Морска администрация за BADR: Съобразяваме се с решенията на съдебните органи

Позиция на ИА „Морска администрация“ по случая с танкер BADR.

На 20 ноември 2017 г. изпълняващият длъжността директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас издава Заповед № Б-ЗА-9, с която моторен кораб „БАДР“ (m/v BADR), тип „танкер за суров нефт“, с ИМО № 9356426, плаващ под знамето на Държавата Либия, е арестуван в пристанище Бургас.

Заповедта на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас е издадена по реда и при условията на чл. 364а от Кодекса на търговското корабоплаване и чрез нея се привежда в изпълнение арестът, постановен с Обезпечителната заповед от 17 ноември 2017 г., издадена от съдия в Апелативен съд – Бургас въз основа на Определение № 434 от 16 ноември 2017 г. по частно търг. дело № 318/2017 г. по описа на същия съд.

С молба, наш вх. № Б-166/30.01.2018 г., процесуалният представител на корабособственика „ЛИБИАН НАВИГАТОР“ ЛТД (LIBYAN NAVIGATOR LTD) депозира в дирекция „Морска администрация – Бургас“ заверено копие от Определение № 60 от 29 януари 2018 г. по частно търг. дело № 19/2018 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, с което са обезсилени определения № 434 от 16 ноември 2017 г. и № 437 от 17 ноември 2017 г. по частно търг. дело № 318/2017 г. на Апелативен съд – Бургас и е постановено безусловно освобождаване от арест на моторен кораб „БАДР“.

Определението на Върховния касационен съд е изпълнено със Заповед № Б-ЗА-3 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г.

На 30 януари 2018 г., т.е. в същия ден, в който бяхме уведомени за Определение № 60 от 29 януари 2018 г. на Върховния касационен съд, в дирекция „Морска администрация – Бургас“ постъпиха и две съобщения от съдебен изпълнител …. и с район на действие – района на Окръжен съд Бургас.

С първото от тях, изх. № 204/18.01.2018 г., ни информира за изп. дело № 00009/2018 г., което той е образувал въз основа на Изпълнителен лист № 181, издаден от съдия в Районен съд Бургас на 12 януари 2018 г. по частно гр. дело № 8812/2017 г. на същия съд, както и че по искане на взискателя изпълнението се насочва срещу моторен кораб „БАДР“, поради което на кораба се налага възбрана.

Второто съобщение, изх. № 291/30.01.2018 г., освен вече описаната информация, съдържа и разпореждане за „оставането на плавателния съд в акваторията на пристанище Бургас“ и за оказване на съдействие за осигуряване на достъп до кораба „за изпълнение на действията по извършване на опис, оценка и предаване пазенето на вещта, както и за връчване на съобщения и книжа на плавателния съд“.

На следващия ден, 31 януари 2018 г., е получено ново съобщение от съдебния изпълнител, изх. № 307/31.01.2018 г., в което се сочи, че капитанът на кораба е отказал да изпълни разпореждането на съдебния изпълнител за преместване на кораба, дадено с призовка за принудително изпълнение (ППИ) с изх. № 282/30.01.2018 г., както и да получи книжата. Позовавайки се на разпоредбите на чл. 431 и чл. 470 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и на правомощията на капитана на пристанището, регламентирани в КТК, съдебният изпълнител настоява да бъде постановена „забрана за отплаване на кораба за срок до 30.03.2018 г.“, както и за привеждане на процесната вещ (моторен кораб „БАДР“) на терминал в пристанище Бургас.

В тази връзка бихме искали да поясним, че разпоредбата на чл. 431, ал. 2 ГПК задължава всички държавни учреждения, каквото е и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да оказват съдействие на съдебните изпълнители при осъществяване на техните правомощия. Именно в изпълнение на това задължение и предвид цитираните по-горе разпореждания на съдебния изпълнител от 30 и 31 януари 2018 г. е постановена Заповед № Б-ЗА-4 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г., с която се забранява отплаването от пристанище Бургас на моторен кораб „БАДР“.

На 7 февруари 2018 г. по електронната поща в дирекция „Морска администрация– Бургас“ се получи молба на пълномощника на корабособственика с приложено към нея незаверено копие на Определение № 914 от 6 февруари 2018 г. по частно търг. дело № 8812/2017 г. на Районен съд Бургас. С това определение се постановява спиране на незабавното изпълнение на Заповед № 258 от 12 януари 2018 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по частно гр. дело № 8812/2017 г. на Районен съд Бургас и издадения по същото дело изпълнителен лист от 12 януари 2018 г., въз основа на които е образувано изп. дело № 20187080400009/2018 г. по описа на частния съдебен изпълнител …

По повод това определение и основаното на него искане на корабособственика за отмяна на забраната за отплаване на моторен кораб „БАДР“ бихме искали да поясним следното:
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не е страна в производството по издаване на Определение № 914 от 6 февруари 2018 г. по частно търг. дело № 8812 по описа за 2017 г. на Районен съд Бургас и по тази причина не е обвързана от този съдебен акт. В диспозитива на определението отсъства разпореждане, чийто адресат е агенцията. Не е получено и уведомление от страна на съдебния изпълнител, че постановеното спиране на незабавното изпълнение предполага отмяна на забраната за отплаване на моторен кораб „БАДР“. В случаи като описания за държавните учреждения в Република България, в т.ч. и за Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съществува единствено задължението да зачитат влезлите в сила съдебни актове. Това е причината, поради която с писмо наш изх. № Б-239/09.02.2018 г. информирахме пълномощника на корабособственика, че за да предприемем каквито и да било по-нататъшни действия е необходимо да ни бъде представено заверено копие от съдебния акт с отбелязване за влизането му в сила.

Нямаме право и не обсъждаме законосъобразността на съдебните актове и актовете и действията на съдебния изпълнител по коментирания казус. Предприетите от наша страна действия са само и единствено в изпълнение на тези актове.

Корабособственикът на моторен кораб „БАДР“ вече предприе действия по оспорване пред Административен съд – Бургас на Заповед № Б-ЗА-4 на и.д. директор на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас от 31 януари 2018 г., постановяваща забрана за отплаването на кораба от пристанище Бургас.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще се съобрази с решението, което съдът ще постанови по отношение законосъобразността на постановената забрана за отплаване на моторен кораб „БАДР“.

 

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент