Приемат творби в конкурса за литературно и изобразително изкуство “Диря в морето” 2018

Моряшкият професионален съюз организира за поредна година конкурс литературно и изобразително изкуство “Диря в морето”, като част от честванията на Международния ден на моряка – 25 юни.

Кон­кур­сът цели да се отра­зя­ват по худо­жес­т­вен начин радос­тите и тего­бите на моряш­ката про­фе­сия, отсъс­т­ви­ето и зав­ръ­ща­нето, ярките и коло­ритни инди­ви­ду­ал­ности на мор­с­ките хора.

При­е­мат се лите­ра­турни творби – проза и поезия

В раз­дел изоб­ра­зи­телно изкус­тво се допус­кат про­из­ве­де­ния в областта на живо­писта, гра­фи­ката и фотографията.

В кон­курса могат да учас­т­ват лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето, без въз­рас­тови огра­ни­че­ния. Също така хора, род­нини по права линия на лица, про­фе­си­о­нално свър­зани с морето – роди­тели, деца, съп­руги, съп­рузи, братя и сестри.

Учас­т­ни­ците могат да изп­ра­щат до три творби в раз­лич­ните раздели.

Лите­ра­тур­ните творби не трябва да бъдат пуб­ли­ку­вани или дос­тъпни в интернет.

За про­из­ве­де­ни­ята в жан­ро­вете живо­пис и гра­фика не се изис­ква опре­де­лен размер.

В раз­дел фотог­ра­фия фото­сите трябва да бъдат в раз­мер A4 или А3.

Оце­ня­ва­нето се осъ­щес­т­вява от трич­ленно жури, със­та­вено от изя­вени лите­ра­турни творци и художници.

Кар­ти­ните и фото­сите се пред­с­та­вят на изложба.

Всеки раз­дел — проза, пое­зия, живо­пис и гра­фика, фотог­ра­фия включва след­ните награди:

Първа наг­рада – 300 лв.
Спе­ци­ална наг­рада – 250 лв.
Втора наг­рада – 150 лв.
Трета наг­рада – 100 лв.
Поощ­ри­телни награди.
Наг­ра­ден фонд – 3 200 лв.

Сро­кът за изп­ра­щане и при­е­мане на твор­бите е до 30 април 2018 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент