5,8 млн. тона товари обработени в БМФ Порт Бургас

Снимка: БМФ Порт Бургас

5,8 млн. тона е общият обем на товарите, преминали през пристанищните терминали, стопанисвани от „БМф Порт Бургас “ ЕАД. През последните две години дружеството задържа ниво на среден годишен ръст на товарооборота от около 11%.

Изминалата година е най-добрата във финансово отношение от началото на концесията, показват резултатите на компанията. Ако се направи съпоставката с 2013 година, когато влиза в сила и договорът за концесия на терминал „Запад“, то абсолютният ръст на товарооборота на пристанището е близо 77%.

Най-голям дял от товарооборота през 2018 година принадлежи на насипните товари (различни концентрати, сол, въглища, скрап и др.), зърното и генералните товари (метални продукти, пакетирани насипни товари).

„БМФ Порт Бургас “ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2″ и терминал „Бургас Запад“, които представляват обособени части от пристанището за обществен транспорт с национално значение Бургас, предоставени с концесионни договори, съответно от 2012 година и 2013 година. За постигане на основната си цел развитие и модернизация на двата терминала, концесионерът стартира изпълнението на една амбициозна инвестиционна програма, в която планираната обща инвестиция за периода на двата договора надхвърля 132 милиона евро. Само шест години по-късно вложенията в двата терминала се изчисляват на 127 млн. евро, а заявените инвестиции са изпълнени на близо 96%.

Съгласно първоначалното инвестиционно предложение, през първите седем години от концесията Пристанищният оператор трябваше да инвестира приблизително 68,7 млн. евро, което представлява 52% от общата планирана сума. Въпреки това, амбициозният управленски стил на БМф „Порт Бургас “ доведе до надхвърляне на поставените цели и от 2012 година.

До края на 2018 година общият размер на инвестициите в двата терминала достигна близо 127 милиона евро, което е близо 96% от заявения пълен размер на инвестициите за пълния 35-годишен срок на концесионните договори. Този внушителен финансов ресурс е насочен в посока диверсификация на пристанищните съоръжения с цел увеличаване обема на обработените товари и намаляване на времето за корабна обработка. В резултат на това към момента са налични множество новоизградени специализирани съоръжения за обработка на товари и рехабилитация и модернизация на вече съществуващите. От встъпването в сила на първата концесия до момента е реновирана съществена част от пристанищната инфраструктура. Подменени са и голям брой от наличните кейови отбивни устройства – фендери, отчитат от ръководството на дружеството. Освен това, концесионерът е закупил голям брой ново и съвременно оборудване и машини за обработка на товари. Три нови корабни места бяха успешно построени и пуснати в експлоатация през 2018 година на територията на „БМФ Порт Бургас „.

С тях потенциалът на бургаското пристанище беше значително разширен, което е довело и до увеличение на дела на проектните товари (проджект карго) в товарооборота. Изпълнението на този амбициозен проект бе сериозно предизвикателство пред инвеститора, а реализацията му наложи ангажирането на множество национални и международни експерти в областта на морското строителство. Пускането в експлоатация на нови корабни места се явява своеобразен прецедент в съвременната пристанищна история на България. През последните шест години „БМф Порт Бургас “ си изгради авторитета на един от най-големите и отговорни работодатели в областта. Концесионният договор задължаваше компанията да поддържа персонал от близо 500 служители, заети в двата терминала. Към момента в БМф „Порт Бургас “ работят 936 души, което е почти два пъти в повече от първоначално заявения ангажимент. Делът на служители до 40 години е близо 27% и се повишава постоянно, а служителите в предпенсионна възраст представляват едва 6% от общия брой на заетите лица. Преобладаващата част от персонала е със средно специално образование, подходящо за спецификата на пристанищната дейност. Голяма част от най-младите служители продължават своето образование и квалификация по време на работата си в структурите на „БМф Порт Бургас „. Дружеството разполага със свой собствен Център за професионално обучение, в който се извършва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на кадрите. През изминалата година Центърът за професионално обучение към „БМф Порт Бургас “ претърпява истинска метаморфоза, като материалната му база е изцяло обновена. Закупени са нови компютри, мултимедийни проектори и интерактивни дъски за осъществяване на пълноценен учебен процес. През 2018 година Центърът за професионално обучение получи лиценз от НАПОО за още четири професии – професия „Заварчик“; професия „Шлосер“; професия „Монтьор на транспортна техника“; професия „Техник по железопътна техника“. БМф „Порт Бургас “ постоянно повишава инвестициите в подобряване на условията на труд. През 2018 година реализираният бюджет за нови лични предпазни средства е в размер на 350 000 лв., като за тази година е заложена същата сума като инвестиция. Като отговорен работодател и доставчик на услуги, БМф „Порт Бургас “ влага максимални усилия и ресурс в това да извършва дейността си в съответствие с интегрирана система за управление на качеството по международни стандарти: ISO 9001 (система за управление на качеството), OHSAS 18001 (система за управление на здравето и безопасността при работа) и ISO 14001 (система за управление на околната среда).

Източник в-к ЧЕРНОМОРСКИ ФАР

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,