Внесоха законопроект за допълнение на Закона за морските пространства


Народният представител от ПП ГЕРБ Иван Вълков внесе в парламента по време на пленарно заседание законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Основната цел на предложения законопроект е създаването на възможност за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарски пристанища от общините, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения  за предпазване от вредното въздействие на водите.

„Осъщестяването на тези промени в Закона за морските пространства е от голямо значение. С този законопроект се цели  да се предоставят повече възможности на общините като по-добри стопани на крайбрежната територия в населените места, с оглед нейната защита от неблагоприятно въздействие на водите. При констатиране на необходимост от брегозащитни и брегоукрепителни дейности, те ще могат да изразходват законосъобразно собствени средства за реализиране на посочените съоръжения. Освен това, с оглед своевременна защита от вредното въздействие на водите, с предложената промяна ще се осигури по-добра оперативност и бързина на строителството“, така коментира заложените промени в закона народният представител от ГЕРБ и Председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков.

Така се предлага създаване на нова разпоредба, с която се създава възможност за изграждане на брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите в акваторията, въз основа на подробни устройствени планове. Предвижда се изграждането им да се извършва от публично-правни субекти  – държавата и общините, като реализираните строежи ще са публична държавна собственост. Идеите, залегнали във внесения законопроект, са подкрепени от над 30 депутата от Бургаски и Варненски регион, както и от депутати, свързани с общините по поречието на река Дунав. Друг акцент в законопроекта е свързан с възможностите за усвояване на средства по ОП „Рибарство“ от страна на общините.

„Ако законопроектът бъде одобрен, това ще допринесе за стимулиране процеса на усвояване на европейски средства за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки.“, сподели още Иван Вълков.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини