ИХБ с мащабни инвестиции в пристанищата си

„Индустриален холдинг България“ АД обяви амбициозни планове за развитие през тази година. А главният изпълнителен директор Данета Желева представи проектите, по които се работи – два от тях са свързани с пристанищната дейност.

Според данните от неконсолидирания финансов отчет за четвъртото тримесечие на миналата година компанията завършва периода с печалба от 12.05 млн. лева,  която тя расте над два пъти. Най-висок дял в приходите имат паричните постъпления от дивиденти от дъщерни дружества.   

Състоянието на световната икономика и търсенето на суровини обуславят развитието на търговията и от всички отрасли от инвестиционния портфейл на холдинга най-силно е влиянието им върху шипинг индустрията. Напрежение върху фрахтовия пазар и натиск върху навлата оказват редица разнопосочни фактори, като цикличност на шипинг индустрията, броят на корабите в строеж и влизането им в експлоатация и състоянието на пазара за рязане на кораби. Засилват се ограниченията, свързани с екологията – въвеждането на нови еконорми и директиви за екологично замърсяване и енергоспестяване при плавателните съдове. Съществуват проблеми и с горивата в световен мащаб. Но, заедно с това има и потенциал за развитие, свързан с големите инфраструктурни проекти, сериозните инвестиции в газовия и петролния сектор и други.

Тенденциите и перспективите за развитие на българските пристанища зависят от икономическата обстановка в държавите от Средиземноморския и Черноморския регион, в страната и региона. Пристанищата „КРЗ Порт Бургас“ и „Одесос ПБМ“ са с регионално значение, като тяхната натовареност отразява нивото на конкурентоспособност и икономическото състояние на Югоизточния и Североизточен райони на България, в частност отраслите строителство, селско стопанство, добив на инертни материали и инфраструктурни проекти. Дейността им е зависима от сезонността на някои видове товари.

Усилията на ръководството на

„Одесос ПБМ“

са насочени към привличане на нови товаропотоци – генерални и насипни товари, както и създаване на нови складови площи с цел по-ефективни и обхватни услуги. С въвеждането на електронна система за управление на обработката на товари, клиентите имат точна и навременна информация за хода на изпълнение на техните услуги. Въведени са всички технологични варианти на работа с модалност жп транспорт. Направените инвестиции и оптимизираната организация на претоварните операции позволяват увеличаване дела на обработката на насипни и генерални товари през кей. Търсят се нови възможности за увеличаване на дела на транзитните товари. Работи се усилено по реализацията на влезлия в сила генерален план за разширение на съществуващото пристанище.

Именно това е един от инвестиционните проекти на компанията. Предвижда се изграждане на нова кейова стена, което ще позволи привличане на кораби с газене да 12.3 метра. Ще се инсталира и съответната пристанищна техника и съоръжения. За всичко това са предвидени инвестиции в размер на 10-25 млн. евро, които ще се влагат поетапно. Пристанището е със стратегическо положение. Очакваният ефект от проекта е увеличаване на капацитета на порта и привличане на нови клиенти, възможност за обработка на по-големи кораби, както и специализация в определен вид стоки. Проектът може да отнеме и по-дълъг период.

Политиката на

„КРЗ Порт Бургас“

е насочена към привличане на нови товаропотоци и клиенти и развитие на пристанищната инфраструктура. Дейността на дружеството се развива в посока на ръст на товарооборота на зърнени храни, свързан с тенденцията към увеличение на селскостопанската дейност в Южна и Югоизточна България. През 2019 г. дружеството разшири складовото си стопанство, с оглед по-тясна специализация и по-голяма обработка на зърнени храни, като бяха пусната в експлоатация два нови склада за съхранение на зърнени храни. През 2020 г. ще продължат действията за стартиране на реализацията на одобрения план за разширение на пристанището. Вече има и учредено право на строеж.

Проектът предвижда изграждане на две нови кейови стени, като по тях ще се инсталира пристанищна техника и съоръжения, а и ще се увеличи газенето на корабите до 12.5 метра. Очакванията са в него да се инвестират около 12 млн. евро. А като резултат да се постигне увеличаване на капацитета на порта и да се осигури възможност за обработка на друг тип товари и на по-големи кораби. Строителството ще се извършва без прекъсване на работата на пристанището.  Проектът трябва да е готов до 2021 година.

Източник Банкер

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).