Променят устройствения правилник на ВВМУ

Министерският съвет отмени приетия през 2003 г. правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Съгласно последното изменение на разпоредба на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 2016 г. правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (страшински) колежи се издават от министъра на отбраната, вместо от Министерския съвет, поради което се налага отмяната на посочения нормативен акт.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав на Република България и правилника за неговото прилагане.

Отчетено е и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.

Последни новини

Последни новини