Еврофинансиране за морско пространствено планиране

Голямото и бързо нарастващо търсене на морски пространства за различни цели като добив на суровини, инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, дейности за морско корабоплаване и риболов, туризъм, както и многобройните видове натиск върху крайбрежните ресурси, изисква прилагането на интегриран, координиран и трансграничен подход на планиране и управление. Такъв подход е заложен в основата на провежданата от Европейския съюз (EС) Интегрирана морска политика, която по същество представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя се провежда с оглед насърчаване на координираното и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки.

Морското пространствено планиране (МПП) като един от инструментите на тази политика трябва да интегрира дейностите на брега и в акваторията, различните морски сектори, използването и опазването на ресурсите и разнопосочните интереси с цел да намали конфликтите и да повиши ползите и синергията. В тази връзка през 2014 г. Европейският парламент и Съветът приемат Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за МПП. С този акт на вторичното право на ЕС по отношение на държавите членки се въвежда задължение да организират и прилагат МПП. До 31 март 2021 г. всяка държава в съюза, граничеща с морски басейн, трябва да разработи морски пространствен план с обхват и съдържание, определени в националното законодателство, при съблюдаване на минималните изисквания, установени в директивата.

За да подкрепи държавите членки в това им начинание, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия на Европейската комисия (Executive Agency for SMEs) в средата на юли тази година обяви покана за набиране на проектни предложения по темата морско пространствено планиране (EASME/EMFF/2018/1.2.1.5). Финансирането е осигурено по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство и е в размер на 2.47 млн. евро.

За какво е финансирането

Специфичните цели на поканата са:

1. Да се подкрепят конкретни действия в държавите членки, които да спомогнат за изграждането на капацитет за прилагане на директивата за МПП.
2. Да подпомогне установяването на трайни механизми за трансгранично сътрудничество по отношение на МПП. Географските области, обхванати от поканата, включват Атлантическия океан, Черно море и Средиземно море.

За постигането на поставените цели ще се финансират дейности от типа “меки мерки” в няколко основни направления:

1. Разработване на морски пространствени планове: изготвяне на пространствени и времеви анализи, в т.ч. анализ на нуждите и потребностите на целевата територия в екологичен, икономически и социален контекст, анализи и разработване на предложения за актуализация на съществуващите механизми и възможности за организиране на морското пространство и неговото използване, дефиниране на национални цели на МПП и проект на пътна карта за създаване на МПП в национални води, разработване на механизъм за мониторинг и оценка, гарантиращ включването на всички заинтересовани страни в процеса на МПП, и др.

2. Обвързване на трансграничните с националните цели за МПП: разработване на общи подходи за управление, в.ч. определяне на обща визия и/или стратегия, предприемане на действия, насочени към подобряване на сътрудничеството между компетентните органи и другите заинтересовани страни, имащи пряко отношение към МПП в рамките на трансграничния регион, разработване на механизъм за обмен на данни и знания и др.

3. Управление и координация на проектните дейности и разпространение на постигнатите проектни резултати сред отделните групи заинтересовани страни: съседни държави, регионални морски конвенции, специализирани агенции, държави от други морски басейни, висши учебни заведения и научноизследователски институти, неправителствени организации и др.

Кой може да участва

Проектните предложения трябва да включват дейности, насочени към развитие на процесите, свързани с МПП на национално равнище в съответната държава, и ясно да демонстрират своята добавена стойност, като ясно отчитат различното състояние на напредъка на МПП в отделните страни, попадащи в съответната географска област. Дейностите трябва да се основават на предходния опит от вече приключили проекти за МПП, като насърчават установените добри практики в рамките на целевите морски басейни и, където е възможно, да използват съществуващите механизми и структури за управление, мониторинг и оценка на процесите.

Допустимите кандидати по поканата за набиране на проектни предложения са:

1. Национални публични органи, които отговарят за МПП в съответната държава – членка на ЕС.
2. Международни, регионални или междуправителствени организации – Организация за черноморско икономическо сътрудничество, Международен съвет за изследване на морето, Черноморска комисия и др.
3. Юридически лица (заинтересовани страни), при условие че те са одобрени от отговорния публичен орган за провеждане на политиката на МПП в съответната държава членка.

Във всяко проектопредложения трябва да участват кандидати от най-малко две държави, граничещи с целевия морски басейн/морски регион.

За България съгласно изменения и допълнен от март тази година Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България като орган, отговарящ за ръководството и координацията на дейността по МПП, е определен министърът на регионалното развитие. На него е вменена и отговорността по изработването и поддържането на Морския пространствен план на страната.

В края на 2017 г. на интернет сайта на МРРБ беше публикувано предварително проучване във връзка с ангажиментите на страната, свързани с транспонирането на Директивата на ЕС за МПП. В Приложение 2 към него е представен и списък на заинтересованите страни, имащи отношение към МПП в Република България, разпределени в категориите: национални институции, регионални институции и структури, общински администрации, професионални организации, научни и академични институции и неправителствени организации.

Проучването е изготвено от “Националния център за териториално развитие” ЕАД по поръчка на МРРБ в рамките на проекта MARSPLAN-BS – “Предизвикателства и възможности за морското пространствено планиране на Черно море в Румъния и България”, осъществяван съвместно с Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 октомври 2018 г. Изпълнението на финансираните проекти се очаква да започне в периода февруари-март 2019 г. Допълнителна информация и всички документи, свързани с поканата за набиране на проектните предложения, могат да бъдат намерени на: https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects.

Източник В. Зарков, КАПИТАЛ

Последни новини

Последни новини

Доц. д-р Виолин Райков: Разминават се реалните и някои от определените размери за улова на риби 

Минималните размери за улов не съответстват на това, което би трябвало да бъде. Примерно, барбуната влиза в полова зрялост при всички положения с размер над 10 см., а в нашето

Руският флот приема нова фрегата

Фрегата "Адмирал Головко" от проект 22350 ще бъде приета в състава на ВМФ на Руската федерация през следващия месец, обяви ТАСС, цитирайки източник от военно-промишления

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент