Покана за избор на обслужващи банки на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

dppiНа основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013г. на МС и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-239/30.11.2016 г. за съгласуване на процедурата, ДП „Пристанищна инфраструктура” отправя покана към търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги при условията посочени по-долу.

  1. Обща информация

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с адрес на управление: бул. „Шипченски проход“ № 69, с клонове – териториални поделения, както следва:

  1. Териториално поделение (клон) Варна, с адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1;
  2. Териториално поделение (клон) Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1;
  3. Териториално поделение (клон) Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22;
  4. Териториално поделение (клон) Лом, с адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят възнамерява да сключи договори за банково обслужване за срок от 3 (три) години, в които биха се отразили конкретните предложенията на участниците, класирани на първите шест места.

  1. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът

Настоящият конкурс цели избор на изпълнители на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки. ДП „Пристанищна инфраструктура“ основно работи с български лева и евро. Преводите, които осъществява са през платежни системи БИСЕРА и РИНГС, като платежните документи са предимно на хартиен носител. Тегленията, осъществявани от възложителя са в лева и евро, съгласно действащата в страната нормативна уредба. Средномесечното салдо по разплащателна сметка на предприятието е променлива величина и зависи от приходите и разходите, реализирани в месеца.

  • Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

  1. Показатели относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка на офертата се получва в резултат на следната формула и съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирана относителна тежест в крайната оценка, както следва:

C – Комплексна оценка – 100 т.

А – Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 40%.

Б – Количествени показатели  с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 60%.

С =А+ Б             

*В случай на равни резултати се тегли жребий за съответното място.

** Навсякъде във формулите числата се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая.

А. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто, както следва:

А= А1 + А2 + А3

А1. Срок за обслужване на плащанията – макс. бр. 10 точки. Определя се по формулата:

А1= (А1min : А1n) * 10, където

А1n – предложен срок на n-тия участник

А1min – най-кратък срок

А2. Развитие на клоновата мрежа – макс. бр. 10 точки. Определя се по формулата: А2 = А2.1 + А2.2 + А2.3 + А2.4 + А2.5

Възложителят оценява броя представителства на територията на градовете София, Бургас, Варна, Русе и Лом. Определя се по формулата:

А2.1= (А2.1n : А2.1max) * 2, където

А2.1n – броя представителства за град София n-тия участник

А2.1max – най-големия брой представителства за град София

По същата формула се определят  А2.2, А2.3, А2.4 и А2.5 за всеки от градовете  Бургас, Варна, Русе и Лом.

За удостоверяване на това обстоятелсво се съставя декларация свободен текст.

            А3. Надеждност на платформата за инернет банкиране – макс. бр. 20 точки.

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 20 точки.

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 10 точки.

Б. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто, както следва:

Б= Б1 + Б2

Б1. Лихва по разплащателни сметки  – макс. бр. 20 точки.

Възложителят оценява доходността по разплащателни сметки. Процентът за формиране на оценката се пресмята като средно аритметично от този при различни стойности  на годишна база като резултатът се умножи по 20. Навсякъде по- долу лихвите се посочват като резултат от следното:

 (Лихва в лева + лихва в евро)/2 , респективно стойността се замества във формулата за определената стойност.

Б1 = (Б1n : Бmax)* 20 , където

Б max – най- високата предложена лихва

Б1n – лихвата предложена от n-тия участник

Б2. Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – макс. бр. 40 точки. Определя се по следната формула: Б2= Б2.1 + Б2.2 + Б2.3

Б2.1. Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път20 точки

Възложителят оценява разходите по изходящи преводи в лева и валута – такса вътрешен банков превод и такса превод към друга банка.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Б2.1 = Б2.1.1 + Б2.1.2

Б2.1.1. Такса банков превод в лева – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.1 = (Б2.1.1 min : Б2.1.1n)* 8, където

Б2.1.1min – най – ниската предложена такса получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи в лева, наредени по електронен път

Б2.1.1n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи в лева, наредени по електронен път

Б2.1.2 Такси на обслужващата банка за превод във валута – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.2 = (Б2.1.2 min : Б2.1.2n)* 8 , където

Б2.1.2min – най- ниската предложена такса получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи, наредени по електронен път

Б2.1.2n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора  –

Такса за изходящи преводи, наредени на хартиен носител + Такса за изходящи преводи, наредени по електронен път

Б2.2. Такси и комисионни по касови операции –  10 точки

Възложителят оценява разходите по касови операции.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Възложителя оценява средна стойност на сумата парични средства които могат да бъдат изтеглени без такса ежедневно по една банкова сметка – в абсолютна стойност

Б2.2 = (Б2.2n : Б2.2max)* 10 , където

Б2.2max – най- високата предложена сума

Б2.2n – сумата предложена от n-тия участник

Б2.3. Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

Такси – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.3 = (Б2.3 min : Б2.3)* 8 , където

Б2.3min – най- ниската предложена такса

Б2.3n – таксата предложена от n-тия участник

  1. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба), на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, деловодство, в срок не по-късно от 17.30 часа на 20.12.2016 г. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и се изписва “Оферта за избор на обслужващи банки на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

  1. Допълнителна информация

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на  телефон 02 807 99 68 – Надежда Терзийска, ръководител отдел „Финансов“.

 

 

 

Последни новини

Рекорд: Над 100 газовоза са поръчани за строителство за полугодието

Над 100 газовоза са поръчани за строителство за първото полугодие на 2022 г., става ясно от данни на Clarksons'. Това е рекорд за ново строителство за всички времена. През миналата 2021 г. бяха поръчани 86 LNG-газовоза.
Прочетете

ООН се провали в набирането на пари за обезвреждане на „плаващата бомба“ в Червено море

Едва 100 хил. долара са набрани в организираната от ООН кампания, която има цел да осигури 20 милиона долара за справяне със ситуацията с FSO SAFER. Плавателният съд представлява изключително сериозна опасност за околната среда, а
Прочетете

Учени откриха „полюси на затопляне“ в Арктика

Руски и норвежки учени откриха в Арктика "полюси на затопляне" - зони с ускорено повишаване на температурата, по-голямо от скоростта на глобалното затопляне от десетилетия, съобщи ТАСС. Най-високите темпове на затопляне са
Прочетете

ИАРА ще получи над 35 млн. лева за дронове и нова техника

Планира се Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да придобие различен вид техника, включително дронове, с което да се подпомогне изпълняването на контролните й функции, обяви в Бургас заместник-министърът на земеделието д-р
Прочетете

Бургас посреща Европейския шампионат по корабомоделен спорт

И тази година Бургас по традиция ще посрещне Европейския шампионат по корабомоделен спорт в клас "С". Очаква се участниците да предложат за оценка на журито 70 елитни модела. Освен от България, в Бургас ще пристигнат състезатели от
Прочетете

Изтеглянето на Русия от Змийския остров не гарантира износа на зърнени товари от украинските…

Изтеглянето на руснаците от Змийския остров е истински успех за украинците и болезнен удар за Москва, но не е сигурно, че ще промени хода на войната, смятат експертите. "Това е важно развитие на войната, което разхлабва обръча на
Прочетете

Флотът откри и унищожи морска мина край бреговете на България

Сигнал за плаваща морска мина е получен в Щаба на Военноморските сили в 15.10 ч. на 30 юни 2022 г. от Морския спасителен координационен център. Мината е забелязана на 27 морски мили източно от устието на река Камчия от моторен кораб
Прочетете

България участва в Конференцията на ООН за опазването и устойчивото използване на океаните и…

Снимка: Олег Ласточкин, © РИА Новости Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Конференция на ООН за опазване на океаните и морската околна среда.
Прочетете

Представиха пред украинския бизнес възможностите за износ на зърнени товари през пристанищата на…

Снимка: Пристанище Варна Възможностите за обработка на товари в българските пристанища във Варна, Бургас и Русе бяха представени пред представители на Украинската търговско-промишлена палата по време на събитие, организирано от
Прочетете

Путин: Абсолютно никой не пречи на Украйна да разминира пристанищата си и да изнася зърно

Фото: amic.ru Никой не пречи на Украйна да разминира пристанищата си. Това заяви днес президентът на Руската федерация Владимир Путин. Той коментира, че именно украинските военни са отговорни за минирането на пристанищата на Черно море
Прочетете

Последни новини

България участва в Конференцията на ООН за опазването и устойчивото използване на океаните и моретата

Снимка: Олег Ласточкин, © РИА Новости Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Конференция

Представиха пред украинския бизнес възможностите за износ на зърнени товари през пристанищата на България

Снимка: Пристанище Варна Възможностите за обработка на товари в българските пристанища във Варна, Бургас и Русе бяха представени пред представители на Украинската

Иновациите и дигитализацията дават нови хоризонти за развитие на синята икономика на България

На 22 юни 2022 г. се проведе национална конференция на тема "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България". Организатори на събитието бяха

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент