Над 600 рисунки и 40 литературни творби в конкурса „Детско море“

На 17.05.2018 г., четвъртък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Община Варна ще бъде тър­жес­т­вото по връчване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.

Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни и се орга­ни­зира за 19 поре­ден път.

На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пред­ставени над 600 рисунки и над 40 лите­ра­турни творби. Ще бъдат връ­чени над 80 наг­ради за рисунки и за лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца ще полу­чат и книжка “Детско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби.

Изложба от дет­ски рисунки на отли­че­ните деца е уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Община Варна от 14 до 18 май 2018 г. Пока­нени са пред­с­та­ви­тели на Община Варна, Моряшки професи­о­на­лен съюз, моряци и хора от мор­с­кия биз­нес, както и наг­ра­де­ните деца, роди­тели, учители, ръко­во­ди­тели на школи.

Йолина Струнчева ще поз­д­ра­ви гос­тите със свои изпълнения на песни.

 

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент