Въвеждаме новите разпоредби за тегло на контейнерите

konteineri-pristanishteБългария имплементира новите правила за приемане, обработка и товарене на контейнери, свързани с измерването, определянето и съобщаването на теглото им. Припомняме, че от 1 юли в сила влизат допълненията към глава VI на SOLAS, определящи предварителното потвърждаване на брутното тегло на контейнерните единици.

Комитетът по морска безопасност на ИМО издаде Ръководство относно потвърденото брутно тегло на контейнерите, съдържащо препоръки за измерването и потвърждаването на брутното теглото на пълни контейнери, преди тяхното натоварване на кораба, както и за свързаните с това дейности. В ръководството се очертават и свързаните с тази дейност права и задължения на лицата, участващи в превоза по море и в обработването в пристанищата на контейнери.

Министерството на транспорта разпространи проект на наредба, която предлага допълнения, имащи за цел да осигурят безопасността на човешкия живот на море, на лицата, участващи в товарни операции и на превозваните товари, като уредят измерването и определянето на потвърденото брутно тегло на пълните контейнери преди началото на товарните операции.

Разпоредбите в раздела следват логическата последователност на препоръките в Ръководството на ИМО и предвиждат задължения за изпращачите, превозвачите и пристанищните оператори във връзка с определяне на потвърденото брутно тегло на контейнерите, както и начините за представяне на документа, потвърждаващ теглото на пълен контейнер.

Регламентират се методите за измерване масата на пълни контейнери и се предвижда забрана за натоварване на контейнер, който не е измерен и няма потвърдено брутно тегло или чието тегло надвишава отбелязаното максимално допустимо брутно тегло. Урежда се също въпросът за вида на средствата за измерване и техния клас на точност, като се предвижда същите да са съобразени с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се създава и ново приложение към нормативния акт, с което се въвежда образец на документа, потвърждаващ теглото на пълен контейнер.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини