Обява за търг с тайно наддаване – моторен кораб „Героите на Одеса“

ОБЯВЛЕНИЕ (TENDER FOR A BIDDING AUCTION, ENGLISH)
На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/к „Героите на Одеса” – Кораб (ро-ро), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 256, том ІV, стр.109, притежаващ IMO номер 7529964 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12198 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен кораб „ГЕРОИТЕ НА ОДЕСА”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна, в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529964
ПОЗИВНА: LZEA
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.40 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.2 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
1.2. Към момента корабът е отдаден под наем чрез договор за беърбоут чартър.
 Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 1980 дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена – в щатски долари в размер на 1190,00 (хиляда сто и деветдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена – Наемната цена ще се заплаща ежемесечно в срок до 15-то число на текущия месец от ЧАРТЬОРА по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –  в щатски долари в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 21.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” №73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й:
Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти – от 04.05.2019 г. до 16:00 ч. на 20.05.2019 г.
Размер на гаранцията – Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора.  Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба – Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 06.06.2019 от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bgbmtc@bmtc-bg.com
 
Линк за сваляне на документация на BG: https://dox.abv.bg/download?id=d29833834b
Линк за сваляне на документация на EN:https://dox.abv.bg/download?id=54a089cade

Последни новини

Последни новини

Български треньор по ветроходство получи признание от Олимпийския комитет на Малта

Българският треньор по ветроходство Иван Василев, който работи в Малта от над шест години, бе сред отличените в юбилейната ХХ годишна церемония на Малтийският олимпийски

Хутите: Целият екипаж на кораб GALAXY LEADER е осигурен с всичко нужно

На снимката са капитанът на кораба, старши помощник-капитанът и дипломатически представител. От съображения за сигурност, част от изображението е замъглено. Целият екипаж на

Пристанищата на ЕС претоварват огромни количества руски газ за трети страни

Европейският съюз се стреми да ограничи употребата на руски газ след нахлуването на Руската федерация в Украйна. Анализ на Института по енергийна икономика (IEEFA) обаче отчита