Успешно приключва проект за морско пространствено планиране на Черно море

Екип на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – партньор по проекта MARSPLAN-BS, взе участие в заключителна конференция на тема „Предизвикателства и възможности за морско пространствено планиране на Черно море в Румъния и България“. За да отчетат постигнатите резултати във връзка с разработването на морското пространствено планиране в двете черноморски страни, партньорите по проекта се събраха на 11.01.2018 г. в град Букурещ, Румъния.

Сред присъстващите на конференцията бяха ръководителят на проекта от страна на ДППИ Снежина Алексиева, заместник-министърът на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Р Румъния Паул Станеску, директорът на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия Юлиян Гюериер, генералният директор на Националния институт за морско проучване и развитие „Григор Антипа“ Симион Николаев, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България, както и представители на Института по океанология към БАН.

В проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – Румъния, България“ /MARSPLAN-BS/ участват 10 партньора от Румъния и България, като водещ партньор е Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Р Румъния. В рамките на проекта е изготвен цялостен анализ на румънските и български териториални води и прилежащи територии и е създадена институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране за България и Румъния.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Споразумение за безвъзмездна помощ между Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, делегирана от ЕК, и Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Р Румъния.

На срещата в Букурещ бяха представени пространствен план за трансграничния регион Мангалия – Шабла и система за маршрутизиране на кораби в териториалното море на Румъния и България. Бяха дискутирани и възможностите за разработване на нова система за разделно движение на корабите в териториалните води на България. Обсъден беше и интегрираният подход към морските дейности и по-специално приносът на проекта MARSPLAN-BS относно прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морско пространствено планиране.

Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране е елемент от последователно прилаганата Интегрирана морска политика на Европейския съюз. Основополагащата идея е, че държавите-членки и ЕС, като цяло, биха могли да извлекат по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда чрез координиране на своите секторни политики в областта на рибарството и аквакултурите, морското корабоплаване и пристанищата, опазване на морската околна среда, извършването на морски научни изследвания, добив на енергия посредством разположени в морето инсталации, корабостроене и свързани с морето индустрии, морски и крайбрежен туризъм, заетост в секторите, свързани с морското дело, развитие на крайбрежните региони и т.н.

Директивата задължава държавите-членки на ЕС да организират и прилагат морско пространствено планиране като инструмент на Интегрираната морска политика, подкрепящ и улесняващ изпълнението на „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (стратегията „Европа 2020”). Морското пространствено планиране е призвано да създаде рамката за съгласувано, прозрачно и устойчиво вземане на решения въз основа на обективни данни и по този начин да съдейства за по-ефективно управление на дейностите по използване на морските пространства в съответствие с националните политики и законодателство на държавите-членки.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на

Хутите: Екипажът на „Galaxy Leader“ общува със семействата си

На екипажа на задържания автомобиловоз GALAXY LEADER е позволено да общува със семействата си. Това каза говорителят на Ансар Аллах Мохамед Абдулсалам. Тази информация бе