БМФ Порт Бургас стартира проекти за 320 млн. лева

Пристанищният концесионер „БМФ Порт Бургас” ЕАД отвори офертите на участниците по две обществени поръчки от съществено значение за пристанището, за Бургас и за целия регион.

Първата обществена поръчка с две обособени позиции е за „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за меневриране.“ Предвидено е създаването на четири нови корабни места с обща дължина 810 м и максимално допустимо газене 15.5 м. Това включва изграждане на кейови стени за корабни места 25А, 26, 27 и 28. Четирите нови корабни места ще позволят на пристанищния оператор сериозно да увеличи капацитета на оперативната си зона, както и да отговори на най-съвременните  технологии и стандарти за обработка и превоз на товари. След изграждането на обекта коренно ще бъде променен облика на Пристанищен терминал „Бургас Запад”. На тази обществена поръчка са се явили двама кандидати, притежаващи значителен опит в строителството на инфраструктурни обекти.

Втората обществена поръчка, за която оферти подадоха трима кандидата, е с предмет „Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране.“Доизграждането на кейовата стена на 33 корабно място и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищния терминал  ще доведе до обособяване на съвременна площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери. Целта е пристанището да има възможност да обработва кораби  с дължина до 230 м и ширина до 40 м, до 120 000 тона дедуейт и газене до 14.6 метра.

Изпълнението на двете обществени поръчки ще позволи на пристанищния оператор „БМФ Порт Бургас” ЕАД да увеличи капацитета и пропускателната способност на кейовия фронт на двата терминала. Ще се модернизира технологията за обработка на различни видове товари, ще се засили ефективността на предоставяните пристанищни услуги, и като краен резултат – ще се увеличи товарооборота в двата терминала. Същевременно, реализирането на проектите ще донесат безспорни ползи не само за компанията – нови инвестиции, нови съвременни мощности, модерни условия на работа и растеж на товарооборота. Безспорно и очаквано изграждането на новите обекти ще увеличи заетостта на работещите в региона при изпълнението на всеки един проект.

Финансирането на поръчките ще се извърши със собствени средства и със средства по „Механизма  за свързване на Европа“ – сектор Транспорт, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на основната мрежа“, Анекс I, част I, точка 2 от Регламент 1316/2013“ (Pre-identified projects on the  Core Network Corridors, Annex I, Part I, point 2 of CEF Regulation) в рамките на Кохезионния пакет от процедурата по проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа.”

Високите цели, които екипът на компанията винаги си поставя, са реализирането на модерни инвестиции – в инфраструктурни обекти и в нова техника, които водят до подобряване не само на услугата, но и на работната среда.

За осемте години на концесиите, от 2012/2013 г. до момента, в модернизацията на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2” и Пристанищен терминал „Бургас Запад” са вложени инвестиции в размер на над 290 млн. лв., които представляват  97% изпълнение на Инвестиционна програма на концесионера, поета за целия срок на концесиите. Това е постижение, с което екипът на компанията се гордее.

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент