Морското училище трябва да стане национален център за морско образование и регионален лидер до 2030 година

Новата стратегия за развитие на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” до 2030 г. вече е приета и тези дни беше представена на традиционния годишен сбор на началника на училището, в който участваха и представителите на ИАМА, Министерството на отбраната. За заложените в нея основни насоки разказва пред Стефан Денков от Черно море кап. I ранг, доц. д-р Калин Калинов, зам.- началник по учебната и научната част на ВВМУ.

kalin-kalinov-vvmu– Как ще изглежда Морското училище през 2030 г.?

– Преди да кажа какво ще представлява Морското училище, първо да изложа изходните позиции на стратегията ни с хоризонт 2030 г. Очертават се няколко ясни тенденции. Първата – морският сектор става все по-интегриран с другите сфери на икономиката. Конкуренцията, скоростта за осигуряване на бързи и качествени доставки доведоха до изграждането на модерни логистични вериги, които включват целия транспортен цикъл. Като че ли морето навлезе дълбоко в сушата и обратното. Второто важно нещо е глобализацията на морския сектор. Той винаги е бил и наднационален, но днес с нарастване на европейската интеграция тази му отличителна черта става изключително осезаема. Трето, върху морския сектор влияят 2 сериозни групи фактори днес. От една страна, схващането за екологичното развитие на технологиите. От друга, регулационният натиск по линия на международното законодателство, насочен към компетентността на кадрите и общите технологични изисквания към корабните системи. Друго много важно нещо, което трябва да отчетем в Морското училище, е фактът, че източноевропейският регион, заедно с държави като Украйна, Русия, се е оформил като доставчик на морски кадри за световния пазар. Това води до изостряне на конкуренцията между доставчиците им. Тук има и още една тенденция – конкуренцията в световен мащаб. Няколко са световните центрове на доставчици на кадри и сред тях се налагат Тихоокеанският, Индийският. Те оказват един вид профанизиращ натиск, защото подготвят кадри за много кратко време от 2 – 3 години – силно технологично подготвени за заеманата длъжност, но без онази степен на познания, която дава само академичното образование. Това поевтиняване на работната ръка силно ни затруднява да убеждаваме работодатели, че академичната подготовка има своите добри страни, за да предпочетат българските кадри, вместо,примерно, филипинските. Слава Богу! – в морския сектор традиционализмът остава много силен и тази нова тенденция все още не е разрушила имиджа ни, но трябва да я отчитаме. Друга тенденция е разслояването на морската професия. Преди имаше най-общо: моряци рулеви, моряци мотористи, вахтени помощници, вахтени механици и т.н. Днес с навлизането на специализацията, автоматизацията се оформиха множество тесни кариерни полета с много строга рамка на професионална компетентност. Изведнъж се оказва, че има страшно голямо разнообразие от професии. В целия морски сектор се наблюдава сериозна преориентация към интегриране с IT информационните технологии. Ползването на информационните комуникационни технологии и мениджърските умения става много важно, особено за ръководния състав.

– Всичко това става при растяща демографска криза в страната?…

– Да, отчитаме и тази тенденция. Снижава се качеството на средното образование и, за съжаление, не виждаме симптоми за обратна тенденция. Има и друго. Променя се цялата парадигма на обучението. Ако преди завършилият беше своеобразна енциклопедия на силно теоретично познание, върху което гради практиката си, сега нещата се сменят. Той не е самия склад на информация, а нещо като хъб – към него е насочена складирана информация. Нашите ученици складират знанията си във виртуалното пространство чрез паметта на своите компютри, GSM-и , т.е. в познание за това кое къде се намира в интернет, а не ги заучават. Това е извън нас и трябва да бъде отчетено. За съжаление, на този фон имаме отлив от класическите инженерни професии, а морското образование е инженерно. И този отлив отчетливо го наблюдаваме, като следим желаещите да бъдат корабни инженери и корабни навигатори-капитани. Съотношението е почти три към едно в полза на капитаните заради мнението, че те лесно се реализират и бързо растат в професията.

– Каква е подкрепата от страна на държавата?

– За съжаление, държавата продължава да неглижира морския сектор. Ние нямаме морска стратегия. Един сектор от икономиката, който генерира чист приход в размер на около милиард лева (толкова носят нашите кадри – капитани, механици, моряци), е оставен на произвола да се развива, както може. Сам, с една обща регулативна рамка от държавата, но без нейната финансова, а да не говорим за друга подкрепа. Изконно се поставя въпросът за цената на образованието. Всеки от нашите студенти, докато завърши курса на обучение, трябва да мине над 200 часа подготовка на симулатор. А това е изключително скъпо съоръжение, неговата морална годност е от порядъка на 7 – 8 г., а физическата – около 3 – 4 г. Това прави морското образование изключително скъпо. Парадоксално е, че държавната субсидия за морското образование е съизмерима с тази в сектори, които не са и стратегически – горско, ветеринарно дело и др. За един студент в селскостопанското образование държавата плаща, колкото за един бъдещ високотехнологичен специалист.
Лягайки на всички тези негативни и позитивни тенденции, трябва да подчертая, че ВВМУ стартира много добре подготвено и с ясна визия своята стратегия 2030. Разполагаме с отлично балансирана система на образование, с възможности за висока адаптивност към бързите промени във времето. В момента почти две трети от приходите на училището идват не от държавна субсидия, а от собствени източници и от проекти. Стоим добре позиционирани както в национален мащаб, така и в чужбина. На тази основа залагаме своя проект за стратегическо развитие и казваме – до 2030 г. Морското училище трябва да стане национален център за морско образование и регионален лидер. Поставили сме си амбициозната задача за 25% дял на чуждестранните студенти от общия брой на обучаваните. Стремежът е да развием обособени звена като изследователски институт, като развоен център, което вече е факт, квалификационният център да продължи да се изгражда, кариерният център да излезе на ново качествено равнище. Поставяме си и амбициозната задача, свързана с проблемите на средното професионално образование, нашето училище активно да се намеси и в него, без да крадем от чужда баница. Приемаме средното образование като залог за добър ход към морското училище. Искаме да сменим парадигмата на професионалното образование. Влизането в Морската гимназия да не става под лозунга – след като завърша, ще бъда моряк, а с високата мярка да стана капитан, шеф- механик.

– Кои са конкретните задачи в изпълнение на новата стратегия?

– В изпълнение на стратегия 2030 имаме по-краткосрочен план, който е до 2020 г. Там е границата на втория мандат на сегашното ръководство и за конкретни ангажименти можем да говорим само през този период, другото е визия за развитие. Формулирахме 9 конкретни ангажимента. Първият – интегриране на образованието и квалификацията в система за обучение през целия живот. Динамиката е такава, че изисква периодична преподготовка на кадрите. Какво направихме до този момент? Всичките випускници – започваме от влезлите през 2014 г. и завършващи през 2017 – 2018 г. , вече ще получават диплома с пълен комплект сертификати за упражняване на първа професия. А не тепърва да тръгнат да ги събират, след като се дипломират (само за навигаторите са нужни 11-13 сертификата). Като на втори етап ще изградим система за поддържане на квалификацията и преквалификацията. Информационната ни система ще поема морските кадри още от постъпването им в училището. Специалисти в рамките на Кариерния център съвместно с един клъстър в това направление чрез индивидуални разговори ще разбират техните желания, ще подбират избираемата подготовка, която да ги профилира в специалността. Те ще ръководят и магистратурата след завършването им и ще поддържат връзка по време на тяхната реализация. Ще изградим информационна система с безплатен абонамент и когато някой иска да сменя амплоато на професията си, ще му бъде препоръчана система за преквалификация. Наблягаме и на поддържането на квалификацията, защото веднъж придобитите сертификати трябва непрекъснато да се привеждат в съответствие с новите изисквания. В тази връзка ще кандидатстваме за финансиране по европейска програма в партньорство с полски и холандски колеги. И първото, което ще направим, е да интегрираме професионалното и висшето образование. Съвместно с Морската гимназия ще изградим център за професионално образование.

– Кои са новите полета в сферата на образованието и квалификацията?

– Няколко са новите направления. Ще навлезем в областта на офшорните технологии и вече готвим проектно предложение. Искаме да влезем и в малкия флот, който обикновено не се забелязва – влекачите, драгажните и всякакви други спомагателни съоръжения, с които морето е пълно. И ние трябва да осигурим подготовката на тези хора. Тук активно разчитаме на съдействието на две водещи холандски компании. Ще внесем нова нотка и в професионалното образование – тясна интеграция с потребителя. И не на последно място – подготовка на специалисти за частни сектори. Много от тях се нуждаят от специалисти. Влязохме във връзка с една компания, която желае сътрудничество за виртуална подготовка на пилоти, които имат само теоретични знания.
Тези дни завършихме интересни разговори с компанията „Тотал“, която е концесионер и скоро ще стартира проучвателните сондажи в блок „Хан Аспарух”. Така че до 2020 г. твърдо навлизаме в нови образователни сфери и форми на обучение, които го правят все по-атрактивно. Такова е например дистанционното, но това е тема за друг разговор.

– Говорите за атрактивност на образованието, как да го разбираме?

– На първо място с широкото прилагане на възможностите за обучение по втора специалност. Класически това става в условията на бакалавърското образование, нашият замисъл е да навлезе и в магистърското. Ще предлагаме при изгодни условия на нашите обучаеми възможността да завършват паралелно обучение по втора специалност в задочна, дистанционна, тоест удобна за тях форма.
Ще въведем системи от хоризонтални мерки. Част от дисциплините, които са общо теоретични, ще изнесем на платформа и по този начин ще облекчим присъствието в морското училище.
В административното обслужване идеята е всяка справка да може да се получава само с едно кликване в системата. В тази насока вече работим, насочили сме се към потенциални източници на финансиране, подготвяме кандидатстването по тях.
Следващо направление е изследователската и развойната дейност. В тази насока залагаме три приоритета, с които да доразвием капацитета на училището. Главният сред тях е насочен към изследванията в офшорните и океанските инженерни технологии. Вторият – разработена е концепция за нова философия на тренинга, който сега се провежда на симулатор в затворена среда. Идеята е да се надгради с възможността да се получава реалната физическа картина в морето, т.е. да се управлява физически модел на кораб в реални условия. Имаме вече начална договорка с холандските ни партньори в областта на симулациите и тръгваме активно да работим в тази насока. Намерението ни е да бъдем готови с изграждането на изследователския център през следващите години.

СТЕФАН ДЕНКОВ, Черно море

Maritime.bg – България / Образование

Последни новини

Последни новини

След повторната авария с тръбопровода: Емил Димитров проверява за укрита информация във Варна

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е

Четирима се борят за две независими места в борда на Пристанище Варна

Снимка: Пристанище Варна Продължават конкурсите за избор на членове в ръководствата на държавните дружества от морската индустрия. Припомняме, че такива обяви транспортното