Покана за участие в обществена поръчка за „Платежни и свързани услуги“ на ДППИ

Изтегли в Word

                              ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

                      от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

                                гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чл. 13б, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет, както и на основание т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 13б към ПРУПДТДДУК, ДП „Пристанищна инфраструктура“ отправя повторна покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, при условията посочени по-долу.

I. Обща информация

Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чл. 13б, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет.

Възложител на настоящата обществена поръчка е генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с адрес: гр. София – 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, телефон: +359 2 807 99 99, факс: + 359 2 807 99 66, електронна поща: office@bgports.bg, официална интернет страница: http://www.bgports.bg.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с адрес на управление: бул. „Шипченски проход“ № 69, с клонове – териториални поделения и три специализирани дирекции, както следва:

1. Клон – териториално поделение Варна, с адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1;

2. Клон – териториално поделение Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1;

3. Клон – териториално поделение Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22;

4. Клон – териториално поделение Лом, с адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”.

5. Специализирано поделение дирекция „Управление на корабния трафик – Черно море“, с адрес: гр. Варна, бул. „Приморски“ № 5;

6. Специализирано поделение дирекция „Управление на корабния трафик – река Дунав“, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 20А;

7. Специализирано поделение дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“, с адрес: гр. Русе, ул. „Матей Стойков” № 3.

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят предвижда да сключи договори за банково обслужване за срок от 3 (три) години, считано от 12.01.2020 г., в които биха се отразили конкретните предложения на участниците класирани на първите седем места.                       

II. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка цели избор на изпълнители на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки. ДП „Пристанищна инфраструктура“ основно работи с български лева и евро. Преводите, които осъществява са през платежни системи БИСЕРА и РИНГС, като платежните документи – вътрешнобанкови и междубанкови, са инициирани по електронен път (интернет банкиране) и на хартиен носител. Тегленията и вноските, осъществявани от възложителя са основно в лева и евро, съгласно действащата в страната нормативна уредба. Средномесечното салдо по разплащателните сметки  на предприятието е променлива величина и зависи от приходите и разходите, реализирани в месеца.

III. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до настъпване на първото по време обстоятелство – изтичане на 3 (три) години, считано от датата на влизане на договора в сила или достигане на сумата в общ размер на 10 000 (десет  хиляди) лева без ДДС по сключените договори за изпълнение на обществената поръчка.

IV. Критерий за оценка на офертите

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

V. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка на офертата се получава в резултат на следната формула и съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирана относителна тежест в крайната оценка, както следва:

C – Комплексна оценка – 100 т.

А – Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 40%.

Б – Количествени показатели  с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка – 60%.

С =А+ Б             

* В случай на равни резултати се тегли жребий за съответното място.

** Навсякъде във формулите числата се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая.

А. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто, както следва:

А= А1 + А2 + А3

А1. Срок за обслужване на плащанията – максимален бр. 10 точки. Определя се по формулата:

А1= (А1min : А1n) * 10, където

А1n – предложен срок на n-тия участник

А1min – най-кратък срок

А2. Развитие на клоновата мрежа – максимален бр. 10 точки. Определя се по формулата: А2 = А2.1 + А2.2 + А2.3 + А2.4 + А2.5

Възложителят оценява броя представителства на територията на градовете София, Бургас, Варна, Русе и Лом. Определя се по формулата:

А2.1= (А2.1n : А2.1max) * 2, където

А2.1n – броя представителства за град София n-тия участник

А2.1max – най-големия брой представителства за град София

По същата формула се определят  А2.2, А2.3, А2.4 и А2.5 за всеки от градовете  Бургас, Варна, Русе и Лом. 

            А3. Надеждност на платформата за интернет банкиране – максимален бр. 20 точки.

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 20 точки.

Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 10 точки.

Б. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто, както следва:

Б= Б1 + Б2

Б1. Лихва по разплащателни сметки – максимален бр. 20 точки.

Възложителят оценява доходността по разплащателни сметки. Процентът за формиране на оценката се пресмята като средно аритметично от предложенията при различни стойности на годишна база като резултатът се умножи по 20. Навсякъде по – долу лихвите се посочват като резултат от следното:

(Лихва в лева + лихва в евро)/2, респективно стойността се замества във формулата за определената стойност.

Б1 = (Б1n : Бmax)* 20, където

Б max – най- високата предложена лихва

Б1n – лихвата предложена от n-тия участник

Б2. Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания – максимален максимален бр. 40 точки. Определя се по следната формула:

Б2= Б2.1 + Б2.2 + Б2.3

Б2.1. Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път20 точки

Възложителят оценява разходите по изходящи преводи в лева и валута – такса вътрешен банков превод и такса превод към друга банка.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Б2.1 = Б2.1.1 + Б2.1.2

Б2.1.1. Такса банков превод в лева – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.1 = (Б2.1.1 min : Б2.1.1n)* 8, където

Б2.1.1min – най – ниската предложена такса получена в резултат на сбора –

Такса вътрешен банков превод, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система РИНГС + Такса вътрешен банков превод, нареден по електронен път, + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система РИНГС.

Б2.1.1n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора –

Такса вътрешен банков превод, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден на хартиен носител чрез система РИНГС + Такса вътрешен банков превод, нареден по електронен път, + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система БИСЕРА + Такса за изходящ превод в лева, нареден по електронен път чрез система РИНГС.

Б2.1.2 Такси на обслужващата банка за превод във валута – в абсолютна стойност

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Б2.1.2 = (Б2.1.2 min : Б2.1.2n)* 8 , където

Б2.1.2min – най- ниската предложена такса получена в резултат на сбора –

Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител със SPOT вальор (2 работни дни) + Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден по електронен път +Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, наредени по електронен път с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път със SPOT вальор (2 работни дни).

Б2.1.2n – таксата предложена от n-тия участник получена в резултат на сбора –

Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден на хартиен носител + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден на хартиен носител със SPOT вальор (2 работни дни) + Такса за вътрешен банков превод във валута, нареден по електронен път +Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път с вальор SAME DAY (същия работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, наредени по електронен път с ТОМ вальор (1 работен ден) + Такса за изходящ превод във валута, нареден по електронен път със SPOT вальор (2 работни дни).

Б2.2. Такси и комисионни по касови операции – 10 точки

Възложителят оценява разходите по касови операции.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

Възложителя оценява средна стойност на сумата парични средства които могат да бъдат изтеглени без такса ежедневно по една банкова сметка – в абсолютна стойност.

Б2.2 = (Б2.2n : Б2.2max)* 10, където

Б2.2max – най- високата предложена сума

Б2.2n – сумата предложена от n-тия участник

Б2.3. Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения – 10 точки

Такси – в абсолютна стойност.

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват от следната формула:

Б2.3 = (Б2.3 min : Б2.3)* 8, където

Б2.3min – най- ниската предложена такса

Б2.3n – таксата предложена от n-тия участник

VI. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба), на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, деловодство, в срок не по-късно от 17.30 часа на 15.11.2019 г. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и се изписва: Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на финансови услуги от групата „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки от кредитни или финансови институции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

VII. Допълнителна информация

Документацията за участие в обществената поръчка е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 02 807 99 68 – Надежда Терзийска, ръководител отдел „Финансов“, дирекция „АФИО“.

Последни новини

Последни новини

Инж. Славов: Абсолютно недопустими са спекулациите за измиране на риба от замърсяване във "Флотски арсенал"

Абсолютно недопустими са твърденията за замърсяване от "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна", причинило измиране на риба в акваторията на Варненското езеро. Това заяви пред

Турция прави първи сондаж в Черно море на годишнината от неуспешния преврат

Турция може да започне проучване на нефт в Източното Средиземноморие в рамките на три или четири месеца съгласно споразумение, подписано с Либия, което беше осъдено от други в

По света и у нас

По света и у нас