55 години морско образование в Технически университет – Варна

Интервю с кап. Георги Генчев – експерт „Контрол и координация на морските дейности“ в Технически университет – Варна
Записа: Валерия Василева

Георги Генчев е роден е през 1960 г. в град Варна. Завършил е „Корабоводене“ и „Педагогика“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и „Право“ във ВСУ „Ч. Храбър“. Заемал е длъжностите директор „Човешки ресурси“ в „Параходство Български морски флот“ АД, зам.-генерален и генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, управител на фирма за корабен мениджмънт. Офицер от Военноморските сили на Република България.

Г-н Генчев, кои са най-значимите събития за ТУ – Варна през изминалата и през новата година?
Две важни годишнини са сред значимите акценти за академичната общност на ТУ – Варна и за всички, които са свързани с университета. 2017 година беше забележителна с честването на 55 години от основаването на Технически университет – Варна. Не по-малко значима е и новата – 2018 година, в която предстои да отбележим 55 години морско образование в нашето висше училище. През 1963 г. във Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (дн. ТУ – Варна) са приети първите студенти в специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Корабостроене“.

Кои са актуалните морски специалности в ТУ – Варна и какъв е интересът към тях?
Технически университет – Варна обучава студенти в шест морски специалности – „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабоводене”, „Корабостроене и морска техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Експлоатация на флота и пристанищата”. Първите три от тях са от регулираните професии. От 2015 година те преминаха на двустепенно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и следващата – „магистър“. Завършилите тези специалности се реализират изключително успешно във всички сфери на морския бранш.

През настоящата академична година – 2017/2018 държавният план-прием и по трите специалности от регулираните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ е изпълнен почти 100%. Това е индикатор за висока степен на интерес от страна на кандидат-студентите към професионалната област, отличен атестат за обучаващите катедри в ТУ – Варна, както и за очевидно много добрите перспективи за работа, които морският бизнес у нас създава. Трябва да подчертаем, че в Технически университет – Варна обучението на студентите от тези специалности е подкрепено изключително силно от Морския квалификационен център, който е звено в структурата на университета и разполага с изключително модерна база. В него се провежда част от обучението по задължителните стандарти на Международната морска организация (IMO). Студентите от ТУ – Варна имат възможност още по време на следването си да преминат необходимите курсове, да проведат учебно-производствените и плавателните практики и веднага след дипломирането си да се сертифицират съгласно Международната Конвенцията за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Така, в кратки срокове след завършването, те могат да започнат работа на море. Всичко това, заедно с големия професионализъм на преподавателите в обучаващите катедри, осигурената практика и стипендии, възможността за мобилност по Еразъм+ и пр. придобивки за студентите, допринася за високия интерес към специалностите от регулираните професии.

Какъв е капацитетът на трите регулирани специалности в ТУ – Варна и каква оценка дават за тях акредитиращите институции?
За университета е изключително важно да отговори на изискванията на акредитиращите органи като съхрани най-добрите образователни традиции и осигури приемственост в обучението на специалисти от морските професии.
Бих казал, че 2017 година се оказа като цяло изключително успешна за специалностите от регулираните професии.

Може би най-голяма реформа претърпя специалност „Електрообзавеждане на кораба“. Тя е наследник на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, която е била с два модула – „Електроснабдяване на промишлените предприятия” и „Електрообзавеждане на водния транспорт“. Открита е през 1971 г. и е най-старата в страната за подготовка на инженерни специалисти и електромеханици за морския и речния флот. За тези 47 години са обучени повече от 1000 инженерни кадри с успешна реализация във флота и в морската индустрия. През 2012 г. е осъществен първият прием в специалност от регулираните професии – „Електрообзавеждане на кораба”, със срок на обучение 5 години в ОКС „магистър”. Първият випуск студенти се дипломира през 2017 година.
От 2014 г. е преустановен приемът в профил „Воден транспорт” на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. По този начин успешно се постигна пълно съответствие с изискванията на ПМС от 2015 год. за единни държавни изисквания за специалността от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба”. През 2018 година се очаква да приключи и вторият етап от реформата – откриване на обучение в специалността „Електрообзавеждане на кораба” в магистърски курс.
В края на 2016 г. специалността получи първата си петгодишна акредитация като обучаваща специалност от регулирана професия, валидна до ноември 2021 г. С нея е утвърден капацитет от общо 450 студенти за двете образователно-квалификационни степени, редовно и задочно обучение. Специализираната комисия от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде много добра оценка – 8.69, при максимална 10.
В момента обучение в ОКС „магистър” се осъществява в нерегулираната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” в професионално направление „Енергетика”, за което университетът има отлична оценка от 9.03 със срок на валидност до 2021 г. Придобитата квалификация позволява успешна реализация на завършилите в секторите корабостроене и кораборемонт, както и като електромеханици на кораби, след допълнително обучение за придобиване на необходимите сертификати за морски лица и допълващо обучение по курс IMO 7.08. С успешното приключване на втория етап на реформата през 2018 г. магистърската специалност ще бъде трансформирана в традиционната нерегулирана специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, задоволяваща нуждите от инженерни кадри с морско образование на брега.
Налице са тенденции за увеличаване на търсенето на такива специалисти, тъй като тази индустрия е една от значимите за региона. Не на последно място, университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, възможности за преквалификация, образование за хора в неравностойно положение и др., което е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии.

Още по-висока оценка – 9.06, получи от НАОА също през 2017 година и другата специалност от регулираните професии – „Корабни машини и механизми“ (КММ). В страната това е най-високата оценка за тази специалност и очевидно се доближава до максималната, което много ни радва. Акредитацията е валидна до юли 2023 г. и утвърждава капацитет от 600 студенти – 400 бакалаври и 200 магистри. Този брой студенти, доколкото получаваме обратна връзка от средите на морския бизнес, съответства на техните потребности в момента.

С най-висок капацитет за обучение е третата специалност от регулираните професии в ТУ – Варна – „Корабоводене“, която навърши 25 години от създаването си. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 24.10.2013 г. (Протокол № 19), капацитетът е разширен до 650 студенти. Поредната акредитационна процедурата на „Корабоводене“ в момента е в ход като в началото на м. декември 2017 г. в университета заседава експертна група от НАОА. Колегите констатираха, че са изпълнени всички препоръки от предходната акредитация, отбелязаха, че има съществен напредък в развитието на материално-техническата ни база, че необходимият преподавателски състав е наличен, както и че учебната документация е надлежно утвърдена от ИА „Морска администрация“. Особено радващо е, че през последния акредитационен период в катедрата бяха привлечени като преподаватели морски лица с голям плавателен стаж и правоспособност „капитан далечно плаване” (к.д.п.). Тези факти са предпоставка за успешна акредитация за следващия петгодишен период.

Успява ли ТУ – Варна да отговаря на нуждите на морския бизнес от специалисти с висше образование?
Едно от постиженията, с които откровено можем да се похвалим, е постоянната ни връзка с потребителите на кадри. По инициатива на обучаващите катедри са създадени два обществени съвета по специалности и предстои учредяването на още два. В тях участват представители на десетки фирми от морския бранш, провежда се съвместно обсъждане на учебните планове и програми и прякото им обвързване с практиката и със съвременните тенденции в морския бизнес. Известен факт е, че през последните години в България се усеща сериозен недостиг от инженерни кадри, включително във водния транспорт. И ако в нещо не успяваме да отговорим на по-големите очаквания на бизнеса, то това е броят на новите дипломирани специалисти. В тази връзка бих искал да засегна и един друг аспект. Когато се говори за морски специалисти, обикновено представата е за бъдещи офицери, заети пряко в корабоплаването, и се пренебрегва големият процент на потребление и реализация на кадри в другите сфери на морския бизнес. Всъщност много важно значение имат и трите специалностите, извън групата на регулираните, които университетът продължава успешно да развива – „Корабостроене и морска техника” (Технически университет – Варна е единственият в България, който подготвя кадри за корабостроенето и кораборемонта), „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“.

Maritime.bg – България

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент