55 години морско образование в Технически университет – Варна

Интервю с кап. Георги Генчев – експерт „Контрол и координация на морските дейности“ в Технически университет – Варна
Записа: Валерия Василева

Георги Генчев е роден е през 1960 г. в град Варна. Завършил е „Корабоводене“ и „Педагогика“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и „Право“ във ВСУ „Ч. Храбър“. Заемал е длъжностите директор „Човешки ресурси“ в „Параходство Български морски флот“ АД, зам.-генерален и генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, управител на фирма за корабен мениджмънт. Офицер от Военноморските сили на Република България.

Г-н Генчев, кои са най-значимите събития за ТУ – Варна през изминалата и през новата година?
Две важни годишнини са сред значимите акценти за академичната общност на ТУ – Варна и за всички, които са свързани с университета. 2017 година беше забележителна с честването на 55 години от основаването на Технически университет – Варна. Не по-малко значима е и новата – 2018 година, в която предстои да отбележим 55 години морско образование в нашето висше училище. През 1963 г. във Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (дн. ТУ – Варна) са приети първите студенти в специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Корабостроене“.

Кои са актуалните морски специалности в ТУ – Варна и какъв е интересът към тях?
Технически университет – Варна обучава студенти в шест морски специалности – „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабоводене”, „Корабостроене и морска техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Експлоатация на флота и пристанищата”. Първите три от тях са от регулираните професии. От 2015 година те преминаха на двустепенно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и следващата – „магистър“. Завършилите тези специалности се реализират изключително успешно във всички сфери на морския бранш.

През настоящата академична година – 2017/2018 държавният план-прием и по трите специалности от регулираните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ е изпълнен почти 100%. Това е индикатор за висока степен на интерес от страна на кандидат-студентите към професионалната област, отличен атестат за обучаващите катедри в ТУ – Варна, както и за очевидно много добрите перспективи за работа, които морският бизнес у нас създава. Трябва да подчертаем, че в Технически университет – Варна обучението на студентите от тези специалности е подкрепено изключително силно от Морския квалификационен център, който е звено в структурата на университета и разполага с изключително модерна база. В него се провежда част от обучението по задължителните стандарти на Международната морска организация (IMO). Студентите от ТУ – Варна имат възможност още по време на следването си да преминат необходимите курсове, да проведат учебно-производствените и плавателните практики и веднага след дипломирането си да се сертифицират съгласно Международната Конвенцията за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Така, в кратки срокове след завършването, те могат да започнат работа на море. Всичко това, заедно с големия професионализъм на преподавателите в обучаващите катедри, осигурената практика и стипендии, възможността за мобилност по Еразъм+ и пр. придобивки за студентите, допринася за високия интерес към специалностите от регулираните професии.

Какъв е капацитетът на трите регулирани специалности в ТУ – Варна и каква оценка дават за тях акредитиращите институции?
За университета е изключително важно да отговори на изискванията на акредитиращите органи като съхрани най-добрите образователни традиции и осигури приемственост в обучението на специалисти от морските професии.
Бих казал, че 2017 година се оказа като цяло изключително успешна за специалностите от регулираните професии.

Може би най-голяма реформа претърпя специалност „Електрообзавеждане на кораба“. Тя е наследник на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, която е била с два модула – „Електроснабдяване на промишлените предприятия” и „Електрообзавеждане на водния транспорт“. Открита е през 1971 г. и е най-старата в страната за подготовка на инженерни специалисти и електромеханици за морския и речния флот. За тези 47 години са обучени повече от 1000 инженерни кадри с успешна реализация във флота и в морската индустрия. През 2012 г. е осъществен първият прием в специалност от регулираните професии – „Електрообзавеждане на кораба”, със срок на обучение 5 години в ОКС „магистър”. Първият випуск студенти се дипломира през 2017 година.
От 2014 г. е преустановен приемът в профил „Воден транспорт” на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. По този начин успешно се постигна пълно съответствие с изискванията на ПМС от 2015 год. за единни държавни изисквания за специалността от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба”. През 2018 година се очаква да приключи и вторият етап от реформата – откриване на обучение в специалността „Електрообзавеждане на кораба” в магистърски курс.
В края на 2016 г. специалността получи първата си петгодишна акредитация като обучаваща специалност от регулирана професия, валидна до ноември 2021 г. С нея е утвърден капацитет от общо 450 студенти за двете образователно-квалификационни степени, редовно и задочно обучение. Специализираната комисия от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде много добра оценка – 8.69, при максимална 10.
В момента обучение в ОКС „магистър” се осъществява в нерегулираната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” в професионално направление „Енергетика”, за което университетът има отлична оценка от 9.03 със срок на валидност до 2021 г. Придобитата квалификация позволява успешна реализация на завършилите в секторите корабостроене и кораборемонт, както и като електромеханици на кораби, след допълнително обучение за придобиване на необходимите сертификати за морски лица и допълващо обучение по курс IMO 7.08. С успешното приключване на втория етап на реформата през 2018 г. магистърската специалност ще бъде трансформирана в традиционната нерегулирана специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, задоволяваща нуждите от инженерни кадри с морско образование на брега.
Налице са тенденции за увеличаване на търсенето на такива специалисти, тъй като тази индустрия е една от значимите за региона. Не на последно място, университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, възможности за преквалификация, образование за хора в неравностойно положение и др., което е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии.

Още по-висока оценка – 9.06, получи от НАОА също през 2017 година и другата специалност от регулираните професии – „Корабни машини и механизми“ (КММ). В страната това е най-високата оценка за тази специалност и очевидно се доближава до максималната, което много ни радва. Акредитацията е валидна до юли 2023 г. и утвърждава капацитет от 600 студенти – 400 бакалаври и 200 магистри. Този брой студенти, доколкото получаваме обратна връзка от средите на морския бизнес, съответства на техните потребности в момента.

С най-висок капацитет за обучение е третата специалност от регулираните професии в ТУ – Варна – „Корабоводене“, която навърши 25 години от създаването си. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 24.10.2013 г. (Протокол № 19), капацитетът е разширен до 650 студенти. Поредната акредитационна процедурата на „Корабоводене“ в момента е в ход като в началото на м. декември 2017 г. в университета заседава експертна група от НАОА. Колегите констатираха, че са изпълнени всички препоръки от предходната акредитация, отбелязаха, че има съществен напредък в развитието на материално-техническата ни база, че необходимият преподавателски състав е наличен, както и че учебната документация е надлежно утвърдена от ИА „Морска администрация“. Особено радващо е, че през последния акредитационен период в катедрата бяха привлечени като преподаватели морски лица с голям плавателен стаж и правоспособност „капитан далечно плаване” (к.д.п.). Тези факти са предпоставка за успешна акредитация за следващия петгодишен период.

Успява ли ТУ – Варна да отговаря на нуждите на морския бизнес от специалисти с висше образование?
Едно от постиженията, с които откровено можем да се похвалим, е постоянната ни връзка с потребителите на кадри. По инициатива на обучаващите катедри са създадени два обществени съвета по специалности и предстои учредяването на още два. В тях участват представители на десетки фирми от морския бранш, провежда се съвместно обсъждане на учебните планове и програми и прякото им обвързване с практиката и със съвременните тенденции в морския бизнес. Известен факт е, че през последните години в България се усеща сериозен недостиг от инженерни кадри, включително във водния транспорт. И ако в нещо не успяваме да отговорим на по-големите очаквания на бизнеса, то това е броят на новите дипломирани специалисти. В тази връзка бих искал да засегна и един друг аспект. Когато се говори за морски специалисти, обикновено представата е за бъдещи офицери, заети пряко в корабоплаването, и се пренебрегва големият процент на потребление и реализация на кадри в другите сфери на морския бизнес. Всъщност много важно значение имат и трите специалностите, извън групата на регулираните, които университетът продължава успешно да развива – „Корабостроене и морска техника” (Технически университет – Варна е единственият в България, който подготвя кадри за корабостроенето и кораборемонта), „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Путин: 45% от изнасяното през Черно море украинско зърно е за Европа

Руският президент Владимир Путин подчерта важността да се вземе предвид позицията на Москва за цялостното изпълнение на зърнената сделка. „Само ако нашата позиция бъде

Новини от Maritime.News

- Maritime.News
Samskip, duisport and TX Logistik will jointly operate the CT terminal at logport III

Samskip, duisport and TX Logistik AG will jointly operate the CT terminal at logport III in Duisburg-Hohenbudberg in the future. For this purpose, the three partners have founded the new… [...]

- Maritime.News
AD Ports Group signs a 30-year concession agreement to develop and operate Safaga Port in Egypt

The post AD Ports Group signs a 30-year concession agreement to develop and operate Safaga Port in Egypt appeared first on Maritime News. [...]

Новини от Agriculture.bg

- Agriculture.bg
Горско стопанство предизвиква деца и младежи от Омуртагско и Антоновско да творят на тема „Аз обичам българската гора“

„Държавното горско стопанство“ в Омуртаг предизвиква деца и младежи от Омуртагско и Антоновско да творят на тема „Аз обичам българската гора“. Конкурсът е по повод „Седмицата на гората“ (3- 9… [...]

- Agriculture.bg
Пожар в кравеферма в с. Крайници

Снощи е възникнал пожар в кравеферма в с. Крайници.  Огънят е унищожил 120 кв. м покривна конструкция, 1 тон фураж, 15 крави, 120 бали фураж, бяла, черна и компютърна техника,… [...]

Новини от Deo.bg

- DEO
Все повече коралови рифове страдат от недостиг на кислород

По-голямата част от общо 32 изследвани коралови рифа по света страдат от ниски нива на кислород поради глобалното затопляне, а заплахата за морските екосистеми се очаква да се задълбочи, сочи… [...]

- БТА
Човечеството днес тежи общо около 390 млн. тона

Общото тегло на дивите сухоземни бозайници на Земята – от слонове до бизони и от елени до тигри – сега е по-малко от 10 % от общото тегло на мъжете,… [...]