Морска администрация за BADR: Съобразяваме се с решенията на съдебните органи

Позиция на ИА “Морска администрация” по случая с танкер BADR.

На 20 ноември 2017 г. изпълняващият длъжността директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас издава Заповед № Б-ЗА-9, с която моторен кораб „БАДР“ (m/v BADR), тип „танкер за суров нефт“, с ИМО № 9356426, плаващ под знамето на Държавата Либия, е арестуван в пристанище Бургас.

Заповедта на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас е издадена по реда и при условията на чл. 364а от Кодекса на търговското корабоплаване и чрез нея се привежда в изпълнение арестът, постановен с Обезпечителната заповед от 17 ноември 2017 г., издадена от съдия в Апелативен съд – Бургас въз основа на Определение № 434 от 16 ноември 2017 г. по частно търг. дело № 318/2017 г. по описа на същия съд.

С молба, наш вх. № Б-166/30.01.2018 г., процесуалният представител на корабособственика „ЛИБИАН НАВИГАТОР“ ЛТД (LIBYAN NAVIGATOR LTD) депозира в дирекция „Морска администрация – Бургас“ заверено копие от Определение № 60 от 29 януари 2018 г. по частно търг. дело № 19/2018 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, с което са обезсилени определения № 434 от 16 ноември 2017 г. и № 437 от 17 ноември 2017 г. по частно търг. дело № 318/2017 г. на Апелативен съд – Бургас и е постановено безусловно освобождаване от арест на моторен кораб „БАДР“.

Определението на Върховния касационен съд е изпълнено със Заповед № Б-ЗА-3 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г.

На 30 януари 2018 г., т.е. в същия ден, в който бяхме уведомени за Определение № 60 от 29 януари 2018 г. на Върховния касационен съд, в дирекция „Морска администрация – Бургас“ постъпиха и две съобщения от съдебен изпълнител …. и с район на действие – района на Окръжен съд Бургас.

С първото от тях, изх. № 204/18.01.2018 г., ни информира за изп. дело № 00009/2018 г., което той е образувал въз основа на Изпълнителен лист № 181, издаден от съдия в Районен съд Бургас на 12 януари 2018 г. по частно гр. дело № 8812/2017 г. на същия съд, както и че по искане на взискателя изпълнението се насочва срещу моторен кораб „БАДР“, поради което на кораба се налага възбрана.

Второто съобщение, изх. № 291/30.01.2018 г., освен вече описаната информация, съдържа и разпореждане за „оставането на плавателния съд в акваторията на пристанище Бургас“ и за оказване на съдействие за осигуряване на достъп до кораба „за изпълнение на действията по извършване на опис, оценка и предаване пазенето на вещта, както и за връчване на съобщения и книжа на плавателния съд“.

На следващия ден, 31 януари 2018 г., е получено ново съобщение от съдебния изпълнител, изх. № 307/31.01.2018 г., в което се сочи, че капитанът на кораба е отказал да изпълни разпореждането на съдебния изпълнител за преместване на кораба, дадено с призовка за принудително изпълнение (ППИ) с изх. № 282/30.01.2018 г., както и да получи книжата. Позовавайки се на разпоредбите на чл. 431 и чл. 470 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и на правомощията на капитана на пристанището, регламентирани в КТК, съдебният изпълнител настоява да бъде постановена „забрана за отплаване на кораба за срок до 30.03.2018 г.“, както и за привеждане на процесната вещ (моторен кораб „БАДР“) на терминал в пристанище Бургас.

В тази връзка бихме искали да поясним, че разпоредбата на чл. 431, ал. 2 ГПК задължава всички държавни учреждения, каквото е и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да оказват съдействие на съдебните изпълнители при осъществяване на техните правомощия. Именно в изпълнение на това задължение и предвид цитираните по-горе разпореждания на съдебния изпълнител от 30 и 31 януари 2018 г. е постановена Заповед № Б-ЗА-4 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г., с която се забранява отплаването от пристанище Бургас на моторен кораб „БАДР“.

На 7 февруари 2018 г. по електронната поща в дирекция „Морска администрация– Бургас“ се получи молба на пълномощника на корабособственика с приложено към нея незаверено копие на Определение № 914 от 6 февруари 2018 г. по частно търг. дело № 8812/2017 г. на Районен съд Бургас. С това определение се постановява спиране на незабавното изпълнение на Заповед № 258 от 12 януари 2018 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по частно гр. дело № 8812/2017 г. на Районен съд Бургас и издадения по същото дело изпълнителен лист от 12 януари 2018 г., въз основа на които е образувано изп. дело № 20187080400009/2018 г. по описа на частния съдебен изпълнител …

По повод това определение и основаното на него искане на корабособственика за отмяна на забраната за отплаване на моторен кораб „БАДР“ бихме искали да поясним следното:
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не е страна в производството по издаване на Определение № 914 от 6 февруари 2018 г. по частно търг. дело № 8812 по описа за 2017 г. на Районен съд Бургас и по тази причина не е обвързана от този съдебен акт. В диспозитива на определението отсъства разпореждане, чийто адресат е агенцията. Не е получено и уведомление от страна на съдебния изпълнител, че постановеното спиране на незабавното изпълнение предполага отмяна на забраната за отплаване на моторен кораб „БАДР“. В случаи като описания за държавните учреждения в Република България, в т.ч. и за Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съществува единствено задължението да зачитат влезлите в сила съдебни актове. Това е причината, поради която с писмо наш изх. № Б-239/09.02.2018 г. информирахме пълномощника на корабособственика, че за да предприемем каквито и да било по-нататъшни действия е необходимо да ни бъде представено заверено копие от съдебния акт с отбелязване за влизането му в сила.

Нямаме право и не обсъждаме законосъобразността на съдебните актове и актовете и действията на съдебния изпълнител по коментирания казус. Предприетите от наша страна действия са само и единствено в изпълнение на тези актове.

Корабособственикът на моторен кораб „БАДР“ вече предприе действия по оспорване пред Административен съд – Бургас на Заповед № Б-ЗА-4 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г., постановяваща забрана за отплаването на кораба от пристанище Бургас.

Изпълнителна агенция “Морска администрация” ще се съобрази с решението, което съдът ще постанови по отношение законосъобразността на постановената забрана за отплаване на моторен кораб “БАДР”.

 

Последни новини

Последни новини

Руският флот приема нова фрегата

Фрегата "Адмирал Головко" от проект 22350 ще бъде приета в състава на ВМФ на Руската федерация през следващия месец, обяви ТАСС, цитирайки източник от военно-промишления

Община Варна привежда в експлоатационна годност рибарско пристанище “Карантината”

Община Варна планира да приведе в експлоатационна годност рибарско пристанище "Карантината" във варненския квартал "Аспарухово", става ясно от обявено инвестиционно

Румънските морски пристанища обявиха рекорден товарооборот

С 12% повече товари са обработили морските пристанища на Румъния за 2022 г., обявиха от румънската пристанищна администрация. В морските терминали са обработени общо 75,55

Турция започва активна експлоатация на газовите находища в Черно море до края на март

Турската държавна енергийна компания ТПАО обяви, че сондажният кораб Фатих е започнал да извършва нов сондаж в Черно море, предаде ТРТ. „Сондажният кораб Фатих започна

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент