Обява за търг с тайно наддаване – моторен кораб „Героите на Одеса“

ОБЯВЛЕНИЕ (TENDER FOR A BIDDING AUCTION, ENGLISH)
На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/к „Героите на Одеса” – Кораб (ро-ро), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 256, том ІV, стр.109, притежаващ IMO номер 7529964 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12198 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен кораб „ГЕРОИТЕ НА ОДЕСА”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна, в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529964
ПОЗИВНА: LZEA
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.40 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.2 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
1.2. Към момента корабът е отдаден под наем чрез договор за беърбоут чартър.
 Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 1980 дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена – в щатски долари в размер на 1190,00 (хиляда сто и деветдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена – Наемната цена ще се заплаща ежемесечно в срок до 15-то число на текущия месец от ЧАРТЬОРА по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –  в щатски долари в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 21.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” №73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й:
Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти – от 04.05.2019 г. до 16:00 ч. на 20.05.2019 г.
Размер на гаранцията – Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора.  Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба – Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 06.06.2019 от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bgbmtc@bmtc-bg.com
 
Линк за сваляне на документация на BG: https://dox.abv.bg/download?id=d29833834b
Линк за сваляне на документация на EN:https://dox.abv.bg/download?id=54a089cade

Последни новини

Последни новини

По света и у нас

САЩ продава торпеда на Тайван

Малко след полагането на клетва на президента на Тайван Цай Ингвен , правителството на САЩ обяви одобрение на нова сделка за доставка на оръжие за Тайпе. Ще бъдат доставени

ДАР ще следи за хибридни атаки

Депутатите разшириха правомощията на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). Промените в закона предвиждат разузнаването да следи за „хибридните атаки и асиметричните рискове

По света и у нас