Анализ на потенциала на р. Дунав и Черно море определя бъдещата визия за развитие на региона

Премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт, създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на р. Дунав и Черно море цели реализацията на анализ, разработен от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Анализът на потенциала на региона на река Дунав и Черно море се извършва в рамките на проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/.

Изготвеният анализ представя настоящото състояние на региона, чрез обобщаване на резултатите от други анализи, направени в рамките на проектите INWAPO, DaHar, NEWS, EMPIRIC, GIFT, ADB и др. На базата на това проучване ще се определи бъдещата визия за развитие на региона чрез осигуряване на нови пазари, привличане на товаропотоци към р. Дунав и Черно море и подобряване на свързаните с тях бизнес политики.

Анализът се състои от две части. В първата част – „Капитализация на съществуващите данни и прoучвания (актуално състояние)“ се обобщават данните от вече приключили проучвания по отношение на предварително зададени параметри: плавателност, статистика на товарни потоци, анализ на инфраструктурата и обслужването, моментно състояние на пристанищата и др.

Втората част обобщава резултатите от проведени дискусии със заинтересованите страни в рамките на регионални семинари, както и на база попълнени специално разработени за целта въпросници – както от всяка една държава – партньор по проекта, така и от заинтересованите страни – различни дружества и браншови организации в областта на водния транспорт.

От направените изводи става ясно, че към настоящия момент все още са налице отдавна констатирани проблеми, които по една или друга причина все още не са преодолени. Във всички разглеждани проекти е констатирано, че пристанищата по р. Дунав не се използват в пълния им капацитет, въпреки че пристанищната инфраструктурата (макар и на места морално остаряла), дава възможност не само за обработка на настоящите товари, но и за поемане на нови.

Специалистите в областта на водния транспорт са категорични, че модернизацията на пристанищата и на услугите, предоставяни на потребителите, ще доведат до пълното разгръщане на капацитета на портовете.

Друго предизвикателство е повишаване осведомеността на заинтересованите страни за предимствата на превоза на товари по вътрешните водни пътища.

Добрите условия за железопътен и шосеен транспорт и възможностите за свързване, както и средните разстояния от европейската основна територия, се явяват сериозна пречка за развитието на водния транспорт, дори когато той е по-изгодният вариант за превоз на продукти и суровини. Затова трябва да се предоставят гъвкави и бързи услуги и да се наблегне на добър маркетинг. В много случаи, обаче, единственият вариант за транспорт са именно водните пътища – например за транспортиране на тежки товари (мостови елементи, тежкотоварни автомобили, големи количества насипен материал). Тези типове товари посочват и изискванията към бъдещото предлагане на пристанищните услуги.

Въз основа на изготвения анализ на потенциала на региона са изведени конкретни препоръки за  развитие на транспорта по Дунав и околните водни пътища, и за стимулиране на интер и мултимодалността в транспорта.

Сред най-важните препоръки са поддръжката и гарантирането на минимални нива на фарватера на р. Дунав, насърчаване на развитието на логистичната инфраструктура и ноу-хау в по-слабо развитите страни от Дунавския регион, осигуряване на подкрепа за преобразуване на дунавските пристанищата в логистични центрове, увеличаване на безопасността на товарния транспорт, разработване на контейнерни терминали, промени в административните процедури, хармонизиране на законодателството.

В рамките на проект DBS Gateway Region предстои да бъде разработен и стратегически документ Обща визия 2040, който ще определи съвместна посока и ще послужи като ориентир за бъдещи възможности за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона. На база изведените конкретни насоки ще се изготвят регионални планове за действие, които ще включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, които да доведат до развитие и модернизация на водния транспорт.

Проектът е съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В него участват партньори от България, Австрия, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия. Следвайки максимата “Заедно можем повече”, DBS Gateway Region се стреми да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.) с оглед повишаване привлекателността на региона на р. Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводен транспорт. Така регионът ще се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния Изток.

В проучванията са изследвани социално-икономически данни за регионите и държавите, като население, гъстота на населението, БВП, нарастване на БВП, прогнози. Видно от посочените данните, проектът е фокусиран върху регион, обхващащ население от повече от 449 милиона по данни на Световната банка за 2015 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент