Военноморските сили страдат от хроничен недостиг на средства

voennomorski-sili-praznikВъоръжените сили на страната са частично подготвени да изпълняват задачите си. Това е ключовата констатация в доклада за състоянието на родната отбрана през миналата година, който днес бе приет от министерския съвет.

Основен проблем за Военноморските сили на страната е хроничният недостиг на средства. От флота обясняват, че се запазва некомплектованост на 15% от необходимите длъжности, което води до изпълнение на поставените задачи с голямо напрежение над личния състав. Липсата на пари за флота е довела до намаляване с 13% на броя реално проведени учения през миналата година. Ограничените ресурси на ВМС са и причина за проблеми с техническата изправност на кораби, въоръжение и техника. От флота признават още, че финансовото осигуряване не е достатъчно дори за провеждане на полагащите се регламентни прегледи и планови ремонти на корабите.

Maritime.bg публикува без редакторска намеса констатациите от доклада за състоянието на Военноморските сили на Република България.

През 2016 г. Военноморските сили осъществяваха подготовка за участие в целия спектър от мисии и задачи, гарантиращи суверенитета и сигурността на Република България, защитата на териториалната й цялост и националните интереси в морските пространства, участие в колективната отбрана на НАТО, подкрепата на международната сигурност и в оказване помощ на населението при бедствия и аварии.

Основните усилия и ресурси бяха насочени към поддържане и усъвършенстване на отбранителните способности, ефективността и съвместимостта на ВМС с тези на страните членки на НАТО, посредством изпълнението на Цели за способности-2013, изпълнение на задачите в съответствие с мисиите на Въоръжените сили, подготовка и поддържане в готовност на декларираните сили за участие в мисии и операции на НАТО и ЕС и осигуряване на тактическите учения на военните формирования от Военноморските сили и подготовката на корабите за участие в националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2016”.

Проведени бяха и непланирани мероприятия, насочени към охраната на морската държавна граница, както и към участие в операция за логистична поддръжка на Гранична полиция по охрана на сухоземната граница.

В рамките на утвърдените лимити на финансови средства, гориво-смазочни материали и бойни припаси, с предимство се осигуряваха потребностите на декларираните сили и корабите определени за участие в операции на НАТО и международни учения на територията и извън страната.

В изпълнение на тази задача Военноморските сили участваха в девет международни учения.

Продължиха дейностите по подготовка и оценяване на декларираните формированията от Военноморските сили, в съответствие с Националния план за сертификация и поддържане готовността им за участие в операции на НАТО и ЕС.

През 2016 г. два кораба от Военноморските сили бяха сертфицирани съгласно стандартите и критериите на НАТО за оценяване на военноморски формирования.

Военноморските сили поддържаха способности за наблюдение, базирани на информацията предоставяна от „Брегова система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – ЕКРАН”. През 2016 г. бяха закупени резервни части, необходими за нормалното функциониране на системата.

В изпълнение на мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” определените формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от Военноморските сили изпълниха поставените им задачи. Техниката, предназначена за действие при всяка конкретна ситуация, се поддържаше в готовност за незабавно използване. Състоянието на тези формирования позволява своевременно да се окаже помощ на населението при възникване на бедствие.

Във Военноморските сили се проведоха мероприятия от първия етап на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020г., включващи изменение на числеността, реорганизиране и преподчиняване на военни формирования, считано от 01.07.2016 г. Към 01.07.2016 г. беше извършено годишното разместване на военнослужещите от Военноморските сили на вакантни длъжности обявени в Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати през 2016 г. и Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) през 2016 г. През октомври беше проведен конкурс за прием на служба в доброволния резерв. За обявените 67 длъжности бяха получени документи от четири кандидати.

Окомплектоването на Военноморските сили с личен състав към 31.12.2016 г. по утвърдените длъжностни разписания е: с офицери 84%; с офицерски кандидати: 76%; със старшини: 89%; с матроси: 85%; с цивилни служители по основни длъжностни разписания: 98%; с цивилни служители по допълнително разписание на длъжностите: 100%; с резервисти офицери: 55%; с резервисти офицерски кандидати 0 %; с резервисти старшини: 26%; с резервисти матроси: 24%.

Запазва се некомплект с военнослужещи от близо 15%, който води до изпълнение на задачите с голямо напрежение на личния състав.

Особено проблемен е въпросът с некомплекта при офицерския състав, който се отразява на системата за командване и управление, има сериозни последици и е най-трудно решим във времето. Наложената през последните години рамка за финансиране по списъчен състав не разрешава пълното окомплектоване на ВМС за всички категории военнослужещи до съответните квоти съгласно длъжностните разписания.

Подготовката на военните формирования от Военноморските сили се провеждаше в съответствие с утвърдените планове, осигурените ресурси и достигнато ниво на подготовка, с отработване на бойни упражнения и сдаване на планираните единични и съвместни задачи на корабите и дивизионите.

Бреговите формирования изпълниха планираните тактически учения, тактико-строеви занятия и упражнения по използване на оръжието и техническите средства. През 2016 г. в подчинените формирования бяха проведени общо 88 учения на различни етапи от подготовката.

Наблюдава се намаляване с 13% на броя на реално проведените учения през 2016 г. спрямо 2015г., дължащо се на ограничените ресурси и проблеми с техническата изправност на кораби, въоръжение и техника.

Подготовката за участието на ВМС в мисии и операции извън територията на страната по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ се извърши своевременно и в съответствие с нормативните изисквания. Поставените задачи бяха изпълнени с много добра ефективност, като по този начин Република България отговори на поетите международни ангажименти и способства за повишаване на оперативните способности на формированията от Военноморските сили, декларирани за НАТО и ЕС.

През годината Военноморските сили участваха с кораби и личен състав в следните мисии и операции: в състава на Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG2) с базов миночистач; в операцията на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” в Средиземно море с фрегата, в щаба на Втората постоянна военноморска група на НАТО (SNMG 2) с двама офицери, операциите на ЕС „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA” с по двама офицери.

През годината беше разработен и утвърден „Предварителен ситуационен план за съвместни действия на ВМС и Регионална дирекция Гранична полиция (РДГП) при осъществяване на граничен контрол на морската държавна граница”. В изпълнение на плана формирования от ВМС отработиха задачи по съгласуване на общите действия със структурите на РДГП.

Във връзка със създалата се ситуация на южната граница, сили и средства от ВМС, на ротационен принцип през две седмици, участваха в логистична поддръжка на органите на МВР по охрана на държавната граница, изпълнявайки задачи по транспортиране на установени и задържани лица, преминали незаконно държавната граница, транспортиране на служители на МВР до и от местата за осъществяване на граничното наблюдение и транспортиране на служители на МВР за осъществяване на контролна дейност върху службата на излъчваните полицейски патрули.

Финансовото осигуряване на Военноморските сили през 2016 г. се извършваше на базата на утвърден годишен бюджет в размер на 77 850 000 лв. Анализът показва, че финансовото осигуряване на Военноморските сили продължава да е недостатъчно, особено в направлението за капиталови разходи, въпреки регистрираното нарастване от 3,4% за 2015 г. на 8,5% за 2016 г. Това на практика прави невъзможно дългосрочното планиране и ритмичното придобиване на нови отбранителни способности, без целево финансиране от държавния бюджет, което от своя страна крие много рискове, понеже зависи изцяло от текущата политическа конюнктура.

Поради ниските финансови квоти за капиталови разходи не се изпълняват полагащите се регламентни прегледи и планови ремонти на корабите, въоръжението и техниката, съгласно действащите нормативни документи.

Наблюдава се и тревожна тенденция за запазване на дисбаланса в направлението на разходите, което сериозно затруднява мениджмънта на останалите видове ресурси и изпълнението на задачите.

Хроничният недостиг на средства за текуща издръжка от една страна възпрепятства пълноценното планиране на подготовката във Военноморските сили по стандартите и процедурите на НАТО, като не могат да се покрият изискванията по отношение на дните на море (в т.ч. и на декларираните сили за НАТО и ЕС), а от друга страна не позволява извършването на непланови ремонти при повреди на материалната част.

През 2016 г. логистичното осигуряване на Военноморските сили се извършваше в условията на недостиг на финансови и материални ресурси. За изпълнението на мероприятията от плана за подготовката бяха осигурени необходимите видове доволствия, съобразно складовите наличностите и отпуснатите финансови средства за доставка от търговската мрежа.

Поради ниските финансови квоти за капиталови разходи през последните години не се изпълняват полагащите се регламентни прегледи и ремонти на корабите, въоръжението и техниката, съгласно действащите нормативни документи. По същата причина през последните години не са извършвани и необходимите технически прегледи, регламентни работи и ремонти на част от боеприпасите (ракети, торпеда, мини).

Въпреки ограничените наличности от консумативи и резервни части, периодичното техническо обслужване и планово-предупредителните ремонти на въоръжението и техниката се извършваха съгласно графиците.

Медицинските служби на формированията от Военноморските сили не бяха осигурени напълно със заявените за 2016 г. медикаменти и консумативи по линия на централизираното медицинско снабдяване.

Напълно обезпечено беше само медицинското осигуряване на корабите, участващи в мисии, операции и международни учения.

Тъй като активните плавания на корабите започват през март, получаването на заявеното медико-санитарно имущество през месеците юни-юли създава дефицит на лекарства до новата доставка.

Въпреки направените заявки към Военномедицинска академия, част от корабите от декларираните сили на Военноморските сили не са снабдени с медицинска апаратура съгласно стандартите. Заявеното стоматологично имущество за годината се получава в много малки количества, което силно затруднява работата на трите стоматологични кабинета във Военноморските сили. Същевременно, стоматологичната апаратура се нуждае от абонаментно сервизно обслужване и закупуване на резервни части.

През 2016 г. бяха извършени докови ремонти на фрегата „Дръзки”, фрегата „Верни” и базов миночистач „Прибой”. Радиолокационните станции „SELUX T- 250”, интегрирани в системата „ЕКРАН“ и корабната радиолокационна станция „SELUX T-340”, се обслужват съгласно сключеният договор. Фрегатите клас Е-71 и минен ловец клас „TRIPARTIТE” са оборудвани с интегрирани комуникационни системи на фирма „THALES”. За тях няма сключени договори за абонаментна поддръжка, което значително затруднява нормалната им експлоатация. Въз основа на рамковото споразумение от 2014 г. с фирма „THALES” за техническа поддръжка на бойните информационни системи на фрегати клас Е-71, в края на 2016 г. беше сключен договор с предмет доставка на резервни части, поддръжка на запасни инструменти и принадлежности и модификационни комплекти за извършване на основен/капитален ремонт на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 на стойност 5 726 322,68 €. На лице са някои проблеми с комуникационното оборудване.

Станциите за спътникова свръзка тип „Inmarsat” на въоръжение във Военноморските сили излизат от експлоатация в края на 2016г. Фрегатите клас Е 71 все още не са оборудвани с щатно криптооборудване за системата „Link 11”.

Предвид остарелия казармено-жилищен фонд, неблагоприятните климатични условия и агресивната морска среда в по-голямата си част сградите се нуждаят от ремонт. Същите са с течове от покривните конструкции и нарушени мазилки. От постъпилите от формированията заявки за финансови средства за осъществяване на инвестиционни намерения и ремонт през 2016 г. в размер на 8 210 708 лв. са утвърдени и отпуснати 234 198 лв. за 16 обекта.

Разликата между заявяваните и отпусканите финансови средства води до невъзможност за реализирането на горепосочените проекти и поддържането на сградния фонд.

Финансовата необезпеченост на подготовката и техническото обслужване на силите и средствата на Военноморските сили може да доведе до понижаване на боеготовността им, до загуба на вече изградени способности, създаване на предпоставки за аварии и да окаже влияние върху качественото изпълнение на мисия „Отбрана”.

Липсата на финансиране на значителна част от дейностите, необходими за изпълнението на „Цели за способности на Военноморските сили”, възпрепятства постигането на съответствие между необходими и придобити способности. Това може да доведе до загуба на доверие към Република България като надежден съюзник в рамките на НАТО и ЕС.

Забавянето в реализацията на приоритетните проекти за модернизация на ВМС ,,Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб” и „Модернизация на фрегати, клас Е-71” ще доведе до задълбочаване на проблемите с поддръжката на въоръжението и техниката, до значително редуциране на оперативните способности на бойните кораби и ограничаване участието на декларираните сили в пълния спектър от мисии и военноморски операции на НАТО и ЕС. Анализът от предишни участия на кораби от Военноморските сили в операции и мисии на НАТО, както и от различни международни учения, показва нарастваща честота на излизане на въоръжение и техника извън строя.

Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб
През юни 2016 г. Народното събрание одобри Проект за инвестиционен разход, с което се даде мандат на Министерство на отбраната за стартиране на проекта. В рамките на проекта се предвижда придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораба в рамките на седем години. С реализацията на проекта ще да бъдат заменени кораби, които не подлежат на модернизация. Предвижда се проектът да бъде изпълнен, съгласно Закона за обществени поръчки.

| Целия доклад за състоянието на Въоръжените сили, изтеглете тук

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Последни новини

Черноморският флот на Русия унищожи три дрона край Севастопол

Руският Черноморски флот отблъсна днес атака с дронове срещу пристанище Севастопол на полуостров Крим, която не взе жертви. Това съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев,