Награждават децата в конкурса „Диря в морето“

dirya-v-moretoДнес от 17:00 ч. в Община Варна ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки профе­си­о­на­лен съюз.

Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни и се орга­ни­зира за седемнадесети поре­ден път.

Жури оцени 1200 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби.

Ще бъдат връ­чени наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца ще полу­чат и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби.

Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца ще бъде уре­дена от 16 до 20 май 2016г. Пока­нени са пред­с­та­ви­тели на Община Варна, Про­мар ООД, Моряшки про­фесио­на­лен съюз, моряци и хора от мор­с­кия биз­нес, както и наг­ра­де­ните деца, роди­тели, учи­тели, ръко­во­ди­тели на школи. Талан­т­ливи деца ще поз­д­ра­вят гос­тите с песни и танци.

Maritime.bg – България

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини