Изработват нови генерални планове на пристанищата във Варна и Бургас

bmf-port-burgasДП „Пристанищна инфраструктура“ ще изготвя нови генерални планове на двете най-големи български пристанища – във Варна и Бургас, научи Maritime.bg.

Maritime.bg припомня, че последният проект за актуализация на генералните планове бе изготвен през 2004 година, а към момента действащите генерални планове вече не са актуални. Сред другите мотиви за изработване на нови планове са фактори като измененията в обществено-икономическите и социални условия в страната, които обуславят съществени законодателни промени. Както и актовете на европейското и международното законодателство, свързани с общата пристанищна политика в ЕС по отношение на планирането и изграждането на пристанищата, целящи обезпечаване на необходимите нива на национална сигурност на територията им и по-ефективното им управление и по-качественото предоставяне на пристанищни услуги.

Новите генерални планове трябва да отразят измененията и в общите устройствени планове на градовете Варна и Бургас, както и други актуални разработки, свързани с устройство на територията, което ще е предпоставка за нови концептуални решения за пристанищната територия и акватория.

Пример за тези промени е изграждането на зони за свободен достъп на териториите на пристанищен терминал Варна Изток и Бургас Изток 1, както и разработката за Интермодален терминал на брега на Варненското езеро.

С генералните планове ще се реши и транспортния достъп до имотите и сградите, собственост на други физически и/или юридически лица, намиращи се на територията на пристанище Варна и пристанище Бургас.

С решенията в проектите за генерални планове ще се определи дългосрочното развитие на пристанище Варна и пристанище Бургас, обосновано с технологични и маркетингови изводи в съответствие с одобрената от Министерски съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и с Общия генерален план за транспорта на България, както и с Концепцията за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци.

Друга реална полза от изработване на Генералните планове са проучването и обосновката на възможностите за резервиране на терени за бъдещо развитие на пристанище Варна и пристанище Бургас, както и за необходимостта и нормативната допустимост на отчуждаването на обекти на железопътната инфраструктура, осигуряващи връзка на двете пристанища с пристанищата за обществен транспорт.

Очакванията са, че с новия генерален план на пристанище Варна и пристанище Бургас ще се очертаят рамките за извършване и развитие на пристанищните дейности в съответствие с Концепцията за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, като се вземат предвид както очакваните товаропотоци, така и производствените програми на предоставените на концесия пристанищни терминали от територията на пристанището.

Според ДППИ, изпълнението на тези очаквания би довело до по-добро функциониране на двете пристанища и възможност за успешна конкуренция с пристанищата в Черноморския регион.

Maritime.bg – Курс

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини