Има одобрен частичен общ подход за Фонда за морско дело и рибарство

ЕС работи за подобряване на съществуващия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) през идните години с цел насърчаване на динамичен сектор на рибарството, подкрепа за приемствеността между поколенията и гарантиране на справедлив жизнен стандарт за крайбрежните общности.

Днес Съветът постигна съгласие по своята преговорна позиция („частичен общ подход“) по предложението за регламент относно ЕФМДР за периода 2021—2027 г., който има за цел да подкрепя общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на ЕС и международните ангажименти в областта на управлението на океаните, особено в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

„ЕФМДР е ключов фактор за гарантиране правилното изпълнение на целите на общата политика в областта на рибарството. В миналото неговата ефективност беше подкопана от сложни правила и бюрокрация, но Съветът е ангажиран с превръщането му в гъвкав и работещ инструмент в служба на европейските рибари“, заяви Петре Даеа, министър на земеделието и развитието на селските райони на Румъния и председател на Съвета.

Преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, които понастоящем са предмет на преговори в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021—2027 г.

Въпреки че като цяло остава близо до предложението на Комисията, частичната преговорна позиция на Съвета допълнително подобрява текста, като опростява и изяснява структурата на фонда.

Освен това договорената позиция ще разшири обхвата на допустимите операции, така че да бъдат включени тези, които са свързани с инвестиции в безопасността на бордаусловията на труд и енергийната ефективност, както и с придобиването или вноса на риболовни кораби и подмяната или осъвременяването на двигателите за кораби с дължина до 24 метра. Тези дерогации обаче ще бъдат предмет на много строги условия, за да се избегне каквото и да било увеличаване на капацитета и да се гарантира пълното спазване на целите на ОПОР. Така например, за да се прецени дали първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар е допустимо за финансиране, ще се вземат предвид: колко стар и колко дълъг е корабът; възрастта, квалификацията или опитът на рибаря, както и изискването за балансиран сегмент от флота, към който принадлежи плавателният съд.

Обща информация и следващи стъпки

ЕФМДР е един от петте европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фонда, насочени към насърчаване на основано на растеж и работни места възстановяване в Европа. До момента ЕФМДР по-специално: е подпомагал рибарите в прехода към устойчив риболов, оказвал е подкрепа на крайбрежните общности при диверсифицирането на техните икономики, финансирал е проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живот по крайбрежните зони в Европа, и е подкрепял устойчивото развитие на аквакултури.

На 13 юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство като част от следващата бюджетна рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. Целта на предложението е да се опрости прилагането на ЕФМДР, като на държавите членки се позволи да насочат подкрепата си към стратегическите си приоритети, вместо да се налага да избират измежду „меню“ от допустими действия. Предложеният от Комисията бюджет на ЕФМДР е в размер на 6 140 000 000 EUR по текущи цени. Ресурсите на ЕФМДР са разпределени между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление се предоставят 5 311 000 000 EUR, а за подпомагането при пряко и непряко управление — 829 000 000 EUR.

На 4 април 2019 г. Европейският парламент постигна съгласие на първо четене по позицията си по предложението. След постигането на съгласие по частичния общ подход, преговорите с Европейския парламент се очаква да започнат през втората половина на 2019 г.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за