Сложно съоръжение подготвят в Пристанище Бургас

„Пристанище Бургас“ ЕАД и „Ремотекс“ Раднево ЕАД кооперираха възможностите си с цел осъществяване на цялостен монтаж и сглобяване на сложно извънгабаритно претоварно съоръжение – насипообразовател. На специално обособена работна площадка на територията и в тила на 1-во корабно място /част от бъдещата Зона за обществен достъп/ българските специалисти по тежко машиностроене за срок от 2 месеца ще подготвят за директно претоварване на кораб уникалната техника, която ще обслужва открит въглищен рудник в Австралия. Това е началната фаза на реализация на дългосрочен проект за доставка на оборудване за мините в тихоокеанската страна.

Подготовката на проекта премина през няколко етапа, заяви г-н Диян Димов изпълнителен директор на държавния пристанищен оператор и включваше: избор на подходяща територия, позволяваща както безпроблемна транспортно-логистична схема на доставка на крупните елементи до зоната за монтаж, последващо, без допълнителни операции, претоварване на насипообразователя на специализиран кораб, изпълнение на технически изисквания /ел. захранване, ВиК, комуникации/, осигуряване на нормативни трудови и социално-битови условия на работещите монтажници.

Крайният избор – кейовият и тилов фронт на 1-во корабно място /част от първа фаза на Зона за обществен достъп на пристанище Бургас/ беше и своеобразен тест за възможностите на пристанището да се ограничи с ползването на този капацитет и да преразпредели основната си товаро-разтоварна дейност на останалите терминали и корабни места.

Изграждането на пасажерски терминал и нови яхтени места не само няма да влияе негативно на дружеството, а и допълнително ще разшири обхвата на предлаганите услуги и възможностите за формиране на нови приходи.

Отчетните резултати за първите седем месеца на годината са в потвърждение на добрия темп на работа на дружеството и са както следва:

– Ръст на преминалите товари с 13,1% спрямо утвърдения бизнес-план на дружеството, основно в резултат на увеличението с 55 % на генералните товари /внос-износ на метали, изкуствени торове в торби, контейнерна обработка/ и 76 хил. тона опасни наливни товари- над три пъти повече от миналогодишните количества;

– Приходите общо са с ръст 24% спрямо планираните и с 19,3% спрямо отчетените за съответния период на 2010 г.

– За седемте месеца се отчита печалба преди лихви и данъци /EBIT/ в размер на 3, 015 млн. лева, съответно 335,4% увеличение спрямо 899 хил.лева печалба за 7 -те месеца на 2010 година.

Основните цели, които си е поставило дружеството до края на годината са: продължаване на активната политика за привличане на нови товари и нарастване на товарооборота, навременно погасяване на кредитните задължения към Японската банка за развитие и реализиране на най-приоритетните обекти от Програмата за поддръжка, ремонт и рехабилитация на държавната публична инфраструктура.
maritime.port.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и