Забраниха приставане на 11 обекта по Северното Черноморие

4 пристана в община Балчик са със забрана за ползване след извършена проверка от слу­жи­те­ли на ди­рек­ция „Мор­ска ад­ми­нис­тра­ция – Вар­на“. То­ва са два мостика: на Боц­ма­нат – Бал­чик, и Южен в Ал­бе­на, както и два въл­но­ло­ма в Кра­не­во – бу­ни 3-та и 4-та, предаде БНР.

За 11 обек­та по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие, про­ве­ре­ни миналата година, са ус­та­но­ве­ни не­съот­вет­ствия и ло­шо със­тоя­ние, кое­то не от­го­ва­ря на изис­ква­ния­та за бе­зо­пас­ност и пред­став­ля­ва зап­ла­ха за здра­ве­то и жи­во­та на хо­ра­та. На мес­та има из­кър­те­на или лип­сва­ща бе­тон­на нас­тил­ка, ня­кои от обек­ти­те са с пов­ре­ди по ос­нов­на­та кон­струк­ция. Лип­сват та­бе­ли, указ­ва­щи ог­ра­ни­че­ния или заб­ра­ни. С цел по­ви­ша­ва­не бе­зо­пас­ност­та на  ко­ра­боп­ла­ва­не­то в ра­йо­на се заб­ра­ня­ва дос­тъ­път и швар­то­ва­не­то на пла­ва­тел­ни сред­ства до при­веж­да­не на обек­ти­те в бе­зо­пас­но със­тоя­ние. Раз­по­реж­да­не­то е на ди­рек­то­ра на „Мор­ска ад­ми­нис­тра­ция – Вар­на“ к.д.п. Ва­лен­тин Ен­чев.

За­браната за акостиране се от­на­ся съ­що за мал­ка бу­на „Икан­та­лък“, се­вер­на и юж­на бу­на „Бо­ла­та“ в об­щи­на Ка­вар­на. Ос­та­на­ли­те обек­ти са във Вар­нен­ска об­ласт – в мес­тност Ка­ба­кум, Слън­чев ден, бу­ни 1-ва и 3-та пред алея Първа във Вар­на, както и прис­тан „Ро­ман­ти­ка“ в ра­йон Ас­па­ру­хо­во.

Вижте разпореждането тук

Последни новини

Последни новини

Алексиев подписва Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество между България и Пакистан

България и Пакистан ще подпишат Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество. Това съобщиха пред Maritime.bg от Министерството на транспорта и съобщенията.