Правителството одобри изменения в Закона за рибарството и аквакултурите

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

След промените изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) има правото да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции. Те са свързани с разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ.

Тези права и задължения на изпълнителният директор на ИАРА, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., са част от мониторинга и наблюдението върху програмата, изискващ запазване естеството на дейностите в рамките на периода на мониторинг – пет години от решението за финансиране.

Целта на промените е да се гарантира правилното функциониране на системите за управление и контрол на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и