и Методи“, Институт по металознание към БАН и Военномедицинска академия, София. Повече от двадесет научни доклада са представени от чуждестранни участници от Военноморската академия „Мирча Чел Бартран“ – Румъния, Морския университет в гр. Констанца- Румъния, Каспийския държавен университет – Казахтан и Казахската академия за транспорт и комуникации.

Традиционно се организира и научна сесия за курсанти и студенти с международно участие. Научна сесия за курсанти и студенти с международно участие под патронажа на кмета на град Варна се проведе на 26 и 27 март 2015 г. Научните направления на двудневната сесия са: „Военни науки и национална сигурност“; „Корабоводене и експлоатация на водния транспорт“; „Електроника, компютърни системи и информационни технологии“; „Енергетични уредби за транспортни средства; електротехника и автоматика“; „Технология на машиностроенето и на кораборемонта“; „Механика“; „Обществени науки“. Общият брой на участниците в сесията наброява над 380 студенти и курсанти.

На 27 март 2014 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе научна сесия за курсанти и студенти с международно участие. В научната сесия участваха курсанти от Военноморските академии на Полша и Румъния, а също така студенти от Държавния морски университет в гр. Одеса, Украйна. В секциите от осем научни направления са изнесени 160 доклада.

На 28 март 2013 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе научна сесия за курсанти и студенти с международно участие. Доклади са изнесени от курсанти и студенти от ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, Академия на МВР – София, Университет по национално и световно стопанство – гр.София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методии”, Икономически университет – гр.Варна, Медицински университет – гр. Варна и Техническия университет – гр. Варна. В секциите от осем научни направления са изнесени 200 доклада. От чуждестранни участници са изнесени 37 доклада.

На 13 май 2015 г. в хотел „Марина Гранд Бийч” се проведе международна конференция на тема „Технологии и наука за устойчиво морско развитие“. В научния форум участваха представители на морските университети на България, Грузия, Полша, Румъния, Русия, Турция и Украйна. В рамките на два дни бяха представени над 60 научни доклада в 11 тематични направления.

Втора международна научно-приложна конференция „Съвременни технологии в офшорната индустрия“ 2016 – ще се проведе на 18 май 2016г., а юбилейната научна сесия 2016 – ще се проведе на 18-19 май по случай 135-тата годишнина на училището.

Значително се подобри на средата за учене и живот. Основен акцент на дейността в това направление бе разкриването на нови корабни симулационни комплекси и разширяване на съществуващите. В момента ВВМУ разполага с богата учебно-материална база включваща – плаваща учебна база 421, спомагателен учебен кораб 206, моторен катер Асен 422, лодъчна база, летен лагер, множество симулатори, интерактивен стрелкови комплекс, пoлигони, планетариум, техническа учебна работилница, обновени лекционни зали и класни стаи, лаборатории, библиотека с информационен център и пр. Само за последните пет години бяха изградени пет нови корабни мостици, клас „А“ съгласно международната класификационна система DNV, с визуализационни системи както следва: 360°, 315°, 225°и два броя по 125°, нов машинен симулационен комплекс, а съществуващият е разширен с допълнителни работни места и тренажорен комплекс за подготовка на специалисти за нуждите на системите за управление и наблюдение на корабния трафик (Vessel Traffic Management Systems – VTMS). Допълнително разширяване бе осигурено за тренажорния комплекс GMDSS, лабораторията за работа със системи с напрежения над 1000 V, лабораторията по корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания и кабинета за базова подготовка по STCW.

Предстои откриване на още шест корабни мостици с разширени възможности за провеждане на подготовка на капитани за специализирани кораби, обслужващи офшорната индустрия (Dynamic positioning systems), както и симулатор за работа с течни товари.

Разкрити са нови лаборатории с иновативно оборудване, сред които лаборатория за изследване и оптимизиране на корабния пропулсивен комплекс, лаборатория за отработване на процедури по борба за живучест на кораба, стационарна и мобилна химически лаборатории за изследване на баластни води.

Ремонтирани и изцяло обновени са всички лекционни зали и над 90% от класните стаи, а в момента се реализира обновяване на две от общежитията на училището, като се оптимизира системата за отопление – в учебните сгради тя е изцяло подменена с нови газови котли и радиатори. Освен това са оптимизирани системите за доставка на вода и осветление, обновен е автомобилния парк с автобуси, микробуси, автомобили и товарен камион.

Значително са разширени международните активности на ВВМУ 
Училището е съучредител, редовен член и представител в изпълнителния борд на Международната морска асоциация (IAMU). През октомври 2015 год. в Хърватия се проведе 16 –та Генералната асамблея на Асоциацията, на която бе взето решение годишната асамблея през 2017 г. да бъде домакинствана от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Това означава, че освен младежка културна столица, през 2017 година Варна ще бъде домакин и на Годишната асамблея на IAMU. В надпреварата за голямата чест ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се състезава с най-големия частен морски университет във Филипините, Морския факултет на Университета в Ливърпул, Световния морски университет в Малмьо и Морския факултет на Университета в Барселона.

Друг важен акцент на международната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се свързва с поддържане на контакти с чуждестранни военноморски и морски академии и университета. В тази връзка специално внимание се отделя на подготовка и подписване на договори за двустранно сътрудничество със сходни учебни заведения институции от Европа, САЩ, Канада, Азия и Австралия.

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” поддържа международни контакти с редица военноморски академии, между които Полската военноморска академия, Румънската военноморска академия, Военноморската академия на САЩ Турската военноморска академия, Италианската военноморска академия, Гръцката военноморска академия, Военноморската академия на Германия, Френската военноморска академия, Военноморската академия на Испания, Кралския военноморски колеж на Великобритания.Морско училище поддържа задълбочаващи се международни връзки с цивилни морски академии и университети като Морския университет в Констанца, Морската академия на САЩ в Мейн и в Сан Франциско, Морската академия на Полша, Одеската морска академия и Одеския национален морски университет, Държавния университет по водни комуникации в Русия, Техническия университет, Морския университет в Истанбул, Морската държавна академия в Грузия.

Възпитаниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – курсанти и студенти редовно участват в учебно-плавателни практики на полски, американски, италиански и румънски учебни кораби. Курсантите и студентите успешно участват в международни състезания, регати и конкурси.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” поддържа повече от десет години дистанционно обучение за следдипломна квалификация на корабни агенти и брокери, съвместно с Институт за чартърни брокери, Лондон, а от 2010 г. работи по международен проект MarTELPlus – програма на Европейския съюз Lifelong Learning Programme – Леонардо да Винчи, online тестове по английски език за морски лица.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” активно участва в новата Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „ЕРАЗЪМ+”, която стартира през 2014 г. и осигурява почти 60% от необходимата плавателна практика на неговите студенти.

Наред с това ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е основател и редовен член и на Асоциацията на Черноморските институции (BSAMI), а в момента началникът на училището е и неин президент, на Консорциума на военните академии и институти по отбрана, Европейската мрежа на университетите.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Д-р Йордан Господинов: За нова финансова помощ на рибарите ще настоява Консултативният съвет за Черно море

Д-р Йордан Господинов е новият генерален секретар на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). Припомняме, че организацията, като юридическо лице с нестопанска цел, беше

Кап. Александър Борисов: Нека светията бди над нас, за да можем винаги да се завръщаме до тихи води и спасителен бряг

Снимка: Maritime.bg До всички моряци и техните семейства До цялата морска общественост До всички именици ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми колеги, Никулден е един от

Добромир Янев: Моряшката професия доказа, че се упражнява от личности с едни от най-силните, достойни и мъжки характери

По повод един от най-светлите християнски празници в православния ни календар – Никулден, бих искал да поздравя всички моряци, капитани, рибари, както и всички останали хора,

Доц. д-р Елица Петрова: Нашата обща мисия е справяне със сериозните глобални проблеми

От името на Институт по рибни ресурси – Варна и лично от мое име бих искала да поздравя  всички работещи в сферата на рибарството, морската индустрия и наука с големия

Д-р Мариана Кръстева: Всеотдайността Ви в избраното поприще е Вашето успешно „днес“, което утре ще стане част от…

rbt Честит празник на всички Вас, които сте свързали професията, битието и мислите си с морето! Всеотдайността Ви в избраното поприще е Вашето успешно „днес“, което утре ще

Флотилен адмирал Медникаров: Нека Светецът бди над всички и ни пази от бурите на времето и житейските стихии

Да ни е честит големият християнски празник Никулден! Живеем в противоречиво време, когато всеки ден трябва да се отстояват позиции, да се вземат важни решения, да се

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент